Taulell d'anuncis

TAULELL D’ANUNCIS

Anunci aprovació bases i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al sector comercial i de serveis de Cabrils afectat pel Covid-19

En data 27 d’octubre de 2021, la Junta de Govern Local ha acordat l’aprovació inicial de les bases especifiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al sector comercial i de serveis del municipi de Cabrils, afectat pel COVID-19 (3ª convocatòria) i sotmetre’l a informació pública per un període de deu dies.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 04/11/2021 a les 8:13h

Anunci convocatòria concessió subvencions per concurrència competitiva a entitats

Mitjançant Decret d’alcaldia 0861/2021 de data 29 de setembre de 2021 es va acordar que el Ple de la corporació en sessió ordinària de data 25 de març de 2010, aprova l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cabrils. Aquesta ordenança general té per objecte regular i fixar els criteris i el procediment que cal seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i pagament de subvencions per part de l’Ajuntament de Cabrils i, si s’escau, els seus organismes autònoms i/o entitats públiques de caràcter empresarial.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 1/10/2021 a les 10:10h

Anunci participació ciutadana a la sessió ordinària del Ple de data 30 de setembre de 2021

Es fa públic que, l’Il·lma Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 856 de data 27 de setembre de 2021, ha resolt obrir termini per poder presentar preguntes sobre actuacions municipals, les quals seran respostes durant el temps màxim de 30 minuts, a la sessió ordinària del Ple de data 30 de setembre de 2021, que es celebrarà per mitjans telemàtics a les 20:00 hores.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 27/09/2021 a les 13:10h

Anunci aprovació inicial de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions

L’Il·lma Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 0775 de data 3 de setembre de 2021, ha resolt aprovar inicialment les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions per activitats educatives, culturals i juvenils, comerç, turisme, joventut, cooperació i solidaritat i esports d’aquest municipi per l’exercici 2021 i sotmetre’l a informació pública per un període de vint dies naturals

Consulta l’anunci complet en aquest enllaç.

Data última actualització: 8/09/2021 a les 12:10h

BAN: ES PROHIBEIX LA CIRCULACIÓ AL PARC DE LA SERRALADA LITORAL

A causa de l’onada de calor i davant el risc extrem d’incendi forestal prevista pels proper dies, es PROHIBEIX LA CIRCULACIÓ de persones i vehicles que no estiguin vinculats a la zona al Parc de la Serralada Litoral entre el dimecres 11 d’agost a les 14:00 hores i el dilluns 16 d’agost a les 23:59 hores.

Consulta el BAN complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 11/08/2021 a les 14:35h

Anunci participació ciutadana a la sessió ordinària del Ple de data 29 de juliol de 2021

Es fa públic que, l’Il·lma Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 674 de data 26 de juliol de 2021, ha resolt obrir termini per poder presentar preguntes sobre actuacions municipals, les quals seran respostes durant el temps màxim de 30 minuts, a la sessió ordinària del Ple de data 29 de juliol de 2021, que es celebrarà per mitjans telemàtics a les 20:00 hores.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 26/07/2021 a les 13:55h

BAN: EXTREMAR TOTES LES PRECAUCIONS PER A LA REVETLLA DE SANT JOAN

Es determina la prohibició total de tirar focs d’artifici amb canya i també encendre fogueres a menys de 500 metres dels boscos tant del centre urbà com d’urbanitzacions.

Cal recordar que no es pot fer foc del 15 de març al 15 d’octubre a tot el nostre país.

Consulta el BAN complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 17/06/2021 a les 10:30h

Anunci aprovació inicial reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 27 de maig de 2021, va aprovar inicialment el projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·les no edificades i zones verdes elaborat per la Diputació de Barcelona amb un pressupost de 45.856,84 € IVA inclòs.

Consulta l’anunci complet en aquest enllaç.

Data última actualització: 31/05/2021 a les 10:30h

Anunci aprovació convocatòria de la 13a Mostra Literària de Cabrils

En data 28 d’abril de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils ha acordat aprovar les bases pel concurs de la 13a Mostra Literària de Cabrils, alhora que la seva convocatòria, i sotmetre’l a informació pública per un període de vint dies.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del concurs de la 13a Mostra Literària de Cabrils, en el següent enllaç.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de les bases es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9:00 i les 14 hores, durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà a la web municipal i al tauler d’edictes de la corporació, als efectes de presentació d’al·legacions.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data última actualització: 25/05/2021 a les 09:30h

Anunci participació ciutadana a la sessió ordinària del Ple de data 27 de maig de 2021

Es fa públic que, l’Il·lma Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 435 de data 21 de maig de 2021, ha resolt obrir termini per poder presentar preguntes sobre actuacions municipals, les quals seran respostes durant el temps màxim de 30 minuts, a la sessió ordinària del Ple de data 27 de maig de 2021, que es celebrarà per mitjans telemàtics a les 20:00 hores.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 25/05/2021 a les 09:30h

