OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

Aixecament suspensió processos selectius

Des de l’1 de juny, s’aixeca la suspensió dels termes i terminis administratius que es va produir el dia 14 de març i que finalitza el dia 31 de maig de 2020.

Processos oberts

Procés selectiu per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Policia Local de Cabrils

La Junta de Govern Local, en data 19 de febrer de 2020, va aprovar les bases que han de regular el procés selectiu per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Policia Local, enquadrada a l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, corresponent al grup C, subgrup C2, per a la substitució transitòria de personal funcionari de carrera, més les vacants que es puguin produir per raons de servei.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Polica Local de l’Ajuntament de Cabrils mitjançant concurs-oposició lliure, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 22 de juny de 2020.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 02/06/2020 a les 13:15 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça d’inspector/a municipal

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de febrer de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant el procés selectiu de concurs oposició per torn lliure, d’una plaça d’inspector/a municipal, pertanyent al subgrup de classificació C2, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament, inclosa l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir el procés de selecció d’una plaça d’inspector/a municipal, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Cabrils, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 22 de juny de 2020.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 02/06/2020 a les 13:15 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a auxiliar d’Informàtica

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 19 de febrer de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a auxiliar d’informàtica.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió temporal, mitjançant contractació laboral interina, d’una plaça de tècnic/a auxiliar d’informàtica, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Degut a l’estat d’alarma, el termini s’ha vist ampliat i finalitza el proper 5 de juny de 2020.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 02/06/2020 a les 13:30 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca i la creació d’una borsa de personal

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 13 de novembre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la revisió temporal d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, subgrup assimilat de classificació C1, plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils, i la creació d’una borsa de personal.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir el procés de selecció d’una plaça temporal de tècnic/a auxiliar de Biblioteca i creació d’una borsa de personal, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 16 de desembre.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos, designació tribunal i establiment calendari proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de proves selectives del concurs oposició lliure per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de biblioteca, en el següent enllaç.

 • Resultats prova teòrica

Podeu consultar els resultats del primer exercici – prova teòrica – del procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça de tècnic/a auxiliar de Biblioteca i la creació d’una borsa de personal, en el següent enllaç.

 • Resultats proves

Podeu consultar els resultats de les proves del procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça de tècnic/a auxiliar de Biblioteca i la creació d’una borsa de personal, en el següent enllaç.

El termini per presentar la documentació de la fase concurs finalitza el proper 5 de juny de 2020.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 02/06/2020 a les 13:15 h

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policial Local

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió, com a funcionari de carrera, d’una plaça d’Agent de la Policia Local, mitjançant concurs de mobilitat horitzontal, enquadrada a l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, corresponent al grup C, subgrup C2, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament i inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació 2019.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local, funcionari de carrera, mitjançant concurs de mobilitat horitzontal, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

Aquelles persones aspirants que desitgin prendre part de la convocatòria hauran de fer-ho mitjançant instància presentada al Registre General de l’Ajuntament, en el qual faran constar la plaça a la qual desitja concórrer, i que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, el termini finalitza el proper 2 de gener de 2020.

 • Llista admesos i exclosos, designació tribunal i establiment calendari proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació i calendari de proves corresponent a la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 27/02/2020 a les 10:30 h

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a de Joventut

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 16 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió pel procediment de concurs-oposició per promoció interna d’una plaça de Tècnic/a de Joventut, que consta com a vacant a la plantilla del 2019 i inclosa a l’Oferta Pública d’ocupació corresponent a l’any 2019.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores de la convocatòria publica per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a de Joventut, personal laboral fix, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna, inclosa a l’oferta pública 2019,  en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos i designació tribunal

Podeu consultar la llista d’aspirants admesos i exclosos i  designació del tribunal qualificador corresponent a la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició per promoció interna, per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a de Joventut, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 26/02/2020 a les 12:45 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treball de personal auxiliar administratiu

