OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

Processos oberts

Procés selectiu d’una plaça temporal de delineant i creació de borsa

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió de data 10 de novembre de 2021, ha aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça de delineant i la constitució d’una borsa de treball de delineants, subgrup assimilat de classificació C1, en règim de personal laboral temporal, per cobrir una plaça temporal de delineant i per a la cobertura de períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats essencials que puguin sorgir.

 • Bases reguladores i anuncis BOPB i DOGC

Podeu consultar les bases  reguladores del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de delineant i la creació d’una borsa de personal temporal en aquest enllaç. A més, també s’adjunta l’anunci del DOGC .

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, finalitza el pròxim dia 16 de desembre de 2021.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 26/11/2021 a les 8:50 h

Procés selectiu per dues places d’agent de la Policia Local i creació de borsa

És objecte de la present mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de juliol 2021, s’han aprovat les bases reguladores, que han de regir el procés de selecció per a la provisió de dues places d’agent de la Policia Local, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, subgrup de classificació C2, places vacants a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Cabrils i incloses a l’oferta pública d’ocupació 2021, més les vacants que es puguin produir abans de la finalització del procés selectiu, així com la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de necessitats de la Policia Local.

 • Bases reguladores i anuncis BOE i DOGC

Podeu consultar les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió de dues places d’agent de la Policia Local, funcionari de carrera, mitjançant concurs oposició lliure, així com la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de necessitats de la Policia Local de l’Ajuntament de Cabrils en aquest enllaç. A més, també s’adjunta l’anunci en el BOE i en el DOGC .

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el pròxim dia 29 de setembre de 2021.

 • Llista provisional aspirants admesos, exclosos i data de les proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos, exclosos i la data de les proves corresponent a la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de dues places d’agent de la Policia Local en aquest enllaç.

 • Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de dues places d’agent de la Policia Local en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 24/11/2021 a les 8:50 h

Provisió del lloc de treball de Cap de gestió econòmica, funcionari/ària de carrera

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 27 d’octubre de 2021, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria interna per a la provisió definitiva del lloc de treball “Cap de gestió econòmica”, IN10 mitjançant sistema selectiu de concurs.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria interna pel lloc de treball de Cap de gestió econòmica, funcionari/ària de carrera de l’Ajuntament de Cabrils mitjançant sistema selectiu de concurs, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el pròxim dia 5 de desembre de 2021.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 15/11/2021 a les 9:22 h

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de bidells

És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa de treball de bidells, mitjançant concurs lliure, per a l’ocupació en règim laboral temporal de les places que quedin vacants i que hagin de ser cobertes de forma interina, segons la normativa vigent aplicable, de les substitucions transitòries dels titulars de les places de bidells que se’n vegin afectades.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores per a la creació d’una borsa de bidells en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el pròxim dia 10 de novembre de 2021.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 21/10/2021 a les 9:45 h

Processos tancats

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de Festes/Joventut

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de març de 2021, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió pel procediment de concurs-oposició per promoció interna d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de Festes/Joventut vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores de la convocatòria pública per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Festes/Joventut, personal fix, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna, en aquest enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, finalitza el proper dia 4 de maig de 2021.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos

Declarat desert el procés selectiu per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Festes/Joventut, pertanyent al grup assimilat de classificació C1, ja que no s’ha presentat cap aspirant a la convocatòria. Podeu consultar l’anunci complet en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 21/10/2021 a les 09:35 h

Borsa de personal temporal de Direcció, monitoratge i suport logístic

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió de data 28 d’abril de 2021, ha aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents i per la cobertura de necessitats del servei de Direcció, monitoratge i suport logístic de les activitats d’educació en el lleure i l’esport infantil i juvenil.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores per a la creació d’una borsa de personal temporal de Direcció, monitoratge i suport logístic per a la realització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 25 de maig de 2021.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos i data d’entrevistes

