Cabrils, govern obert

Un dels grans reptes actuals de les administracions públiques és aprofundir en la participació activa de la població i la transparència, és a dir, treballar per millorar la qualitat del nostre model democràtic.

A Cabrils hi estem treballant i ho fem de forma transversal en entendre que es requereixen nous models i eines comunicatives per potenciar la participació i transparència reals.

Sol·licitud de dades i informació pública

Sol·licitud per obtenir dades i/o informació pública elaborada o gestionada per l’Ajuntament sempre que no afecti els drets de protecció de dades personals i als límits establerts a la Llei 19/2014 de 29 de desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa l’Ajuntament de Cabrils. La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d’accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l’hora de resoldre la vostra sol·licitud.

Qui ho pot demanar? 

Qualsevol persona física o jurídica. Aquest dret es pot exercir a partir dels 16 anys.

Quin cost té?

L’accés a la informació pública és gratuït. No obstant això, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, que no pot excedir del cost de l’operació.

Com i on es pot fer?

  • Presencialment a l’OAC demanant cita prèvia.

  • Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

M’han denegat l’accés a la informació sol·licitada. Què puc fer?

En cas de denegació total o parcial d’una sol·licitud d’informació pública pots presentar una reclamació:

En quins casos es pot denegar una sol·licitud d’accés a la informació pública?

El dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

  • La seguretat pública.

  • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.

  • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.

  • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.

  • Els drets dels menors d’edat. També es pot denegar l’accés a informació relativa als menors d’edat el coneixement o la divulgació de la qual pot condicionar el lliure desenvolupament de llur personalitat en el futur, llevat que se’n pugui garantir el caràcter anònim.

  • La intimitat i els altres drets privats legítims.

  • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

El dret d’accés a la informació pública també pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.

Es denegarà l’accés a la informació que contingui dades personals especialment protegides, com ara les relatives a la ideologia, l’afiliació sindical, la religió, les creences, l’origen racial, la salut i la vida sexual.

També es denegarà l’accés a les dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives que no comportin l’amonestació pública a l’infractor, llevat que la persona afectada hi consenti expressament per mitjà d’un escrit que ha d’acompanyar la sol·licitud.