OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

Processos oberts

Procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treball de tècnic/a d’informàtica

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de setembre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió temporal mitjançant contracte laboral per obra i servei determinat, d’un lloc de treball de tècnic/a d’informàtica de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, mitjançant concurs oposició lliure.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria del concurs oposició per cobrir, per torn lliure, un lloc de treball de tècnic/a d’informàtica amb caràcter personal laboral temporal de l’Ajuntament de Cabrils, fins a la cobertura definitiva del lloc de treball, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

Aquelles persones aspirants que desitgin prendre part de la convocatòria hauran de fer-ho mitjançant instància presentada al Registre General de l’Ajuntament, en el qual faran constar la plaça a la qual desitja concórrer, i que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper 7 d’octubre.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 09/09/2019 a les 13:00 h

Procés selectiu per a la selecció i provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de febrer de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per la provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció i provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, el termini finalitza el proper dia 5 de març de 2019.

 • Rectificació de les bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores rectificades del procés de selecció per la provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant, en el següent enllaç.

 • Nova data de presentació de sol·licituds

La nova data de presentació de sol·licituds finalitza el proper dia 18 de març de 2019.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos, designació tribunal i establiment calendari

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives per a la provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 08/05/2019 a les 13:00 h

Provisió per una plaça de Tècnic auxiliar de Promoció Econòmica, Esports, Comerç i Turisme

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 6 d’agost de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió pel procediment de concurs-oposició per promoció interna d’una plaça de personal laboral fix, adscrita a l’Àrea d’Atenció a les Persones, que consta com a vacant a la Plantilla del 2018 i inclosa a l’Oferta Pública d’ocupació corresponent a l’any 2016.

 • Bases reguladores

Les bases reguladores de la convocatòria pública per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Promoció Econòmica, Esports, Comerç i Turisme, personal laboral fix, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna, inclosa a l’oferta pública de 2016, es poden consultar en el següent enllaç.

 • Llista provisional admesos i exclosos, designació del tribunal i establiment calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de proves selectives corresponent a la convocatòria per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Promoció Econòmica, Esports, Comerç, Turisme, en el següent enllaç.

 • Acta de constitució del Tribunal qualificador i selecció del treball a realitzar

A través del següent enllaç podeu consultar l’acta de constitució del Tribunal qualificador i selecció del treball a realitzar, corresponent al procés selectiu per promoció interna d’una plaça de tècnic auxiliar de promoció econòmica, esports, turisme i comerç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 10/01/2019 a les 11:20 h

Provisió de cinc places de conserge

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 6 d’agost de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, pel procediment de concurs-oposició per promoció interna, de 5 places de Conserge com a personal laboral fix, que consten com a vacants a la Plantilla del 2018 i estan incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’any 2017.

 • Bases reguladores

Les bases reguladores de la convocatòria pública per a la provisió de cinc places de conserge, personal laboral fix, mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna, incloses en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, es poden consultar en el següent enllaç.

 • Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la provisió de 5 places de conserge, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 19/12/2018 a les 10:20 h

Provisió de tres places d’oficial 2a la brigada de serveis municipals – neteja viària

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 6 d’agost de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió pel procediment de concurs-oposició per promoció interna de tres places de personal laboral fix adscrites a la Brigada de Serveis municipals-neteja viària, que consten com a vacants a la Plantilla del 2018  incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent als anys 2017 i 2018.

 • Bases reguladores

Les bases reguladores de la convocatòria pública per a la provisió de tres places d’oficial de segona de Serveis Municipals-neteja viària, personal laboral fix, de la Brigada Municipal, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna incloses en l’oferta pública d’ocupació corresponent als anys 2017 i 2018, es poden consultar en el següent enllaç.

 • Llista provisional admesos i exclosos, tribunal qualificador i calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives del concurs oposició per promoció interna per a la provisió de tres places d’oficial de segona de Serveis Municipals- neteja viària, personal laboral fix, de la brigada Municipal, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 07/12/2018 a les 9:45 h

Processos tancats

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places vacants o substitucions de tècnics d’educació infantil

Mitjançant la Resolució núm. 20/2019 de la Presidenta de l’Organisme Autònom Escola Bressol de Cabrils, de data 24 de maig de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places vacants o substitucions, en règim de personal laboral temporal, de Tècnics d’educació infantil, subgrup assimilat de classificació C1 de l’Escola Bressol municipal de Cabrils per als cursos acadèmic 2019-2020 i 2020-2021.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions, en règim de personal laboral temporal, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, de tècnics d’educació infantil, subgrup assimilat de classificació C1 de l’Escola Bressol de Cabrils durant els cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (14 de juny), és a dir, el termini finalitza el proper dia 3 de juliol de 2019.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal i establiment calendari

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i calendari de proves del procés de selecció corresponent a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places vacants o substitucions de Tècnics d’educació infantil en règim de personal laboral temporal de l’Escola Bressol, en el següent enllaç.

