ÒRGANS DE GOVERN

El Ple de l’Ajuntament

El ple és l’òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per tots els regidors i regidores escollits pels veïns i veïnes majors de 18 anys a les darreres eleccions municipals.

Té entre d’altres competències el Pressupost municipal anual, les ordenances fiscals, les ordenances reguladores i reglaments i la facultat de control i fiscalització dels òrgans de govern municipal.

Es reuneix de manera ordinària el darrer dijous de tots els mesos senars (gener, març, maig, juliol, setembre, novembre) a les 20 h. a la sala de Plens de l’Ajuntament de Cabrils.


Aquí podeu trobar les ordres del dia dels Plens, tant ordinaris com extraordinaris.ADOAC: ORDRES DEL DIA DELS PLENS MUNICIPALS Podeu accedir a les actes del Ple clicant aquí i  a les vídeo-actes clicant aquí.

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Municipal és l’òrgan d’assistència a Alcaldia i està formada per l’alcaldessa, que la presideix, i pels tinents d’alcalde.

Es reuneixen un cop quinzenalment, actualment, els dimarts a les 18 h. a la sala de Juntes de l’Ajuntament de Cabrils.

Comissions Informatives

Les comissions informatives estan integrades exclusivament per membres de la corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.

Hi ha les Comissions informatives ordinàries, prèvies a la celebració dels Plens Municipals,  per deliberar i dictaminar  sobre els assumptes que es tractaran posteriorment al Ple municipal.

Junta de Portaveus

La junta de portaveus és un òrgan de caràcter deliberant i no resolutiu integrat per tots els portaveus dels grups polítics municipals.

Reglament Orgànic Municipal (ROM)

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Cabrils

També et pots descarregar el document ROM 16-06-2008.