Oferta pública d’ocupació 2018-04-16T09:29:10+00:00

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

Processos oberts

Selecció del personal temporal per activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

 • Bases reguladores

Podeu consultar el document de les bases reguladores per a la selecció del personal que ha de formar part del monitoratge dels diferents casals i/o activitats en el lleure durant els períodes de festius del calendari escolar (estiu, vacances de Nadal, Setmana Santa i/o altres períodes festius), en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el Registre de l’Ajuntament en horari d’oficina. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 16 d’abril. Trobareu tots els detalls i la documentació a presentar, en les bases reguladores.

 • NOU! Ampliació del termini de presentació de sol·licituds

L’Ajuntament de Cabrils ha ampliat fins al 24 d’abril el termini de presentació de sol·licituds per a la selecció del personal que ha de formar part del monitoratge dels diferents casals i/o activitats en el lleure.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 16/04/2018 a les 10:29 h

Creació d’una borsa d’agents interns per la policia local de l’Ajuntament de Cabrils mitjançant concurs oposició-lliure

 • Bases i convocatòries

L’anunci al BOPB es va publicar el 31 d’octubre de 2017 i el termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 20 de novembre de 2017. Podeu consultar les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa d’agents interins de la policia local de l’Ajuntament de Cabrils mitjançant concurs-oposició lliure.

 • Rectificació de les bases i de la convocatòria

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 29 de gener de 2018. Podeu consultar la rectificació de les bases i de la convocatòria per a la creació d’una borsa d’agents interins de la Policia Local així com els requisits, en el següent enllaç.

 • NOU! Llista provisional d’admesos i exclosos i calendari de proves

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la creació d’una borsa d’agents interins per la policia local així com el calendari de proves, en el següent enllaç.

ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 27/03/2018 a les 09:39 h

Provisió temporal i urgent d’una plaça de peó de cementiri de la Brigada Municipal

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 22 de gener de 2018, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió temporal, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de Peó, subgrup assimilat de classificació Agrupacions Professionals (AP), plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils.

 • Bases reguladores

Podeu consultar el document de les bases reguladores per a la provisió d’una plaça de peó de cementiri de la Brigada Municipal, a l’ADOAC o en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals des de la publicació d’aquest anunci, i acaba el 12 de febrer de 2018 a les 14:00 h.

 • Llista provisional d’admesos i exclosos
Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i el calendari de les proves selectives del concurs oposició lliure per a la provisió temporal d’una plaça de peó de cementiri de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.
 • NOU! Resultats de les proves
Podeu consultar els resultats de les proves del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de peó de cementiri de la Brigada Municipal, en el següent enllaç.
ADOAC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS VIGENTS

Data última actualització: 26/03/2018 a les 09:26 h

Processos tancats

Provisió temporal d’una plaça d’arquitecte municipal mitjançant nomenament de funcionari interí

Aquells aspirants que desitgin prendre part en la convocatòria hauran de fer-ho mitjançant instància presentada al Registre General de l’Ajuntament (C/ Domènec Carles, 1) en horari de 08:00 a 14:00 h en el qual faran constar la plaça a la qual desitja concórrer, i que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.

 • Bases reguladores

El document de les bases reguladores per a la provisió temporal d’una plaça d’arquitecte municipal, el trobareu a l’ADOAC o en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals des de la publicació d’aquest anunci, i acaba el 8 de febrer de 2018 a les 14:00 h.

 • Llista provisional d’admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i el calendari de les proves selectives per a la provisió d’una plaça d’arquitecte municipal, en el següent enllaç.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos, i calendari de proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i el calendari de les proves selectives per a la provisió d’una plaça d’arquitecte municipal, en el següent enllaç.

 • Resultats de les proves

Podeu consultar els resultats del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’arquitecte municipal durant una substitució, en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 05/03/2018 a les 14:05 h