Oferta pública d’ocupació 2018-07-16T08:48:39+00:00

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

Processos oberts

Provisió definitiva d’una plaça de tècnic/a d’administració general

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de maig de 2018 s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió definitiva d’una plaça de funcionari de carrera, Tècnic/a d’administració general mitjançant promoció interna.

 • Bases reguladores

En el següent enllaç podeu consultar el document amb les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció definitiva d’una plaça de tècnic/a d’administració general mitjançant promoció interna i nomenament de funcionari de carrera.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, des del 25 de maig al 13 de juny.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos i calendari de proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés de selecció per a la provisió definitiva d’una plaça de funcionari de carrera, tècnic/a d’administració general mitjançant promoció interna així com el calendari de proves, en el següent enllaç.

 • Acta de constitució del tribunal qualificador i selecció de les proves del procés de selecció

Podeu consultar l’acta de constitució del tribunal qualificador i selecció de les proves del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a d’administració general mitjançant concurs-oposició per promoció interna, en el següent enllaç.

 • Acta de valoració de les proves del tribunal qualificador

Podeu consultar l’acta de valoració de les proves del tribunal qualificador del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a d’administració general mitjançant concurs-oposició per promoció interna, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 16/07/2018 a les 9:19 h

Provisió temporal d’una plaça de tècnic/a d’informàtica

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de maig de 2018 s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça de personal laboral, Tècnic/a informàtica mitjançant torn lliure.

 • Bases reguladores

En el següent enllaç podeu consultar el document amb les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de tècnic/a d’informàtica.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, des del 25 de maig al 13 de juny.

 • Llista d’admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant contracte laboral d’una plaça de tècnic/a d’informàtica en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 11/07/2018 a les 10:10 h

Provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local de Cabrils mitjançant concurs oposició-lliure

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 11 de juny de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Local de Cabrils, enquadrada dins l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, subgrup de classificació C2, plaça vacant a la plantilla de personal funcionari i inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016.

 • Bases reguladores

Les bases reguladores per a la provisió d’una plaça d’agent de Policia Local mitjançant concurs-oposició lliure, més les vacants que es puguin produir abans de la finalització del procés selectiu, es poden consultar en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir,  finalitza el 19 de juliol de 2018.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 05/06/2018 a les 10:15 h

Provisió temporal d’una plaça d’enginyer municipal mitjançant nomenament de funcionari interí i constitució de borsa

Aquells aspirants que desitgin prendre part en la convocatòria hauran de fer-ho mitjançant instància presentada al Registre General de l’Ajuntament (C/ Domènec Carles, 1) en horari de 08:00 a 14:00 h en el qual faran constar la plaça a la qual desitja concórrer, i que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.

 • Bases reguladores

El document de les bases reguladores per a la provisió temporal d’una plaça d’arquitecte municipal, el trobareu a l’ADOAC o en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals des de la publicació d’aquest anunci, i acaba el 23 de maig de 2018 a les 14:00 h.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 26/03/2018 a les 09:26 h

Processos tancats

Selecció del personal temporal per activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

 • Bases reguladores

Podeu consultar el document de les bases reguladores per a la selecció del personal que ha de formar part del monitoratge dels diferents casals i/o activitats en el lleure durant els períodes de festius del calendari escolar (estiu, vacances de Nadal, Setmana Santa i/o altres períodes festius), en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el Registre de l’Ajuntament en horari d’oficina. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 16 d’abril. Trobareu tots els detalls i la documentació a presentar, en les bases reguladores.

 • Ampliació del termini de presentació de sol·licituds

L’Ajuntament de Cabrils ha ampliat fins al 24 d’abril el termini de presentació de sol·licituds per a la selecció del personal que ha de formar part del monitoratge dels diferents casals i/o activitats en el lleure.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos i calendari de proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la creació d’una borsa de monitors de lleure així com el calendari de proves, en el següent enllaç.