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i la data d’entrevistes corresponent a la convocatòria del procés selectiu de personal temporal de Direcció, monitoratge i suport logístic  per activitats d’educació en el lleure i l’esport infantil i juvenil en aquest enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés selectiu de personal temporal de Direcció, monitoratge i suport logístic per a la realització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, en aquest enllaç

 • Aprovació borsa

Podeu consultar la borsa de personal temporal de Direcció, monitoratge i suport logístic per a la realització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 09/06/2021 a les 13:22 h

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’Inspector/a municipal

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 3 de març de 2021, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant el procés selectiu de concurs oposició per torn lliure, d’una plaça d’Inspector/a municipal, pertanyent al subgrup de classificació C2, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Cabrils, inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores per a la provisió d’una plaça d’Inspector/a municipal, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Cabrils, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, finalitza el proper dia 4 de maig de 2021.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos, designació tribunal i calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la composició del tribunal qualificador i el calendari de realització de les proves corresponent a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’Inspector/a municipal en aquest enllaç.

 • Resultats prova teòrica

Podeu consultar els resultats de la prova teòrica del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’Inspector/a municipal d’obres en aquest enllaç.

 • Resultats prova pràctica

Podeu consultar els resultats de la prova pràctica del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’Inspector/a municipal d’obres en aquest enllaç.

 • Resultats fase concurs i entrevista

Podeu consultar els resultats de la fase concurs i entrevista del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’Inspector/a municipal d’obres en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 22/06/2021 a les 13:00 h

Procés selectiu per a la creació d’una borsa d’educadors/es infantils de l’Escola Bressol

Mitjançant la Resolució núm. 15/2021 de la Presidenta de l’Organisme Autònom Escola Bressol de Cabrils, de data 5 de maig de 2021, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places vacants o substitucions, en règim de personal laboral temporal, d’Educadors/es infantils, subgrup assimilat de classificació C1 de l’Escola Bressol municipal de Cabrils per als cursos acadèmics 2021-2022 i 2022-2023.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria per a la creació d’una borsa d’educadors/es infantils de l’Escola Bressol en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 11 de juny de 2021.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos i data d’entrevistes

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i la data d’entrevistes corresponent a la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa d’educadors/es infantils de l’Escola Bressol en aquest enllaç.

 • Resultats prova teòrica

Podeu consultar els resultats de la prova teòrica del procés selectiu per a la creació d’una borsa d’educadors/es infantils de l’Escola Bressol, en aquest enllaç.

 • Resultats prova pràctica i data d’entrevistes

Podeu consultar els resultats de la prova pràctica i la data d’entrevistes del procés selectiu per a la creació d’una borsa d’educadors/es infantils de l’Escola Bressol en aquest enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés selectiu per a la creació d’una borsa d’educadors/es infantils de l’Escola Bressol, en aquest enllaç.

 • Aprovació borsa

Podeu consultar la borsa d’educadors/es infantils de l’Escola Bressol, en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 4/08/2021 a les 14:15 h

Procés selectiu per a la contractació de personal en pràctiques laborals remunerades vinculat al programa de garantia juvenil

És objecte de la present convocatòria poder seleccionar personal en pràctiques laborals remunerades vinculat al programa de garantia juvenil a Catalunya segons la resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per un període de sis mesos i a temps complet. I també la creació d’una borsa de treball per a possibles cobertures sobrevingudes fins al final del període de subvenció.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació de personal en pràctiques laborals remunerades vinculat al programa de garantia juvenil en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és fins el dia 15 de setembre de 2021.

 • Llista provisional aspirants admesos i data de les proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i la data de les proves corresponent a la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal en pràctiques laborals remunerades vinculat al programa de garantia juvenil en aquest enllaç.

 • Resultats prova pràctica i entrevista

Podeu consultar els resultats de la prova pràctica i de l’entrevista del procés selectiu per a la contractació de personal en pràctiques laborals remunerades vinculat al programa de garantia juvenil en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 27/09/2021 a les 11:30 h

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de Cultura/Educació

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de març de 2021, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió pel procediment de concurs-oposició per promoció interna d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de Cultura/Educació vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores de la convocatòria pública per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de Cultura/Educació, personal fix, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna, en aquest enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, finalitza el proper dia 4 de maig de 2021.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos i data d’entrevistes

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i la data d’entrevistes corresponent a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de Cultura/Educació en aquest enllaç.