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de febrer de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na, d’un lloc de treball de personal auxiliar administratiu corresponent al Programa aprovat per a la implementació de l’administració electrònica, transparència i Govern obert, mitjançant concurs oposició.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria del concurs oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Cabrils corresponent al programa temporal per a la implementació de l’administració electrònica, Transparència i Govern Obert, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 9 de març.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 18/02/2020 a les 09:15 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treball de personal administratiu/iva de Transparència

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de febrer de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na, d’un lloc de treball de personal administratiu/iva de Transparència corresponent al Programa aprovat per a la implementació de l’administració electrònica, transparència i Govern obert, mitjançant concurs oposició.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria del concurs oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball d’administratiu/va de l’Ajuntament de Cabrils corresponent al programa temporal per a la implementació de l’administració electrònica, Transparència i Govern Obert, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 9 de març.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 18/02/2020 a les 09:15 h

Procés selectiu per a la provisió temporal d’un lloc de treball de personal administratiu

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 22 de gener de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/ina, d’un lloc de treball de personal administratiu vacant a la plantilla de funcionari d’aquest Ajuntament, mitjançant oposició.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria de l’oposició per cobrir interinament, per torn lliure, un lloc de treball d’administrau/va de l’Ajuntament de Cabrils, fins a la cobertura definitiva del lloc de treball, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, és a dir, el termini finalitza el proper 26 de febrer de 2020.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 06/02/2020 a les 10:45 h

Provisió de cinc places de conserge

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 6 d’agost de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, pel procediment de concurs-oposició per promoció interna, de 5 places de Conserge com a personal laboral fix, que consten com a vacants a la Plantilla del 2018 i estan incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’any 2017.

 • Bases reguladores

Les bases reguladores de la convocatòria pública per a la provisió de cinc places de conserge, personal laboral fix, mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna, incloses en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017, es poden consultar en el següent enllaç.

 • Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la provisió de 5 places de conserge, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 19/12/2018 a les 10:20 h

Processos tancats

Procés selectiu per a la selecció i provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de febrer de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per la provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció i provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, el termini finalitza el proper dia 5 de març de 2019.

 • Rectificació de les bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores rectificades del procés de selecció per la provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant, en el següent enllaç.

 • Nova data de presentació de sol·licituds

La nova data de presentació de sol·licituds finalitza el proper dia 18 de març de 2019.

 • Llista provisional aspirants admesos i exclosos, designació tribunal i establiment calendari

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives per a la provisió temporal d’una plaça d’oficial segona de la brigada de parcs i jardins mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 08/05/2019 a les 13:00 h

Procés selectiu per a la provisió d’una plaça de peó de la brigada municipal

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 2 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, pertanyent al grup assimilat de classificació Agrupacions Professionals, plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de peó de la brigada municipal, vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, finalitza el proper dia 13 de novembre.

 • Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, tribunal i calendari proves selectives

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives, del concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

 • Resultats prova teòrica

Podeu consultar els resultats de la prova teòrica del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

 • Resultats prova pràctica

Podeu consultar els resultats de la prova pràctica del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

 • Convocatòria entrevista

Podeu consultar la convocatòria fase entrevista del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

 • Resultats finals

Podeu consultar els resultats finals del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Peó de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 24/01/2019 a les 13:00 h

Provisió de tres places d’oficial 2a la brigada de serveis municipals – neteja viària

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 6 d’agost de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió pel procediment de concurs-oposició per promoció interna de tres places de personal laboral fix adscrites a la Brigada de Serveis municipals-neteja viària, que consten com a vacants a la Plantilla del 2018  incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent als anys 2017 i 2018.

 • Bases reguladores

Les bases reguladores de la convocatòria pública per a la provisió de tres places d’oficial de segona de Serveis Municipals-neteja viària, personal laboral fix, de la Brigada Municipal, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna incloses en l’oferta pública d’ocupació corresponent als anys 2017 i 2018, es poden consultar en el següent enllaç.

 • Llista provisional admesos i exclosos, tribunal qualificador i calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives del concurs oposició per promoció interna per a la provisió de tres places d’oficial de segona de Serveis Municipals- neteja viària, personal laboral fix, de la brigada Municipal, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 07/12/2018 a les 9:45 h