 • NOU! Resultats del procés selectiu

Els resultats del procés selectiu per a la creació d’una borsa de monitors i monitores de lleure infantil i juvenil es poden consultar en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 29/05/2018 a les 10:29 h

Creació d’una borsa d’agents interns per la policia local de l’Ajuntament de Cabrils mitjançant concurs oposició-lliure

 • Bases i convocatòries

L’anunci al BOPB es va publicar el 31 d’octubre de 2017 i el termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 20 de novembre de 2017. Podeu consultar les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa d’agents interins de la policia local de l’Ajuntament de Cabrils mitjançant concurs-oposició lliure.

 • Rectificació de les bases i de la convocatòria

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 29 de gener de 2018. Podeu consultar la rectificació de les bases i de la convocatòria per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Policia Local així com els requisits, en el següent enllaç.

 • Llista provisional d’admesos i exclosos i calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la creació d’una borsa d’agents interins per la policia local així com el calendari de proves, en el següent enllaç.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos i calendari de proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la creació d’una borsa d’agents interins per la policia local així com el calendari de proves, en el següent enllaç.

 • Llista dels resultats de les proves físiques i calendari proves teòrico-pràctiques

Podeu consultar la llista de resultats de la prova física del procés selectiu de la borsa d’interins de la policia local, en el següent enllaç.

 • Llista dels resultats de la prova teòrico-pràctica i calendari proves psicotècniques

Podeu consultar la llista de resultats de la prova teòrico-pràctica del procés selectiu de la borsa d’interins de la policia local, en el següent enllaç.

 • Horaris segona part prova psicotècnica

Podeu consultar la llista d’horaris de la segona prova psicotècnica del procés selectiu de la borsa d’interins de la policia local, en el següent enllaç.

 • Resultats proves psicotècniques, revisions d’exàmens i convocatòria entrevista personal

Els resultats de les proves psicotècniques, les revisions d’exàmens i la convocatòria de l’entrevista personal del procés de selecció per concurs oposició lliure per a la creació d’una borsa d’agents interins de la policia local de Cabrils, es poden consultar en el següent enllaç.

 • NOU! Resultats finals borsa agents interins

Podeu consultar els resultats finals del concurs oposició lliure per a la creació d’una borsa d’agents interins de la policia local de Cabrils, en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 05/06/2018 a les 10:15 h

Provisió temporal i urgent d’una plaça de peó de cementiri de la Brigada Municipal

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 22 de gener de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió temporal, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de Peó, subgrup assimilat de classificació Agrupacions Professionals (AP), plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils.

 • Bases reguladores

Podeu consultar el document de les bases reguladores per a la provisió d’una plaça de peó de cementiri de la Brigada Municipal, a l’ADOAC o en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals des de la publicació d’aquest anunci, i acaba el 12 de febrer de 2018 a les 14:00 h.

 • Llista provisional d’admesos i exclosos
Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i el calendari de les proves selectives del concurs oposició lliure per a la provisió temporal d’una plaça de peó de cementiri de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.
 • NOU! Resultats de les proves
Podeu consultar els resultats de les proves del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de peó de cementiri de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.
ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 26/03/2018 a les 09:26 h

Provisió temporal d’una plaça d’arquitecte municipal mitjançant nomenament de funcionari interí

Aquells aspirants que desitgin prendre part en la convocatòria hauran de fer-ho mitjançant instància presentada al Registre General de l’Ajuntament (C/ Domènec Carles, 1) en horari de 08:00 a 14:00 h en el qual faran constar la plaça a la qual desitja concórrer, i que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.

 • Bases reguladores

El document de les bases reguladores per a la provisió temporal d’una plaça d’arquitecte municipal, el trobareu a l’ADOAC o en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals des de la publicació d’aquest anunci, i acaba el 8 de febrer de 2018 a les 14:00 h.

 • Llista provisional d’admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i el calendari de les proves selectives per a la provisió d’una plaça d’arquitecte municipal, en el següent enllaç.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos, i calendari de proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i el calendari de les proves selectives per a la provisió d’una plaça d’arquitecte municipal, en el següent enllaç.

 • Resultats de les proves

Podeu consultar els resultats del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’arquitecte municipal durant una substitució, en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 05/03/2018 a les 14:05 h