Dijous 28 de maig, primer ple ordinari telemàtic de Cabrils

Publicat el 26 de maig de 2020

L’Ajuntament de Cabrils celebrarà aquest dijous dia 28 de maig de 2020, a les 20:00 hores, la primera sessió ordinària del Ple de la Corporació Local per via telemàtica.

ORDRE DEL DIA

Part resolutiva de la sessió:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari de 30 de gener de 2020 i Ple extraordinari de 13 de maig de 2020.
 2. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 28 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local que té lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb terrasses i/o vetlladors, relativa a la seva suspensió temporal.
 3. Dictamen d’aprovació inicial del Reglament del Carnet de la Gent Gran.
 4. Dictamen de convalidació del Decret 2020-0395, de data 18/05/2020 d’aprovació de la modificació de pressupost 11/2020, per habilitació de crèdit extraordinari per ajuts per situacions extraordinàries derivades de la COVID-19.
 5. Donar compte dels decrets de liquidació de l’Ajuntament de Cabrils i els seus Organismes Autònoms de l’exercici 2019.
 6. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 139/2020, relatiu a la tramitació d’emergència d’un expedient de contractació.

Part deliberant i de control de la sessió:

 1. Ratificar la incorporació al present Ordre del Dia i aprovació posterior si s’escau de la proposta d’acord presentada pel grup municipal Junts x Catalunya Cabrils, amb l’adhesió dels grups d’ERC, Units per Cabrils i MUC, relativa a la modificació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 2. Ratificar la incorporació al present Ordre del Dia i aprovació posterior si s’escau de la proposta d’acord presentada pels grups municipals Junts x Catalunya Cabrils, Ciutadans partido de la ciudadania i PSC, relativa a l’aprovació de la creació del Pacte Local per a la recuperació de Cabrils.
 3. Ratificar la incorporació al present Ordre del Dia i aprovació posterior si s’escau de la proposta d’acord presentada pel grup municipal PSC relativa a l’aportació de la dotació dels Grups municipals a Hospitals.
 4. Dictamen del grup municipal Ciutadans partido de la ciudadania relativa a la realització d’un Ple monogràfic extraordinari sobre l’afectació de la COVID-19.
 5. Mocions d’urgència.
 6. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia adoptats en relació a l’Estat d’Alarma declarat pel Govern de l’Estat i el d’Emergència declarat per les autoritats de la Generalitat de Catalunya.
 7. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària.

Precs i preguntes

En tractar-se d’una sessió ordinària, els veïns i veïnes poden fer arribar les seves preguntes sobre actuacions municipals d’acord amb els requisits que trobareu en aquest enllaç.

La sessió serà retransmesa en directe a través del canal de Youtube de l’Ajuntament, Cabrils_ajuntament i també estarà disponible pròximament al servei de vídeo-actes.