 • Nova designació del tribunal qualificador

Podeu consultar la nova designació del tribunal qualificador per a la creació d’una borsa de Tècnics d’Educació infantil, en el següent enllaç.

 • Resultats proves i convocatòria entrevista

Podeu consultar els resultats de les proves i la convocatòria de l’entrevista del procés de selecció per a la creació d’una borsa de Tècnics d’Educació infantil, en el següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés de selecció per a la creació d’una borsa de Tècnics d’Educació infantil, en el següent enllaç.

 • Aprovació borsa i llistat aspirants

Podeu consultar el llistat dels aspirants que formen part de la borsa de personal de Tècnics d’educació infantil de l’Escola Bressol municipal de Cabrils per als cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 06/08/2019 a les 10:00 h

Creació d’una borsa de treball de bidells

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 15 d’abril de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents i per a la cobertura de necessitats del servei de Bidell, subgrup assimilat de classificació AP.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de Bidell, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, el termini finalitza el proper dia 16 de maig del 2019.

 • Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació tribunal qualificador i calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents del servei de Bidell, en el següent enllaç.

 • RECTIFICACIÓ error material llista provisional d’aspirants admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional rectificada d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal de Bidells, en el següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats del procés de selecció per a la creació d’una borsa de bidells, en el següent enllaç.

 • Aprovació de la borsa i llistat aspirants

Podeu consultar el llistat dels aspirants que formen part de la borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents i per la cobertura de necessitats del servei de Bidell, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 05/08/2019 a les 13:00 h

Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils 2019

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 2 de juliol de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la contractació del personal laboral temporal mitjançant el Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils 2019, en el marc del “Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició)”, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir el procés selectiu per a la contractació de persones aturades mitjançant els plans d’ocupació de l’Ajuntament de Cabrils per a l’any 2019, en el marc del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019”, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 12 de juliol de 2019.

 • Llista aspirants admesos i exclosos, comissió de selecció i calendari proves

Podeu consultar la llista d’aspirants admesos i exclosos, la comissió de selecció i el calendari per a la realització de les proves de la convocatòria per a la contractació laboral temporal de llocs de treball d’Auxiliar Administratiu/va, en el marc del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició)”, en el següent enllaç.

 • Anunci rectificació error material

Rectificació error material de la llista de persones admeses i excloses. Consulteu-la al següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar, per ordre de puntuació, la borsa de personal auxiliar administratiu per a les contractacions necessàries mitjançant el Pla d’Ocupació 2019, en el següent enllaç.

 • Aprovació borsa i llistat aspirants

Podeu consultar el llistat dels aspirants que formen part de la borsa de personal auxiliar administratiu per a la contractació del personal laboral temporal mitjançant el Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 05/08/2019 a les 13:05 h

Creació d’una borsa de treball per cobrir places vacants o per necessitats del servei, o substituir temporalment empleats/ades del Complex Esportiu Municipal de Cabrils

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en data 13 de maig de 2019, ha adoptat per unanimitat l’acord de deixar sense efectes la Borsa de Treball per a la cobertura de places vacants i la cobertura de necessitats del servei, o substitucions d’empleats, monitors esportius o altres activitats i/o projectes esportius, aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2018.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci que deixa sense efectes el procés selectiu de la borsa de personal del CEM, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 24/05/2019 a les 13:20 h

Creació d’una borsa de personal temporal per activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 2019-0278, de data 12 de març de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents i per la cobertura de necessitats del servei de Direcció, monitoratge i suport logístic de les activitats d’educació en el lleure i l’esport infantil i juvenil.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores per la selecció del personal temporal per activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, el termini finalitza el proper dia 1 d’abril del 2019.

 • Llista provisional d’admesos i exclosos, designació del tribunal i establiment calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i l’establiment del calendari de proves selectives corresponent a la convocatòria per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents i per a la cobertura de necessitats del servei o substitucions de direcció, monitoratge i suport logístic de les activitats d’educació en el lleure i l’esport infantil i juvenil, en el següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats del procés selectiu per a la creació d’una borsa de persona de direcció, monitoratge i suport logístic per activitats de lleure i l’esport infantil i juvenil, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 26/04/2019 a les 12:10 h

Creació d’una borsa de personal Auxiliar Tècnic d’Atenció a les persones

Mitjançant acord a la Junta de Govern Local, de data 1 d’octubre de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal d’Auxiliars Tècnics d’Atenció a les persones.