Anunci participació ciutadana a la sessió ordinària del Ple de data 25 de març de 2021

Es fa públic que, l’Il·lma Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 245 de data 22 de març de 2021, ha resolt obrir termini per poder presentar preguntes sobre actuacions municipals, les quals seran respostes durant el temps màxim de 30 minuts, a la sessió ordinària del Ple de data 25 de març de 2021, que es celebrarà per mitjans telemàtics a les 20:00 hores.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 23/03/2021 a les 09:30h

Anunci participació ciutadana a la sessió ordinària del Ple de data 28 de gener de 2021

Es fa públic que, l’Il·lma Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 046 de data 25 de gener de 2021, ha resolt obrir termini per poder presentar preguntes sobre actuacions municipals, les quals seran respostes durant el temps màxim de 30 minuts, a la sessió ordinària del Ple de data 28 de gener de 2021, que es celebrarà per mitjans telemàtics a les 20:00 hores.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 26/01/2021 a les 09:45h

Anunci aprovació inicial adhesió Associació XAFEC

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 26 de novembre de 2020, va aprovar inicialment la seva adhesió a l’Associació XAFEC, Xarxa de Festivals de Música de Catalunya i els estatuts pels quals es regeix, i disposà, alhora el sotmetiment dels acords esmentats a informació pública durant trenta dies hàbils, a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions.

Consulta l’anunci complet en aquest enllaç.

Data última actualització: 04/12/2020 a les 10:15h

Anunci aprovació inicial Ordenança municipal reguladora de l’administració electrònica

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 26 de novembre de 2020, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Cabrils.

D’acord amb el que estableixen l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 60 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, l’acord d’aprovació inicial i el text de l’ordenança es sotmeten a informació pública, durant un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà del dia de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari escrit i al tauler d’anuncis de la Corporació, perquè qualsevol persona pugui presentar al·legacions i reclamacions.

L’ordenança es considerarà definitivament aprovada si en el termini d’informació pública esmentat no es presenta cap al·legació o reclamació.

Consulta l’anunci complet en aquest enllaç.

Data última actualització: 30/11/2020 a les 09:15h

Anunci bases i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al sector comercial i de serveis afectat per la Covid-19

En data 25 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local ha acordat l’aprovació inicial de les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al sector comercial i de serveis del Municipi de Cabrils, afectat per la COVID-19 i sotmetre’l a informació pública per un període de deu dies.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas que no es presenti cap reclamació ni suggeriment, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense tràmit ulterior.

Consulta l’anunci complet en aquest enllaç.

Data última actualització: 26/11/2020 a les 14:00h

Anunci convocatòria per a la concessió d’ajuts reintegrables o microcrèdits

Consulta l’anunci per a la concessió d’ajuts reintegrables o microcrèdits en el següent enllaç.

Per fer front a l’impacte econòmic que està generant la crisi del COVID19 i com a una mesura més per pal·liar els efectes, volem crear des de l’Ajuntament de Cabrils a través de les regidories d’empresa, comerç i ocupació, d’economia social i solidària, contractació pública sostenible, d’hisenda i de turisme i fires, una línia d’ajuts reintegrables dirigits a micro, petites i mitjanes empreses, qualsevol sigui la seva forma jurídica (autònoms, comunitat de béns, …..),entitats i persones que hagin vist afectada la seva activitat, de forma significativa com a conseqüència de la pandèmia del COVID-19.

 • Bases i terminis

Podeu consultar les bases per a la concessió d’ajuts reintegrables o afavorir la reconversió i l’adaptació d’empreses existents i l’impuls de l’empreneduria, en el següent enllaç.

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, és a dir, el termini finalitza el proper 23 de desembre.

Termini de resolució i notificació: 3 mesos, a partir del dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Data última actualització: 24/11/2020 a les 14:00h

Anunci participació ciutadana a la sessió ordinària del Ple de data 26 de novembre de 2020

Es fa públic que, l’Il·lma Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 858 de data 23 de novembre de 2020, ha resolt obrir termini per poder presentar preguntes sobre actuacions municipals, les quals seran respostes durant el temps màxim de 30 minuts, a la sessió ordinària del Ple de data 26 de novembre de 2020, que es celebrarà per mitjans telemàtics.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 23/11/2020 a les 15:00h

Anunci participació ciutadana a la sessió ordinària del Ple de data 24 de setembre de 2020

Es fa públic que, l’Il·lma Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 685 de data 21 de setembre de 2020, ha resolt obrir termini per poder presentar preguntes sobre actuacions municipals, les quals seran respostes durant el temps màxim de 30 minuts, a la sessió ordinària del Ple de data 24 de setembre de 2020, que es celebrarà per mitjans telemàtics.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 21/09/2020 a les 14:00h

Anunci convocatòria per a la concessió de subvencions per concurrència competitiva a entitats de Cabrils 2020

El Ple de la corporació en sessió ordinària de data 25 de març de 2010, acordà aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cabrils. Aquesta ordenança general té per objecte regular i fixar els criteris i el procediment que cal seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i pagament de subvencions per part de l’Ajuntament de Cabrils i, si s’escau, els seus organismes autònoms i/o entitats públiques de caràcter empresarial.