 • Nova designació de tribunal i establiment de nova data de les proves

Podeu consultar la nova designació del tribunal i l’establiment de la nova data de les proves corresponent a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de Cultura/Educació en aquest enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de Cultura/Educació, en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 4/10/2021 a les 9:20 h

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de personal temporal de peons de la brigada

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió de data 12 de maig de 2021, ha aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents i per la cobertura de necessitats del servei de peons de la brigada municipal, subgrup assimilat de classificació AP.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria per a la creació d’una borsa de personal temporal de peons de la brigada en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 16 de juny de 2021.

Aquelles persones aspirants que desitgin fer la sol·licitud de forma presencial han de fer-ho omplint aquest document. En cas de voler realitzar la sol·licitud de forma telemàtica hauran d’emplenar aquest document.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos, designació tribunal i calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal i el calendari de les proves corresponent a la convocatòria del procés selectiu procés selectiu per a la creació d’una borsa de personal temporal de peons de la brigada en aquest enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés selectiu per a la creació d’una borsa de personal temporal de peons de la brigada, en aquest enllaç.

 • Aprovació borsa

Podeu consultar la borsa de personal temporal de peons de la brigada, en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

                                                                                                                                                                                                    Data última actualització: 14/10/2021 a les 12:30 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treball d’administratiu/va de Transparència

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 3 de març de 2021, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal, mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/ina, d’un lloc de treball de personal administratiu/va de Transparència corresponent al Programa aprovat per a la implementació de l’administració electrònica, transparència i Govern Obert, mitjançant concurs oposició lliure.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria del concurs oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball d’administratiu/va de l’Ajuntament de Cabrils corresponent al programa temporal per a la implementació de l’administració electrònica, transparència i govern obert, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 6 d’abril de 2021.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos, designació tribunal i calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la composició del tribunal qualificador i el calendari de realització de les proves corresponent a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na, d’un lloc de treball d’Administratiu/iva de Transparència en aquest enllaç.

 • Resultats finals i  aprovació borsa

Podeu consultar els resultats finals del procés selectiu en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

 

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’educador/a social

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 11 de novembre de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant el procés selectiu de concurs oposició per torn lliure, d’una plaça d’Educador/a Social, pertanyent al subgrup de classificació A2, vacant a la plantilla de personal laboral d’aquest ajuntament, inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores per a la provisió amb caràcter indefinit, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d’una plaça d’educador/a social, vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils i creació d’una borsa de treball, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, finalitza el proper dia 22 de desembre de 2020.

 • Llista provisional admesos i exclosos, tribunal qualificador i calendari realització proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i el calendari de realització de les proves del procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió d’una plaça d’Educador/a Social, en aquest enllaç.

 • Resultats prova coneixements

Podeu consultar els resultats de la prova de coneixements del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’Educador/a Social, mitjançant concurs-oposició lliure, en aquest enllaç.

 • Resultats prova teòrica

Podeu consultar els resultats de la prova teòrica del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’Educador/a Social, mitjançant concurs-oposició lliure, en aquest enllaç.

 • Resultat prova pràctica i calendari entrevistes

Podeu consultar els resultats de la prova pràctica i el calendari per a la realització de l’entrevista del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’Educador/a Social, mitjançant concurs-oposició lliure, en aquest enllaç.

 • Resultats fase concurs i entrevista

Podeu consultar els resultats de la fase de concurs i de l’entrevista del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’Educador/a Social, mitjançant concurs-oposició lliure, en aquest enllaç.