 • Bases reguladores

Les bases reguladores per al procés selectius per a la convocatòria d’una borsa de treball d’Auxiliar Tècnic d’Atenció es poden consultar en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, el termini finalitza el proper dia 29 d’octubre de 2018.

 • Llista provisional admesos i exclosos, tribunal qualificador i calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives per a la creació d’una borsa de personal d’Auxiliars Tècnics d’Atenció a les persones, en el següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés per a la creació d’una borsa de personal d’Auxiliars Tècnics d’Atenció a les persones, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 20/12/2018 a les 12:50 h

Creació d’una borsa de dinamitzadors/es de joventut

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 6 d’agost de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal de Dinamitzadors/es de Joventut.

 • Bases reguladores

Les bases reguladores per al procés selectiu per a la convocatòria d’una borsa de treball de dinamitzador/a de joventut es poden consultar en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tant, finalitza el pròxim 24 de setembre de 2018.

 • Anunci d’admesos i exclosos, tribunal qualificador i calendari de proves.

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal de dinamitzadors/es de joventut, la composició del del tribunal qualificador i el calendari de realització de les proves del procés de selecció, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 05/10/2018 a les 10 h

Creació d’una borsa de treball per a contractes i nomenaments temporals de personal administratiu

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 3 de setembre de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a contractes i nomenaments temporals de personal administratiu.

 • Bases reguladores

Les bases reguladores per a la convocatòria d’una borsa de treball per a contractes i nomenaments temporals de personal amb categoria d’administratiu, grup de titulació C1, mitjançant procés selectiu de concurs en proves, es poden consultar en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol•licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, el termini finalitza el pròxim 4 d’octubre de 2018.

 • Llista provisional d’admesos i exclosos, tribunal qualificador i calendari de proves selectives

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de proves selectives per a la creació d’una borsa de treball per a contractes i nomenaments temporals de personal administratiu, en el següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés per a la creació d’una borsa de treball per a contractes i nomenaments temporals de personal amb categoria d’administratiu, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 18/12/2018 a les 11 h

Provisió en propietat d’una plaça d’inspector de la Policia Local mitjançant concurs-oposició lliure

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 16 d’abril de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça d’inspector de la Policia Local de Cabrils, enquadrada dins l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, escala executiva, del grup titulació A2, plaça vacant a la plantilla de personal funcionari i inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018.

 • Bases reguladores

En el següent enllaç podeu consultar el document amb les bases reguladores per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició lliure.

 • Presentació de sol·licituds

La corresponent convocatòria ha estat publicada al Butlletí Oficial de l’Estat en data 29 d’agost de 2018. El termini per presentar les sol·licituds, és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al BOE, és a dir, el termini és fins al 18 de setembre de 2018.

 • Llista provisional d’admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional d’admesos i exclosos per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició lliure, a través del següent enllaç.

 • Resultats prova pràctica i calendari entrevista psicotècnica

Podeu consultar els resultats de la prova pràctica i el calendari de la prova i entrevista psicotècnica per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector de la Policia Local de Cabrils, mitjançant concurs-oposició lliure, a través del següent enllaç.

 • Calendari defensa projecte

Podeu consultar la data per a la defensa del projecte per part dels aspirants de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector de la Policia Local de Cabrils, mitjançant concurs-oposició lliure, en el següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector de la Policia Local de Cabrils, mitjançant concurs-oposició lliure, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 12/12/2018 a les 12 h

Provisió temporal d’una plaça d’enginyer municipal mitjançant nomenament de funcionari interí i constitució de borsa

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 23 de juliol de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari interí per cobrir la vacant temporal de la plaça d’Enginyer Municipal, grup A1.

 • Bases reguladores

En el següent enllaç podeu consultar el document amb les bases reguladores per a la provisió d’una plaça d’enginyer municipal mitjançant nomenament de funcionari interí i constitució de borsa.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper 28 d’agost de 2018.

 • Llistat admesos i exclosos

Podeu consultar el llistat d’admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça d’Enginyer municipal, mitjançant nomenament de funcionari interí, subgrup A1, en el següent enllaç.

