OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

Suspensió processos selectius

Vist el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 publicat al BOE de 14 de març de 2020, l’Ajuntament de Cabrils acorda, per decret d’alcaldia 2020-0222, la suspensió dels termes i interrupció dels terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius de l’Ajuntament de Cabrils i els seus ens dependents, així com els terminis de prescripció i caducitat, en els termes que estableix la Disposició Addicional Tercera i Quarta del RD 463/2020, de 14 de març.

Processos oberts

Procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca i la creació d’una borsa de personal

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 13 de novembre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la revisió temporal d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, subgrup assimilat de classificació C1, plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils, i la creació d’una borsa de personal.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir el procés de selecció d’una plaça temporal de tècnic/a auxiliar de Biblioteca i creació d’una borsa de personal, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 16 de desembre.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos, designació tribunal i establiment calendari proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de proves selectives del concurs oposició lliure per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de biblioteca, en el següent enllaç.

 • Resultats prova teòrica

Podeu consultar els resultats del primer exercici – prova teòrica – del procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça de tècnic/a auxiliar de Biblioteca i la creació d’una borsa de personal, en el següent enllaç.

 • Resultats proves

Podeu consultar els resultats de les proves del procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça de tècnic/a auxiliar de Biblioteca i la creació d’una borsa de personal, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 12/03/2020 a les 09:15 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a auxiliar d’Informàtica

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 19 de febrer de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a auxiliar d’informàtica.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió temporal, mitjançant contractació laboral interina, d’una plaça de tècnic/a auxiliar d’informàtica, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, el termini finalitza el proper 18 de març de 2020.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 27/02/2020 a les 13:30 h

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policial Local

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió, com a funcionari de carrera, d’una plaça d’Agent de la Policia Local, mitjançant concurs de mobilitat horitzontal, enquadrada a l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, corresponent al grup C, subgrup C2, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament i inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació 2019.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local, funcionari de carrera, mitjançant concurs de mobilitat horitzontal, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

Aquelles persones aspirants que desitgin prendre part de la convocatòria hauran de fer-ho mitjançant instància presentada al Registre General de l’Ajuntament, en el qual faran constar la plaça a la qual desitja concórrer, i que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, el termini finalitza el proper 2 de gener de 2020.

 • Llista admesos i exclosos, designació tribunal i establiment calendari proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació i calendari de proves corresponent a la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 27/02/2020 a les 10:30 h

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a de Joventut

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 16 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió pel procediment de concurs-oposició per promoció interna d’una plaça de Tècnic/a de Joventut, que consta com a vacant a la plantilla del 2019 i inclosa a l’Oferta Pública d’ocupació corresponent a l’any 2019.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores de la convocatòria publica per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a de Joventut, personal laboral fix, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna, inclosa a l’oferta pública 2019,  en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos i designació tribunal

Podeu consultar la llista d’aspirants admesos i exclosos i  designació del tribunal qualificador corresponent a la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició per promoció interna, per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a de Joventut, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 26/02/2020 a les 12:45 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treball de personal auxiliar administratiu

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de febrer de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na, d’un lloc de treball de personal auxiliar administratiu corresponent al Programa aprovat per a la implementació de l’administració electrònica, transparència i Govern obert, mitjançant concurs oposició.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria del concurs oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Cabrils corresponent al programa temporal per a la implementació de l’administració electrònica, Transparència i Govern Obert, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 9 de març.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 18/02/2020 a les 09:15 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treball de personal administratiu/iva de Transparència

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de febrer de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na, d’un lloc de treball de personal administratiu/iva de Transparència corresponent al Programa aprovat per a la implementació de l’administració electrònica, transparència i Govern obert, mitjançant concurs oposició.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria del concurs oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball d’administratiu/va de l’Ajuntament de Cabrils corresponent al programa temporal per a la implementació de l’administració electrònica, Transparència i Govern Obert, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 9 de març.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 18/02/2020 a les 09:15 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treball de personal administratiu

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 22 de gener de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/ina, d’un lloc de treball de personal administratiu vacant a la plantilla de funcionari d’aquest Ajuntament, mitjançant oposició.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria de l’oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball d’administrau/va de l’Ajuntament de Cabrils, fins a la cobertura definitiva del lloc de treball, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, és a dir, el termini finalitza el proper 26 de febrer de 2020.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 06/02/2020 a les 10:45 h

Procés selectiu per a la selecció i provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de febrer de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per la provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció i provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, el termini finalitza el proper dia 5 de març de 2019.

 • Rectificació de les bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores rectificades del procés de selecció per la provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant, en el següent enllaç.

 • Nova data de presentació de sol·licituds

La nova data de presentació de sol·licituds finalitza el proper dia 18 de març de 2019.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos, designació tribunal i establiment calendari

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives per a la provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 08/05/2019 a les 13:00 h

Provisió de cinc places de conserge

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 6 d’agost de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, pel procediment de concurs-oposició per promoció interna, de 5 places de Conserge com a personal laboral fix, que consten com a vacants a la Plantilla del 2018 i estan incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’any 2017.

