T'ho fem fàcil si... vens a viure a Cabrils

PUNT D’INFORMACIÓ

OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC)

Telèfon:
93 753 96 60

Direcció:
Ajuntament de Cabrils
C/ Domènec Carles, 1 – Planta Baixa
08348 Cabrils

Horari:
de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h

Seu Elctrònica de l’Ajuntament de Cabrils
(tràmits per Internet 24h els 365 dies de l’any)

seu electronica

PADRÓ

Aquelles persones que venen a viure a Cabrils provinents d’un altre municipi s’han d’inscriure al padró d’habitants de Cabrils, així com aquelles que no consten al padró encara que hi visquin habitualment.

Qui ho pot tramitar?

Les persones majors d’edat poden demanar la seva inscripció i la de la seva unitat familiar (parella i fills en comú) si provenen del mateix municipi. També ho poden fer els representants legals dels menors d’edat o de persones incapacitades legalment.

On es pot tramitar?

Aquest tràmit el pots realitzar a:

 • Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Cabrils.

Preu

Aquest tràmit és gratuït.

Documentació

Documents de sol·licitud per a majors d’edat:

 • Document “Sol·licitud d’alta de nou empadronament – Major d’edat” degudament omplert i firmat pel sol·licitant. En el cas de desconèixer el municipi on està empadronat o de no estar empadronat en cap municipi caldrà aportar el document “Sol·licitud d’alta nou empadronament – Major d’edat”.
 • Document “Full d’inscripció o modificació” degudament omplert i firmat pel sol·licitant.

Documents de sol·licitud per a menors d’edat:

 • Document “Sol·licitud d’alta – Menor d’edat” degudament omplert i firmat pels dos progenitors o tutors legals. En el cas de desconèixer el municipi on està empadronat o de no estar empadronat en cap municipi caldrà aportar el document “Sol·licitud d’alta nou empadronament – Menor d’edat”.

Documentació relativa a la identificació de les persones majors d’edat:

 • Persones amb nacionalitat espanyola: DNI o passaport original.
 • Persones amb nacionalitat de països de la Unió Europea, així com Islàndia, Liechtestein, Noruega o Suïssa: targeta de residència, passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas d’aportar NIE, aquest s’ha d’acompanyar sempre del passaport o del document d’identitat del país d’origen).
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.

Documentació relativa a la identificació de les persones menors d’edat:

 • Persones amb nacionalitat espanyola majors de 14 anys: DNI o passaport original.
 • Persones amb nacionalitat espanyola menors de 14 anys: DNI o passaport original o, en el seu defecte, llibre de família o certificat de naixement.
 • Persones estrangeres: targeta de residència, passaport o document d’identitat del país d’origen, així com llibre de família, inscripció de naixement o passaport dels progenitors/tutors legals on puguin constar les dades del menor.

Documentació per a persones representants:

 • Document judicial de l’acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
 • Document d’identificació personal de la persona autoritzada.
 • Document d’identificació personal de la persona autoritzant.

Documentació de representació dels menors d’edat:

En el cas que els menors s’empadronin amb un dels dos progenitors o amb tercers sense cap d’ells, o en cas de separació o divorci dels progenitors, caldrà facilitar un justificant de tutor legal aportant la sentència o una autorització de l’altra part (un escrit autoritzant l’altra part de l’empadronament, indicant nom, cognoms i DNI de les parts implicades amb la firma del titular) amb DNI original.

Documentació relativa al domicili de propietat:

Si la persona sol·licitant consta al rebut de l’Impost sobre béns immobles (INI), no caldrà aportar justificació. En cas contrari, caldrà aportar un dels següents documents:

 • Escriptura de propietat de l’habitatge en cas de ser-ne propietari o, en cas d’usdefruit, autorització del titular amb signatura original i còpia del DNI.
 • Contracte de compravenda.
 • Escriptura d’acceptació d’herència.
 • Nota simple del Registre de la Propietat

Documentació relativa al domicili de lloguer:

 • Contracte de lloguer vigent o contracte prorrogat acompanyat de la pròrroga vigent.

Informació a tenir en compte

El tràmit es completa en un període de 3 – 4 mesos (notificació i confirmació entre les localitats i del Instituto Nacional de Estadística). Tot i així, una vegada tramitada la sol·licitud d’alta es pot demanar un volant o un certificat d’empadronament, el qual és vàlid des de la data de sol·licitud d’alta.

CAP ( Centre d’Atenció Primària)

Alta al CAP

*Aquest tràmit s’ha de realitzar directament al CAP Cabrils.

Documentació necessària a aportar:

Trobaràs més informació a la Regidoria de Sanitat:

PUNTS D’INFORMACIÓ

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)

Telèfon:
93 750 74 10

Direcció:
Cal Batalló, s/n
08348 Cabrils

Horari:
de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 i de 15.00 a 21.00

 

PUNTS D’INFORMACIÓ

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (ORGT)

Oficina Gestora
93 472 91 06

Direcció:
Plaça Vicenç Casanovas, 11-15
08340 Vilassar de Mar

Horari:
de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00

Correu-e:
orgt.vilassarm@diba.cat

REGIDORIA D’HISENDA

Regidor:

Pere Sáez Mora

Tècnic:
Jordi Piera
Interventor i cap de Serveis Econòmics

Telèfon:
93 753 96 60

Adreça:
Ajuntament de Cabrils
C/ Domènec Carles, 1
08348 Cabrils (Barcelona)

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14h

Impostos, taxes i preus públics

La gestió i recaptació dels impostos i taxes d’àmbit local estan delegats a l’Organisme de Gestió Tributaria (ORGT).

1. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalessa urbana (IIVTNU)

*Tràmit a realitzar per la part venedora.

2. Impost sobre béns immobles (IBI)

3. Taxa per gestió de residus domèstics + Taxa per gestió de residus comercials

Deixalleria

Per a obtenir la “Targeta per a la deixalleria mancomunada” d’habitatges cal presentar als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Cabrils la següent documentació:

 • 1r Rebut de la brossa de l’habitatge , o, en cas de ser llogater, el contracte de lloguer.
 • 2n El document ‘Sol·licitud de targeta deixalleria‘ (ADOAC) degudament omplert.
 • Cost: Gratuït.

I si vols treure’t un trasto vell de sobre, accedeix a la secció ‘T’ho fem fàcil si et vols treure un trasto vell de sobre‘ per a consultar tota la informació.

PUNT D’INFORMACIÓ

SERVEIS TÈCNICS

Telèfon:
93 753 96 60

Direcció:
Ajuntament de Cabrils
Domènec Carles, 1
08348 Cabrils

Horari:
de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

DEIXALLERIA MANCOMUNADA

DEIXALLERIA DE CABRILS, CABRERA DE MAR I VILASSAR DE MAR

Contacte:
937542818

Adreça:
Carrer del Mig
(Pol. Ind. els Garrofers, direcció Mataró)
08348 Cabrils (Barcelona)

Horari:
De dilluns a dissabte de 10.00 a 13.00 i 15.00 a 20.00
Diumenge de 10.00 a 14.00

Deixalleria mòbil:

Horari d’estiu (de maig a octubre):
Dilluns de 10 a 13:30h  i de 17 a 20h –  Plaça Mil·lenari
Dimarts de 17 a 20h  –  entrada Can Bargay
Dissabte de 17 a 20h  –  Can Botella

Horari d’hivern (de novembre a a abril):
Dilluns de 9 a 13:30h i de 16 a 18h –  Plaça Mil·lenari
Dimarts de 16 a 18h  –  entrada Can Bargay
Dissabte de 16 a 18h  –  Can Botella