 • Aprovació borsa

Podeu consultar la borsa de personal d’Educadores Socials per a la cobertura de vacants temporals no permanents i per la cobertura de necessitats del servei, subgrup assimilat de classificació A2, en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 12/04/2021 a les 12:30 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a Mitjà de Medi Ambient

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 15 de juliol de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na, d’un lloc de treball de personal Tècnic Mitjà de Medi Ambient corresponent al Programa temporal aprovat per a la implementació d’obligacions mediambientals, mitjançant concurs oposició lliure.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria de concurs oposició per cobrir internament, per torn lliure, un lloc de treball de Tècnic/a Mitjà de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cabrils corresponent al Programa temporal per a la implementació d’obligacions mediambientals, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 18 d’agost de 2020.

 • Modificació bases

Podeu consultar íntegrament les bases esmenades, en aquest enllaç.

 • Nou termini de presentació sol·licituds

El nou termini per a presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper 3 de novembre de 2020.

 • Llista provisional admesos i exclosos, tribunal qualificador i calendari realització proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i el calendari de realització de les proves del procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça de funcionari interí de Tècnic/a mitjà de Medi ambient, mitjançant concurs-oposició lliure, en aquest enllaç.

 • Resultats prova teòrica

Podeu consultar els resultats de la prova de coneixements teòrics de la convocatòria del concurs oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball de Tècnic/a de Medi Ambient, en aquest enllaç.

 • Resultats prova pràctica

Podeu consultar els resultas de la prova pràctica de la convocatòria del concurs oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball de Tècnic/a de Medi Ambient, en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 22/03/2021 a les 17:10 h

Procés selectiu per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Policia Local de Cabrils

La Junta de Govern Local, en data 19 de febrer de 2020, va aprovar les bases que han de regular el procés selectiu per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Policia Local, enquadrada a l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, corresponent al grup C, subgrup C2, per a la substitució transitòria de personal funcionari de carrera, més les vacants que es puguin produir per raons de servei.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Polica Local de l’Ajuntament de Cabrils mitjançant concurs-oposició lliure, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 22 de juny de 2020.

 • Llista provisional admesos i exclosos, Tribunal qualificador i calendari realització de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la composició del Tribunal qualificador i  el calendari de realització de proves del procés de selecció per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Policia Local, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, subgrup de classificació C2, per a la substitució transitòria de personal funcional de carrera i per les necessitats que es puguin produir per raons del servei, en aquest enllaç.

 • Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, calendari realització de proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i  el calendari de realització de proves del procés de selecció per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Policia Local, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, subgrup de classificació C2, per a la substitució transitòria de personal funcional de carrera i per les necessitats que es puguin produir per raons del servei, en aquest enllaç.

 • Resultats prova teòric-pràctica

Podeu consultar els resultats de la prova teòric-pràctica del procés de selecció per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Policia Local, en aquest enllaç.

 • Resultats proves físiques i convocatòria prova psicotècnica

Podeu consultar els resultats de les proves físiques i la convocatòria de la prova psicotècnica del procés de selecció per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Policia Local, en aquest enllaç.

 • Resultats prova psicotècnica i convocatòria entrevista personal

Podeu consultar els resultats de la prova psicotècnica del procés de selecció per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Policia Local, en aquest enllaç.

 • Modificació data realització entrevista personal

Podeu consultar la modificació de la data de realització de l’entrevista personal del procés de selecció per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Policia Local, en aquest enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés de selecció per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Policia Local, en aquest enllaç

 • Aprovació borsa

Podeu consultar la borsa de treball per ocupar interinament places d’agent de naturalesa temporal de la Policia Local de Cabrils, en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 17/02/2021 a les 13:50 h

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’inspector/a municipal d’obres

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de febrer de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant el procés selectiu de concurs oposició per torn lliure, d’una plaça d’inspector/a municipal, pertanyent al subgrup de classificació C2, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament, inclosa l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir el procés de selecció d’una plaça d’inspector/a municipal, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Cabrils, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 22 de juny de 2020.

 • Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, composició tribunal i calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la composició del tribunal qualificador i el calendari de realització de les proves corresponent a la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’inspector/a municipal d’obres, en aquest enllaç.

 • Resultats prova teòrica

Podeu consultar els resultats de la prova teòrica del concurs oposició lliure per proveir una plaça d’inspector/a municipal d’obres, en aquest enllaç.

 • Resultats prova pràctica

Podeu consultar els resultats de la prova pràctica de la convocatòria del concurs oposició lliure per proveir una plaça d’inspector/a municipal d’obres, en aquest enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultat final on es declara desert el procés de selecció per a la provisió d’uns plaça d’inspector/a municipal d’obres, en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 19/02/2021 a les 09:50 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca i la creació d’una borsa de personal

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 13 de novembre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la revisió temporal d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, subgrup assimilat de classificació C1, plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils, i la creació d’una borsa de personal.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir el procés de selecció d’una plaça temporal de tècnic/a auxiliar de Biblioteca i creació d’una borsa de personal, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 16 de desembre.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos, designació tribunal i establiment calendari proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de proves selectives del concurs oposició lliure per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de biblioteca, en el següent enllaç.

 • Resultats prova teòrica

Podeu consultar els resultats del primer exercici – prova teòrica – del procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça de tècnic/a auxiliar de Biblioteca i la creació d’una borsa de personal, en el següent enllaç.

 • Resultats proves

Podeu consultar els resultats de les proves del procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça de tècnic/a auxiliar de Biblioteca i la creació d’una borsa de personal, en el següent enllaç.

El termini per presentar la documentació de la fase concurs finalitza el proper 5 de juny de 2020.

 • Resultats proves i convocatòria entrevista

Podeu consultar els resultats i la convocatòria per la realització de l’entrevista del procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça de tècnic/a auxiliar de Biblioteca i la creació d’una borsa de personal, en aquest enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça de tècnic/a auxiliar de Biblioteca i la creació d’una borsa de personal, en aquest enllaç.

 • Aprovació borsa i llistat aspirants

Podeu consultar el llistat dels aspirants que formen part de la borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents i per la cobertura de necessitats del servei Tècnics auxiliars de biblioteca, en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 16/11/2020 a les 13:30 h

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça de Sergent de la Policia Local de Cabrils per promoció interna

Mitjançant acord de la junta de Govern Local, de data 17 de juny de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Sergent de la Policia Local, mitjançant concurs oposició per promoció interna, enquadrada a l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, corresponent al grup C, subgrup C1, vacant a la plantilla de personal funcionari de la Corporació i inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació 2020.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió d’una plaça de sergent de la Policia Local, funcionari de carrera, mitjançant concurs oposició per promoció interna, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 3 d’agost de 2020.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 14/07/2020 a les 13:15 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treball de personal administratiu/iva de Transparència

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de febrer de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na, d’un lloc de treball de personal administratiu/iva de Transparència corresponent al Programa aprovat per a la implementació de l’administració electrònica, transparència i Govern obert, mitjançant concurs oposició.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria del concurs oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball d’administratiu/va de l’Ajuntament de Cabrils corresponent al programa temporal per a la implementació de l’administració electrònica, Transparència i Govern Obert, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 9 de març.

 • Llista d’aspirants admesos i exclosos, designació tribunal i establiment calendari proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i el calendari de proves corresponent a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament funcionari/ària interí/na, d’un lloc de treball d’Administratiu/iva de Transparència corresponent al “Programa aprovat per a la implementació de l’administració electrònica, transparència i Govern obert”, mitjançant concurs oposició, en el següent enllaç.

 • RECTIFICACIÓ error material llista provisional d’aspirants admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional rectificada d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treball d’Administratiu/iva de Transparència, mitjançant concurs oposició, en el següent enllaç.

 • Resultats prova teòrica

Podeu consultar els resultats de la prova teòrica de la convocatòria del concurs oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball d’administratiu/va de transparència, en aquest enllaç.

