Dijous 26, ple ordinari del mes de setembre

Publicat el 24 de Setembre de 2019

El proper dijous 26 de setembre, a les 20:00h, tindrà lloc una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Cabrils a la Sala de plens de la Casa de la Vila, per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en següent ordre del dia:

1.- Aprovar els esborranys de les actes de la sessió del ple de constitució de data 15 de juny de 2019 i de la sessió plenària extraordinària de data 18 de juliol de 2019.

Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen de reconeixement del dret a percebre per part dels diferents grups municipals una dotació econòmica. (exp. 2639/2019).-

3.- Dictamen d’aprovació de les dues festes locals de l’any 2020. (exp. 2144/2019).-

4.- Dictamen de derogació de l’Ordenança municipal reguladora de residus de la construcció de l’Ajuntament de Cabrils i aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la gestió de construcció i demolició de Cabrils. (exp. 736/2019).-

5.- Dictamen d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm.27/2019 de suplement de crèdit. (exp. 2742/2019).-

6.- Dictamen de nomenament de Jutge de Pau titular de Cabrils. (exp. 697/2019).-

7.- Dictamen dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Units per Cabrils, Municipalistes per Cabrils i Junts per Catalunya, en suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani. (exp. 2761/2019).-

8.- Dictamen dels grups municipals PSC, Ciutadans, Units per Cabrils i Junts per Catalunya en suport a la instal·lació de pantalles acústiques a la C-32 al seu pas per Cabrils. (exp. 2810/2019).-

9.- Dictamen dels grups municipals de Junts per Catalunya, Units per Cabrils i Partit de Socialistes de Catalunya en suport a la “Declaració d’emergència climàtica”. (exp. 2808/2019).-

10.- Dictamen dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Units per Cabrils, Municipalistes per Cabrils, Junts per Catalunya i Partit de Socialistes de Catalunya en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament a les famílies amb deute. (exp. 2811/2019).-

Part no resolutiva de la sessió

11.- Donar compte del decret 712-2019 de delegació d’alcaldia des de les 00:00 hores del dia 8 de juny de 2019 fins a les 24:00 hores del dia 10 de juny de 2019 (exp. 292/2016).-

12.- Donar compte del decret 1150-2019 de delegació d’alcaldia des de les 15:00 hores del dia 16 de setembre fins a les 24:00 del dia 24 de setembre de 2019. (exp. 2746/2019).-

13.- Donar compte dels decrets 944-963-970 relatius al règim de retribucions i indemnitzacions dels regidors. (exp. 2125/2019).-

14.- Donar compte del decret 965/2019 relatiu al nomenament dels regidors Sr. Miguel Doñate Sastre, Sra. Avelina Morales Serra i Sra. Isabel Tamboleo Villalobos en les delegacions d’alcaldia en diferents àmbits. (exp. 2055/2019).-

15.- Donar compte del decret 938/2019 relatiu al nomenament com a quarta tinent d’Alcalde d’aquest Ajuntament a la regidora  Sra. Avelina Morales Serra. (exp. 1986/2019).-

16.- Donar compte dels decrets 940-969 d’adscripció com a vocal de la Junta de Govern Local a la 4a Tinent d’Alcalde, la Sra. Avelina Morales Serra, i la modificació del dia i hora de la celebració de les sessions ordinàries quinzenals de la Junta de Govern Local, respectivament. (exp. 1985/2019).-

17.- Mocions.-

18.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària.-

19.- Precs i preguntes.-

El Ple ordinari serà retransmès en streaming pel canal de Youtube de l’Ajuntament, Cabrils_ajuntament.