 • Bases reguladores

Les bases reguladores de la convocatòria pública per a la provisió de cinc places de conserge, personal laboral fix, mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna, incloses en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, es poden consultar en el següent enllaç.

 • Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la provisió de 5 places de conserge, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 19/12/2018 a les 10:20 h

Provisió de tres places d’oficial 2a la brigada de serveis municipals – neteja viària

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 6 d’agost de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió pel procediment de concurs-oposició per promoció interna de tres places de personal laboral fix adscrites a la Brigada de Serveis municipals-neteja viària, que consten com a vacants a la Plantilla del 2018  incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent als anys 2017 i 2018.

 • Bases reguladores

Les bases reguladores de la convocatòria pública per a la provisió de tres places d’oficial de segona de Serveis Municipals-neteja viària, personal laboral fix, de la Brigada Municipal, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna incloses en l’oferta pública d’ocupació corresponent als anys 2017 i 2018, es poden consultar en el següent enllaç.

 • Llista provisional admesos i exclosos, tribunal qualificador i calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives del concurs oposició per promoció interna per a la provisió de tres places d’oficial de segona de Serveis Municipals- neteja viària, personal laboral fix, de la brigada Municipal, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 07/12/2018 a les 9:45 h

Processos tancats

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça de peó de la brigada municipal

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 2 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, pertanyent al grup assimilat de classificació Agrupacions Professionals, plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de peó de la brigada municipal, vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 13 de novembre.

 • Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, tribunal i calendari proves selectives

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives, del concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

 • Resultats prova teòrica

Podeu consultar els resultats de la prova teòrica del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

 • Resultats prova pràctica

Podeu consultar els resultats de la prova pràctica del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

 • Convocatòria entrevista

Podeu consultar la convocatòria fase entrevista del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 24/01/2019 a les 13:00 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treball de tècnic/a d’informàtica

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de setembre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió temporal mitjançant contracte laboral per obra i servei determinat, d’un lloc de treball de tècnic/a d’informàtica de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, mitjançant concurs oposició lliure.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria del concurs oposició per cobrir, per torn lliure, un lloc de treball de tècnic/a d’informàtica amb caràcter personal laboral temporal de l’Ajuntament de Cabrils, fins a la cobertura definitiva del lloc de treball, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

Aquelles persones aspirants que desitgin prendre part de la convocatòria hauran de fer-ho mitjançant instància presentada al Registre General de l’Ajuntament, en el qual faran constar la plaça a la qual desitja concórrer, i que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper 7 d’octubre.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a informàtic, en el següent enllaç.

 • Finalització procés

Podeu consultar la declaració deserta del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Tèncic/a informàtic/a, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 21/10/2019 a les 13:30 h

Convocatòria per a la selecció de personal en pràctiques laborals remunerades vinculat al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

És objecte de la present convocatòria poder seleccionar personal en pràctiques laborals remunerades vinculat al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per un període de sis mesos i a temps complet.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases de la convocatòria per a la selecció de personal contractat en pràctiques, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

La presentació d’instàncies es realitzarà al Registre General d’aquest Ajuntament (c/Domènec Carles, 1) o bé mitjançant qualsevol dels mitjans establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les sol·licituds es podran presentar fins el dia 24 d’octubre de 2019.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats del procés de selecció per a la contractació de personal mitjançant el Programa de Garantia Juvenil 2019, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 30/10/2019 a les 09:00 h

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places vacants o substitucions de tècnics d’educació infantil

Mitjançant la Resolució núm. 20/2019 de la Presidenta de l’Organisme Autònom Escola Bressol de Cabrils, de data 24 de maig de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places vacants o substitucions, en règim de personal laboral temporal, de Tècnics d’educació infantil, subgrup assimilat de classificació C1 de l’Escola Bressol municipal de Cabrils per als cursos acadèmic 2019-2020 i 2020-2021.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions, en règim de personal laboral temporal, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, de tècnics d’educació infantil, subgrup assimilat de classificació C1 de l’Escola Bressol de Cabrils durant els cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (14 de juny), és a dir, el termini finalitza el proper dia 3 de juliol de 2019.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal i establiment calendari

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i calendari de proves del procés de selecció corresponent a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places vacants o substitucions de Tècnics d’educació infantil en règim de personal laboral temporal de l’Escola Bressol, en el següent enllaç.

 • Nova designació del tribunal qualificador

Podeu consultar la nova designació del tribunal qualificador per a la creació d’una borsa de Tècnics d’Educació infantil, en el següent enllaç.

 • Resultats proves i convocatòria entrevista

Podeu consultar els resultats de les proves i la convocatòria de l’entrevista del procés de selecció per a la creació d’una borsa de Tècnics d’Educació infantil, en el següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés de selecció per a la creació d’una borsa de Tècnics d’Educació infantil, en el següent enllaç.