 • Resultats prova pràctica i calendari entrevistes

Podeu consultar els resultats de la prova pràctica i el calendari d’entrevistes de la convocatòria del concurs oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball d’administratiu/va de transparència, en aquest enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals de la convocatòria del concurs oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball d’administratiu/va de transparència, en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 04/11/2020 a les 11:00 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treball de personal administratiu

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 22 de gener de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/ina, d’un lloc de treball de personal administratiu vacant a la plantilla de funcionari d’aquest Ajuntament, mitjançant oposició.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria de l’oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball d’administrau/va de l’Ajuntament de Cabrils, fins a la cobertura definitiva del lloc de treball, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, és a dir, el termini finalitza el proper 26 de febrer de 2020.

 • Llistat admesos i exclosos, composició del tribunal qualificador i data de les proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent, establiment del calendari de proves i designació del tribunal qualificadora corresponent a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na d’un lloc de treball de personal administratiu vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, mitjançant oposició, en aquest enllaç.

 • Resultats prova teòrica

Podeu consultar els resultats de la prova teòrica corresponent a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na d’un lloc de treball de personal administratiu vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, mitjançant oposició, en aquest enllaç.

 • Resultats prova teoricopràctica

Podeu consultar els resultats de la prova teoricopràctica corresponent a la convocatòria del procés selectiu per cobrir el lloc de treball d’administratiu/iva de l’Ajuntament de Cabrils mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na fins a la cobertura definitiva de la plaça, en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 01/10/2020 a les 14:00 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treball de personal auxiliar administratiu

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de febrer de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na, d’un lloc de treball de personal auxiliar administratiu corresponent al Programa aprovat per a la implementació de l’administració electrònica, transparència i Govern obert, mitjançant concurs oposició.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria del concurs oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Cabrils corresponent al programa temporal per a la implementació de l’administració electrònica, Transparència i Govern Obert, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 9 de març.

 • Llistat d’admesos i exclosos

Podeu consultar el llistat de les persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar Administratiu mitjançant un programa temporal en aquest enllaç.

 • Resultats prova de català

Podeu consultar els resultats de la prova de coneixements de llengua catalana del procés de selecció per a la provisió temporal mitjançant nomenament funcionari/ària interí/ina, d’un lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va OAC en aquest enllaç.

 • Resultats prova coneixements teòrics

Podeu consultar els resultats de la prova de coneixements teòrics, tipus test, del procés de selecció per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/ina, d’un lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va OAC en aquest enllaç.

 • Resultats prova coneixements pràctics i horari entrevistes

Podeu consultar els resultats de la prova de coneixements pràctics del procés de selecció per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/ina, d’un lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va OAC i els horaris de les entrevistes, en aquest enllaç.

 • Valoració provisional de mèrits

Podeu consultar la valoració provisional de mèrits del procés de selecció per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/ina, d’un lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va OAC, en aquest enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals de les proves del procés de selecció per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/ina, d’un lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va OAC, en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 09/09/2020 a les 13:50 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a auxiliar d’Informàtica

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 19 de febrer de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a auxiliar d’informàtica.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió temporal, mitjançant contractació laboral interina, d’una plaça de tècnic/a auxiliar d’informàtica, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Degut a l’estat d’alarma, el termini s’ha vist ampliat i finalitza el proper 5 de juny de 2020.

 • Llista admesos i exclosos, designació tribunal i establiment calendari proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, establiment del calendari de proves i designació del tribunal qualificador corresponent a la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d’una plaça temporal de Tècnic/a Auxiliar d’informàtica, subgrup assimilat de classificació C1, en el següent enllaç.