 • Resultats proves

Podeu consultar els resultats de les proves corresponent a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça d’Enginyer municipal mitjançant nomenament de funcionari interí, subgrup A1 i constitució de borsa, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 11/12/2018 a les 13:30 h

Procés selectiu de personal tècnic contractat en pràctiques laborals per a l’àrea de Serveis Econòmics

 • Bases reguladores

Les bases reguladores del procés selectiu de personal en pràctiques laborals remunerades vinculat al programa de Garantia Juvenil a Catalunya es poden consultar en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

La presentació d’instàncies es realitzarà al Registre General d’aquest Ajuntament i es podran presentar les sol·licituds fins el dia 23 d’octubre de 2018.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 08/10/2018 a les 12 h

Provisió temporal d’una plaça de tècnic/a d’informàtica

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de maig de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça de personal laboral, Tècnic/a informàtica mitjançant torn lliure.

 • Bases reguladores

En el següent enllaç podeu consultar el document amb les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de tècnic/a d’informàtica.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, des del 25 de maig al 13 de juny.

 • Llista d’admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant contracte laboral d’una plaça de tècnic/a d’informàtica en el següent enllaç.

 • Establiment del calendari de proves selectives

Podeu consultar el calendari de les proves selectives del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant contracte laboral d’una plaça de tècnic/a d’informàtica en el següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de tècnic/a d’informàtica, personal laboral temporal, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 09/11/2018 a les 11:10 h

Provisió en propietat d’una plaça d’agent de la Policia Local de Cabrils mitjançant concurs oposició-lliure

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 11 de juny de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Local de Cabrils, enquadrada dins l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, subgrup de classificació C2, plaça vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016, més les vacants que es puguin produir abans de la finalització del procés selectiu.

 • Bases reguladores

En el següent enllaç podeu consultar el document amb les bases reguladores per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local mitjançant concurs-oposició lliure, més les vacants que es puguin produir abans de la finalització del procés selectiu.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el 19 de juliol de 2018.

 • Llista d’admesos i exclosos, tribunal qualificador i calendari de proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos,  composició del tribunal qualificador i el calendari de realització de les proves del procés de selecció, en el següent enllaç.

 • Anunci de Resultats 

Podeu consultar l’anunci de resultats  del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local, en el següent enllaç.

 • Anunci de resultats de proves físiques i cas pràctic

Podeu consultar els resultats de les proves físiques i del cas pràctic del concurs oposició lliure per a la creació d’una borsa d’agents interins de la policia local de Cabrils, en el següent enllaç .

 • Anunci de resultats de proves psicotècniques i convocatòria entrevista personal

Podeu consultar l’anunci de resultats de les proves psicotècniques del concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local de Cabrils i la convocatòria de la prova d’entrevista personal, en el següent enllaç.

 • Anunci de resultats finals

Podeu consultar l’anunci de resultats finals del concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local de Cabrils en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 15/10/2018 a les 8:00 h

Provisió definitiva d’una plaça de tècnic/a d’administració general

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de maig de 2018 s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió definitiva d’una plaça de funcionari de carrera, Tècnic/a d’administració general mitjançant promoció interna.

 • Bases reguladores

En el següent enllaç podeu consultar el document amb les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció definitiva d’una plaça de tècnic/a d’administració general mitjançant promoció interna i nomenament de funcionari de carrera.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, des del 25 de maig al 13 de juny.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos i calendari de proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés de selecció per a la provisió definitiva d’una plaça de funcionari de carrera, tècnic/a d’administració general mitjançant promoció interna així com el calendari de proves, en el següent enllaç.

 • Acta de constitució del tribunal qualificador i selecció de les proves del procés de selecció

Podeu consultar l’acta de constitució del tribunal qualificador i selecció de les proves del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a d’administració general mitjançant concurs-oposició per promoció interna, en el següent enllaç.

 • Acta de valoració de les proves del tribunal qualificador

Podeu consultar l’acta de valoració de les proves del tribunal qualificador del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a d’administració general mitjançant concurs-oposició per promoció interna, en el següent enllaç.

 • Anunci nomenament Tècnic/a d’administració general

Podeu consultar l’anunci de nomenament de Tècnic/a d’administració general, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 16/07/2018 a les 9:19 h

Selecció del personal temporal per activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

 • Bases reguladores

Podeu consultar el document de les bases reguladores per a la selecció del personal que ha de formar part del monitoratge dels diferents casals i/o activitats en el lleure durant els períodes de festius del calendari escolar (estiu, vacances de Nadal, Setmana Santa i/o altres períodes festius), en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el Registre de l’Ajuntament en horari d’oficina. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 16 d’abril. Trobareu tots els detalls i la documentació a presentar, en les bases reguladores.