 • Aprovació borsa i llistat aspirants

Podeu consultar el llistat dels aspirants que formen part de la borsa de personal de Tècnics d’educació infantil de l’Escola Bressol municipal de Cabrils per als cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 06/08/2019 a les 10:00 h

Creació d’una borsa de treball de bidells

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 15 d’abril de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents i per a la cobertura de necessitats del servei de Bidell, subgrup assimilat de classificació AP.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de Bidell, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, el termini finalitza el proper dia 16 de maig del 2019.

 • Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació tribunal qualificador i calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents del servei de Bidell, en el següent enllaç.

 • RECTIFICACIÓ error material llista provisional d’aspirants admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional rectificada d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal de Bidells, en el següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats del procés de selecció per a la creació d’una borsa de bidells, en el següent enllaç.

 • Aprovació de la borsa i llistat aspirants

Podeu consultar el llistat dels aspirants que formen part de la borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents i per la cobertura de necessitats del servei de Bidell, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 05/08/2019 a les 13:00 h

Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils 2019

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 2 de juliol de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la contractació del personal laboral temporal mitjançant el Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils 2019, en el marc del “Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició)”, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir el procés selectiu per a la contractació de persones aturades mitjançant els plans d’ocupació de l’Ajuntament de Cabrils per a l’any 2019, en el marc del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019”, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 12 de juliol de 2019.

 • Llista aspirants admesos i exclosos, comissió de selecció i calendari proves

Podeu consultar la llista d’aspirants admesos i exclosos, la comissió de selecció i el calendari per a la realització de les proves de la convocatòria per a la contractació laboral temporal de llocs de treball d’Auxiliar Administratiu/va, en el marc del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició)”, en el següent enllaç.

 • Anunci rectificació error material

Rectificació error material de la llista de persones admeses i excloses. Consulteu-la al següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar, per ordre de puntuació, la borsa de personal auxiliar administratiu per a les contractacions necessàries mitjançant el Pla d’Ocupació 2019, en el següent enllaç.

 • Aprovació borsa i llistat aspirants

Podeu consultar el llistat dels aspirants que formen part de la borsa de personal auxiliar administratiu per a la contractació del personal laboral temporal mitjançant el Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 05/08/2019 a les 13:05 h

Creació d’una borsa de treball per cobrir places vacants o per necessitats del servei, o substituir temporalment empleats/ades del Complex Esportiu Municipal de Cabrils

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en data 13 de maig de 2019, ha adoptat per unanimitat l’acord de deixar sense efectes la Borsa de Treball per a la cobertura de places vacants i la cobertura de necessitats del servei, o substitucions d’empleats, monitors esportius o altres activitats i/o projectes esportius, aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2018.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci que deixa sense efectes el procés selectiu de la borsa de personal del CEM, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 24/05/2019 a les 13:20 h

Creació d’una borsa de personal temporal per activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 2019-0278, de data 12 de març de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents i per la cobertura de necessitats del servei de Direcció, monitoratge i suport logístic de les activitats d’educació en el lleure i l’esport infantil i juvenil.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores per la selecció del personal temporal per activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, el termini finalitza el proper dia 1 d’abril del 2019.

 • Llista provisional d’admesos i exclosos, designació del tribunal i establiment calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i l’establiment del calendari de proves selectives corresponent a la convocatòria per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents i per a la cobertura de necessitats del servei o substitucions de direcció, monitoratge i suport logístic de les activitats d’educació en el lleure i l’esport infantil i juvenil, en el següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats del procés selectiu per a la creació d’una borsa de persona de direcció, monitoratge i suport logístic per activitats de lleure i l’esport infantil i juvenil, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 26/04/2019 a les 12:10 h

Provisió per una plaça de Tècnic auxiliar de Promoció Econòmica, Esports, Comerç i Turisme

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 6 d’agost de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió pel procediment de concurs-oposició per promoció interna d’una plaça de personal laboral fix, adscrita a l’Àrea d’Atenció a les Persones, que consta com a vacant a la Plantilla del 2018 i inclosa a l’Oferta Pública d’ocupació corresponent a l’any 2016.

 • Bases reguladores

Les bases reguladores de la convocatòria pública per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Promoció Econòmica, Esports, Comerç i Turisme, personal laboral fix, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna, inclosa a l’oferta pública de 2016, es poden consultar en el següent enllaç.

 • Llista provisional admesos i exclosos, designació del tribunal i establiment calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de proves selectives corresponent a la convocatòria per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Promoció Econòmica, Esports, Comerç, Turisme, en el següent enllaç.

 • Acta de constitució del Tribunal qualificador i selecció del treball a realitzar

A través del següent enllaç podeu consultar l’acta de constitució del Tribunal qualificador i selecció del treball a realitzar, corresponent al procés selectiu per promoció interna d’una plaça de tècnic auxiliar de promoció econòmica, esports, turisme i comerç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 10/01/2019 a les 11:20 h