Òrgans de govern: Plens, Juntes i Comissions 2018-11-02T11:46:20+00:00

ÒRGANS DE GOVERN

El Ple de l’Ajuntament

El ple és l’òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per tots els regidors i regidores escollits pels veïns i veïnes majors de 18 anys a les darreres eleccions municipals.

Te entre d’altres competències el Pressupost municipal anual, les ordenances fiscals, les ordenances reguladores i reglaments i la facultat de control i fiscalització dels òrgans de govern municipal.

Es reuneix de manera ordinària el darrer dijous de tots els mesos senars (gener, març, maig, juliol, setembre, novembre) a les 20 h. a la sala de Plens de l’Ajuntament de Cabrils.

Aquí podeu trobar les ordres del dia dels Plens, tant ordinaris com extraordinaris.

ADOAC: ORDRES DEL DIA DELS PLENS MUNICIPALS

Aquí podeu trobar un breu resum dels Plens, tant ordinaris com extraordinaris.

ADOAC: RESUMS DELS PLENS MUNICIPALS

Podeu accedir a les actes del Ple clicant aquí

i  a les vídeo-actes clicant aquí.

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Municipal és l’òrgan d’assistència a Alcaldia i està formada per l’alcaldessa, que la presideix, i pels tinents d’alcalde.

 • Presidència:
  • Lina Morales Serra, Alcaldessa.
 • Membres:
  • Oriol Gil Tomàs, 1r Tinent d’Alcalde.
  • Manel Pérez García, 2n Tinent d’Alcalde.
  • Francesc Xavier Badia Campos, 3r Tinent d’Alcalde
  • Miguel Doñate Sastre, 4t Tinent d’Alcalde

Es reuneixen un cop quinzenalment, actualment, els dilluns a les 10 h. a la sala de Juntes de l’Ajuntament de Cabrils.

Comissions Informatives

Les comissions informatives estan integrades exclusivament per membres de la corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.

Hi ha les Comissions informatives ordinàries, prèvies a la celebració dels Plens Municipals,  per deliberar i dictaminar  sobre els assumptes que es tractaran posteriorment al Ple municipal. L’integren:

 • Presidència:
  • Lina Morales Serra, Alcaldessa.
 • Membres:
  • Oriol Gil Tomás, Portaveu del Pdcat i Unió.
  • Xavier Viudez Cardona, Portaveu d’ERC-AM.
  • Miguel Doñate Sastre, Portaveu dels MUC.
  • Peter Oberle, Portaveu del PSC.
  • Carme Torres Cassany, Portaveu del PP.
 • Secretària

Junta de Portaveus

La junta de portaveus és un òrgan de caràcter deliberant i no resolutiu integrat per tots els portaveus dels grups polítics municipals.

 • Membres:
  • Oriol Gil Tomás, Portaveu del Pdcat i Unió.
  • Xavier Viudez Cardona, Portaveu d’ERC-AM.
  • Miguel Doñate Sastre, Portaveu dels MUC.
  • Peter Oberle, Portaveu del PSC.
  • Carme Torres Cassany, Portaveu del PP.

Reglament Orgànic Municipal (ROM)

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Cabrils

També et pots descarregar el document ROM 16-06-2008.