Transparència... GAIP

Abans que res…
Sapigueu que:

 • La principal funció de la GAIP és atendre les reclamacions de la ciutadania contra la desestimació de sol·licituds d’accés a la informació que prèviament hagi formulat. Es pot reclamar davant la GAIP contra qualsevol administració, entitat o empresa pública de Catalunya.
  També atèn consultes que li formulen administracions o altres entitats públiques sobre la matèria.Reclamacions davant la GAIPLa reclamació davant la GAIP és voluntària i gratuïta i es pot presentar per qualsevol d’aquests motius:

  • Si la sol·licitud d’accés a la informació pública ha estat denegada, totalment o parcialment.
  • Si la informació que l’Administració ha lliurat no és la sol·licitada o no està completa.
  • Si s’ha produït silenci administratiu, un cop transcorregut un mes des de l’entrada de la sol·licitud d’accés a l’òrgan que l’ha de resoldre.

  També poden presentar una reclamació davant la GAIP les persones afectades per la informació facilitada per l’administració.

  El termini per presentar-la és d’un mes comptador a partir de la data de notificació de la desestimació total o parcial de la sol·licitud d’informació o des que es produeix el silenci administratiu. Per al cas que la sol·licitud d’accés hagi estat estimada però l’administració no hagi lliurat la informació dins del termini de 30 dies, la reclamació es pot interposar des d’aquesta data i durant el termini d’un mes. No cal interposar prèviament un recurs de reposició.

  Potestativament, es pot sol·licitar que la GAIP organitzi un procediment de mediació amb l’Administració reclamada, per tal de trobar un acord dins del termini d’un mes.

  Si no es demana la mediació, o no s’assoleix un acord en el marc d’aquesta, la GAIP resol dins del termini màxim de dos mesos des de la presentació de la reclamació.

  Les resolucions de la GAIP són executives i vinculen l’Administració afectada. Contra les resolucions de la GAIP es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

RECLAMACIÓ GAIP 636-2016 DECRET NO ACCÉS INFORMACIÓ
Decret no Accés
RECLAMACIÓ GAIP 254-2017 LÍNIES BUS
Documentació EACAT
Informe Línies Bus
Ofici Informació
RECLAMACIÓ GAIP 255-2017 FM STA HELENA 2016
Dani Perez
Hotel Cochambre
Tresca i la Ventresca
L’Estenedor
Orquestra la Litoral
Parc Mulla’t
Supertobogan
Teatre Mòbil
Festa Holi
Comunicació
Documentació EACAT
Escrit Regidor
Factures
Informe GAIP
Ofici Tramesa
Programa 2016
Sortida EACAT
RECLAMACIÓ GAIP 256-2017 MUSICAB 2016
Cartell Musicab 2016
Banda Ashe
Maria Arnal i Marcel Bages
Maria Rodes
Orquestra L’Empordà
Paco Ibañez
Roger Mas
The Penguins
Hermes Comunicació
Documentació EACAT
Factures Musicab 2016
Flyer Musicab 2016
Imatge Gràfica
Informe Resposta
Ofici Tramesa
Programa Musicab 2016
Proposta Recuperació
Sortida EACAT
RECLAMACIÓ GAIP 260-2017 HUTs
Documentació EACAT
Informe SSEE
Memoria HUT
Ofici Tramesa
Sortida EACAT
RECLAMACIÓ GAIP 261-2017 CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Memòria Regidoria
Documentació EACAT
Ofici Tramesa
Sortida EACAT
Resolució GAIP
Resposta Requeriment
RECLAMACIÓ GAIP 001-2018 INFORMACIÓ SUBV. GRUPS POLÍTICS
GAIP info subv grups politics.pdf

PUNT D’INFORMACIÓ

OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC)

Telèfon:
93 753 96 60 – ext. 1

Direcció:
Ajuntament de Cabrils
C/ Domènec Carles, 1 – Planta Baixa
08348 Cabrils

Horari:
de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

Seu-Electrònica
(tràmits per Internet 24h els 365 dies de l’any)

Seu Electrònica