Normativa municipal

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument d’ordenació integral del municipi que ha de permetre planificar el desenvolupament del territori i que, per tant, afecta directament al conjunt de la població i el seu entorn immediat.

Correspon als plans d’ordenació urbanística:

  • Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent.
  • Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupamen urbanístic.
  • Definir l’estructura general que cal aportar per a l’ordenació urbanística del territori.
  • Establir les pautes per fer-ne el desenvolupament.
  • Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió.

Podeu accedir al planejament vigent a través del Registre de planejament urbanístic de Catalunya

A continuació podeu consultar la documentació relativa al POUM que s’està tramitant.

ADOAC: POUM aprovació definitivaADOAC: POUM aprovació provisionalADOAC: POUM segona aprovació inicialADOAC: POUM primera aprovació inicial

CONTACTE

REGIDORIA D’URBANISME I HABITATGE

Regidor:
Pere Sáez Mora

Tècnics:
Xavier Benlloch Cama
Belén Pineda Lleó

Correu-e:
urbanisme@cabrils.cat

Telèfon:
93 753 96 61

Adreça:
Ajuntament de Cabrils – 2n pis
C/ Domènec Carles 1 – 08348 Cabrils