 • Ampliació del termini de presentació de sol·licituds

L’Ajuntament de Cabrils ha ampliat fins al 24 d’abril el termini de presentació de sol·licituds per a la selecció del personal que ha de formar part del monitoratge dels diferents casals i/o activitats en el lleure.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos i calendari de proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la creació d’una borsa de monitors de lleure així com el calendari de proves, en el següent enllaç.

 • Resultats del procés selectiu

Els resultats del procés selectiu per a la creació d’una borsa de monitors i monitores de lleure infantil i juvenil es poden consultar en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 29/05/2018 a les 10:29 h

Creació d’una borsa d’agents interns per la policia local de l’Ajuntament de Cabrils mitjançant concurs oposició-lliure

 • Bases i convocatòries

L’anunci al BOPB es va publicar el 31 d’octubre de 2017 i el termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 20 de novembre de 2017. Podeu consultar les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa d’agents interins de la policia local de l’Ajuntament de Cabrils mitjançant concurs-oposició lliure.

 • Rectificació de les bases i de la convocatòria

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 29 de gener de 2018. Podeu consultar la rectificació de les bases i de la convocatòria per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Policia Local així com els requisits, en el següent enllaç.

 • Llista provisional d’admesos i exclosos i calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la creació d’una borsa d’agents interins per la policia local així com el calendari de proves, en el següent enllaç.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos i calendari de proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la creació d’una borsa d’agents interins per la policia local així com el calendari de proves, en el següent enllaç.

 • Llista dels resultats de les proves físiques i calendari proves teòrico-pràctiques

Podeu consultar la llista de resultats de la prova física del procés selectiu de la borsa d’interins de la policia local, en el següent enllaç.

 • Llista dels resultats de la prova teòrico-pràctica i calendari proves psicotècniques

Podeu consultar la llista de resultats de la prova teòrico-pràctica del procés selectiu de la borsa d’interins de la policia local, en el següent enllaç.

 • Horaris segona part prova psicotècnica

Podeu consultar la llista d’horaris de la segona prova psicotècnica del procés selectiu de la borsa d’interins de la policia local, en el següent enllaç.

 • Resultats proves psicotècniques, revisions d’exàmens i convocatòria entrevista personal

Els resultats de les proves psicotècniques, les revisions d’exàmens i la convocatòria de l’entrevista personal del procés de selecció per concurs oposició lliure per a la creació d’una borsa d’agents interins de la policia local de Cabrils, es poden consultar en el següent enllaç.

 • Resultats finals borsa agents interins

Podeu consultar els resultats finals del concurs oposició lliure per a la creació d’una borsa d’agents interins de la policia local de Cabrils, en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 05/06/2018 a les 10:15 h

Provisió temporal i urgent d’una plaça de peó de cementiri de la Brigada Municipal

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 22 de gener de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió temporal, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de Peó, subgrup assimilat de classificació Agrupacions Professionals (AP), plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils.

 • Bases reguladores

Podeu consultar el document de les bases reguladores per a la provisió d’una plaça de peó de cementiri de la Brigada Municipal, a l’ADOAC o en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals des de la publicació d’aquest anunci, i acaba el 12 de febrer de 2018 a les 14:00 h.

 • Llista provisional d’admesos i exclosos
Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i el calendari de les proves selectives del concurs oposició lliure per a la provisió temporal d’una plaça de peó de cementiri de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.
 • Resultats de les proves

Podeu consultar els resultats de les proves del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de peó de cementiri de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 26/03/2018 a les 09:26 h

Provisió temporal d’una plaça d’arquitecte municipal mitjançant nomenament de funcionari interí

Aquells aspirants que desitgin prendre part en la convocatòria hauran de fer-ho mitjançant instància presentada al Registre General de l’Ajuntament (C/ Domènec Carles, 1) en horari de 08:00 a 14:00 h en el qual faran constar la plaça a la qual desitja concórrer, i que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.

 • Bases reguladores

El document de les bases reguladores per a la provisió temporal d’una plaça d’arquitecte municipal, el trobareu a l’ADOAC o en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals des de la publicació d’aquest anunci, i acaba el 8 de febrer de 2018 a les 14:00 h.

 • Llista provisional d’admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i el calendari de les proves selectives per a la provisió d’una plaça d’arquitecte municipal, en el següent enllaç.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos, i calendari de proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i el calendari de les proves selectives per a la provisió d’una plaça d’arquitecte municipal, en el següent enllaç.

 • Resultats de les proves

Podeu consultar els resultats del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’arquitecte municipal durant una substitució, en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 05/03/2018 a les 14:05 h