ÒRGANS DE GOVERN

El Ple de l’Ajuntament

El ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat de l’Ajuntament que, sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per tots els regidors i regidores escollits pels veïns i veïnes majors de 18 anys a les darreres eleccions municipals.

Actualment el Ple està format per 13 regidors i regidores, que són representants electes i membres de 6 grups municipals.
Veureu la composició política del Ple clicant aquí.

Té entre d’altres atribucions:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capital del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitqats esmentades; adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut.
 • Aprovar el planejament general del municipi.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Altres. Trobareu la llista de competències plenes en aquests enllaços:

Calendari:

Es reuneix de manera ordinària el darrer dijous de tots els mesos senars (gener, març, maig, juliol, setembre, novembre) a les 20 h. a la sala de Plens de l’Ajuntament de Cabrils.

Aquí podeu trobar les ordres del dia dels Plens, tant ordinaris com extraordinaris.

ADOAC: ORDRES DEL DIA DELS PLENS MUNICIPALS

Podeu accedir a les actes del Ple clicant aquí i  a les vídeo-actes clicant aquí.

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local, a l’Ajuntament de Cabrils, està formada per l’alcaldessa, que la presideix, i pels tinents d’alcaldia.

 • Presidència:
  • MAITE VIÑALS CLEMENTE, Alcaldessa.
 • Membres:
  • PERE SÁEZ MORA, 1r Tinent d’Alcaldia.
  • JORDI CAMPOS GUITART, 2n Tinent d’Alcaldia.
  • MÒNICA CASCO ESTÉVEZ, 3a Tinent d’Alcaldia.
  • AVELINA MORALES SERRA, 4a Tinent d’Alcaldia.

La Junta de Govern Local ha d’assistir l’alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions i té, també, les competències que alcaldia, el Ple, o la legislació local li atribueixin.

Es reuneixen un cop quinzenalment, actualment, els dimecres a les 08:15 h. a la sala de Juntes de l’Ajuntament de Cabrils.

Podeu accedir als acords de la Junta de Govern Local clicant aquí.

Comissions Informatives

Les comissions informatives tenen caràcter deliberant, no resolutiu, i estan integrades exclusivament per membres de la corporació.

Hi ha les Comissions informatives ordinàries, prèvies a la celebració dels Plens Municipals,  per deliberar i dictaminar  sobre els assumptes que es tractaran posteriorment al Ple municipal. Aquestes es convoquen el dijous anterior al Ple a les 19h.

Junta de Portaveus

Segons l’article 87 del nostre Reglament Orgànic Municipal, la junta de portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu integrat per l’alcaldessa i els portaveus de cada un dels grups polítics municipals.

 • Membres:
  • PERE SÁEZ MORA, Portaveu d’ERC-AM.
  • MARTA GÓMEZ PONS, Portaveu de JUNTS PER CATALUNYA CABRILS
  • AVELINA MORALES SERRA, Portaveu d’UNITS PER CABRILS
  • MARIA GRÀCIA MARQUÈS PIRIS, Portaveu de C’S
  • MIGUEL DOÑATE SASTRE, Portaveu dels MUC.
  • ANABEL SORROCHE MARTÍ, Portaveu del PSC.

Les sessions de la Junta de Portaveus seran convocades per l’alcaldessa quan es consideri necessari, perquè no tenen caràcter preceptiu ni vinculant, ni donen lloc a cap acte administratiu.

Reglament Orgànic Municipal (ROM)

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Cabrils

També et pots descarregar el document ROM 16-06-2008.