 • Resultat prova pràctica i prova català

Podeu consultar el resultat de la prova pràctica i de la prova de català. Les persones que hagin superat la fase d’oposició hauran de presentar per registre (presencial o a través de la seu electrònica) la documentació acreditativa que s’al·legui a la fase de concurs, en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar d’Informàtica en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 03/08/2020 a les 14:00 h

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policial Local

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió, com a funcionari de carrera, d’una plaça d’Agent de la Policia Local, mitjançant concurs de mobilitat horitzontal, enquadrada a l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, corresponent al grup C, subgrup C2, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament i inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació 2019.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local, funcionari de carrera, mitjançant concurs de mobilitat horitzontal, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

Aquelles persones aspirants que desitgin prendre part de la convocatòria hauran de fer-ho mitjançant instància presentada al Registre General de l’Ajuntament, en el qual faran constar la plaça a la qual desitja concórrer, i que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, el termini finalitza el proper 2 de gener de 2020.

 • Llista admesos i exclosos, designació tribunal i establiment calendari proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació i calendari de proves corresponent a la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 27/02/2020 a les 10:30 h

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a de Joventut

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 16 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió pel procediment de concurs-oposició per promoció interna d’una plaça de Tècnic/a de Joventut, que consta com a vacant a la plantilla del 2019 i inclosa a l’Oferta Pública d’ocupació corresponent a l’any 2019.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores de la convocatòria publica per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a de Joventut, personal laboral fix, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna, inclosa a l’oferta pública 2019,  en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos i designació tribunal

Podeu consultar la llista d’aspirants admesos i exclosos i  designació del tribunal qualificador corresponent a la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició per promoció interna, per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a de Joventut, en el següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a de Joventut mitjançant promoció interna, en aquest enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 17/07/2020 a les 10:30 h

Provisió de cinc places de conserge

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 6 d’agost de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, pel procediment de concurs-oposició per promoció interna, de 5 places de Conserge com a personal laboral fix, que consten com a vacants a la Plantilla del 2018 i estan incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’any 2017.

 • Bases reguladores

Les bases reguladores de la convocatòria pública per a la provisió de cinc places de conserge, personal laboral fix, mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna, incloses en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, es poden consultar en el següent enllaç.

 • Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la provisió de 5 places de conserge, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 19/12/2018 a les 10:20 h

Procés selectiu per a la selecció i provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de febrer de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per la provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció i provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, el termini finalitza el proper dia 5 de març de 2019.

 • Rectificació de les bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores rectificades del procés de selecció per la provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant, en el següent enllaç.

 • Nova data de presentació de sol·licituds

La nova data de presentació de sol·licituds finalitza el proper dia 18 de març de 2019.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos, designació tribunal i establiment calendari

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives per a la provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 08/05/2019 a les 13:00 h

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça de peó de la brigada municipal

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 2 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, pertanyent al grup assimilat de classificació Agrupacions Professionals, plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de peó de la brigada municipal, vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 13 de novembre.

 • Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, tribunal i calendari proves selectives

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives, del concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

 • Resultats prova teòrica

Podeu consultar els resultats de la prova teòrica del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

 • Resultats prova pràctica

Podeu consultar els resultats de la prova pràctica del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

 • Convocatòria entrevista

Podeu consultar la convocatòria fase entrevista del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 24/01/2019 a les 13:00 h

Provisió de tres places d’oficial 2a la brigada de serveis municipals – neteja viària

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 6 d’agost de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió pel procediment de concurs-oposició per promoció interna de tres places de personal laboral fix adscrites a la Brigada de Serveis municipals-neteja viària, que consten com a vacants a la Plantilla del 2018  incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent als anys 2017 i 2018.

 • Bases reguladores

Les bases reguladores de la convocatòria pública per a la provisió de tres places d’oficial de segona de Serveis Municipals-neteja viària, personal laboral fix, de la Brigada Municipal, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna incloses en l’oferta pública d’ocupació corresponent als anys 2017 i 2018, es poden consultar en el següent enllaç.

 • Llista provisional admesos i exclosos, tribunal qualificador i calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives del concurs oposició per promoció interna per a la provisió de tres places d’oficial de segona de Serveis Municipals- neteja viària, personal laboral fix, de la brigada Municipal, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 07/12/2018 a les 9:45 h