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Termini de resolució i notificació: 3 mesos, a partir del dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 01/09/2020 a les 16:00h

Anunci participació ciutadana a la sessió ordinària del Ple de data 31 de juliol de 2020

Es fa públic que, l’Il·lma Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 565 de data 27 de juliol de 2020, ha resolt obrir termini per poder presentar preguntes sobre actuacions municipals, les quals seran respostes durant el temps màxim de 30 minuts, a la sessió ordinària del Ple de data 31 de juliol de 2020, que es celebrarà per mitjans telemàtics.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 27/07/2020 a les 16:00h

Anunci sobre el procediment d’elaboració del reglament municipal del Punt de Voluntariat de l’Ajuntament de Cabrils

L’Ajuntament de Cabrils considera necessari elaborar el reglament del Punt Municipal de Voluntariat ja que té com a objectius el promoure, fomentar i reconèixer l’acció voluntària desenvolupada per ciutadans i ciutadanes, així com el de donar les eines i impulsar el creixement de la participació activa de la ciutadania dins els diferents àmbits del món local.

El termini durant el qual es podrà donar opinió és de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent  a la publicació d’aquest anunci a la web municipal.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 03/07/2020 a les 20:00h

Anunci Pla d’obertura de l’Escola Bressol Germana Rosa Aymerich

Atenent que el proper dia 15 de juny es preveu reobrir l’Escola Bressol de conformitat al pla de “desescalada” aprovat pel Govern, i al trobar-se el municipi de Cabrils en Fase 2, i d’acord amb les instruccions facilitades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en data 8 de juny de 2020, la Sra. Presidenta del Patronat Municipal Escola Bressol, mitjançant resolució 21/2020, ha resolt aprovar el Pla d’obertura de l’Escola Bressol Germana Rosa Aymerich per a un retorn de forma segura a la feina presencial davant la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 i que inclou les mesures de prevenció, protecció i organitzatives en l’àmbit de prestació dels serveis municipals.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 09/06/2020 a les 12:00h

Anunci Reglament municipal regulador del carnet de la Gent Gran

En data 28 de maig de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió ordinària, ha adoptat aixecar la suspensió dels termes i terminis amb caràcter general, aprovar inicialment el Reglament municipal regulador del carnet de la Gent Gran i sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini de trenta dies, per examinar l’expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 03/06/2020 a les 14:00h

Anunci modificació de l’Ordenança Fiscal núm 28

En data 28 de maig de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió ordinària, ha adoptat acordar la suspensió de l’Ordenança fiscal número 28 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local que té lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb terrasses i/o vetlladors i aprovar inicialment la modificació de la Disposició transitòria primera de l’Ordenança número 28 “Disposició transitòria primera.” Durada de la suspensió:

Per acord de ple adoptat en sessió ordinària del dia 28 de maig de 2020, resta en suspens l’aplicació de la present ordenança fiscal fins al dia 31/12/2020 (inclòs) amb motiu de la situació provocada pel COVID-19.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 03/06/2020 a les 14:00h

Anunci participació ciutadana a la sessió ordinària del Ple de data 28 de maig de 2020

Es fa públic que, l’Il·lma Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 404 de data 25 de maig de 2020, ha resolt obrir termini per poder presentar preguntes sobre actuacions municipals, les quals seran respostes durant el temps màxim de 30 minuts, a la sessió ordinària del Ple de data 28 de maig de 2020, que es celebrarà per mitjans telemàtics.

Consulta l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 25/05/2020 a les 15:00h

BAN: MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

Durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, tots dos dies inclosos, als terrenys forestals d’aquest terme municipal, tant si estan poblats d’espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta, no estan permeses les actuacions següents:

 • Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva finalitat.
 • Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombraries i restes vegetals industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.
 • Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
 • Utilitzar bufadors o similars en les obres que es facin a les vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

En el cas que per alguna raó sigui imprescindible fer foc, cal una autorització del Servei de Prevenció d’incendis Forestals del Departament de Medi Natural i Biodiversitat, o el propi Ajuntament de Cabrils, la qual ha d’indicar el motiu pel qual s’ha de fer foc i el lloc on s’ha de fer.

Consulta el BAN complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 20/05/2020 a les 10:00h

Anunci aixecament de la suspensió de la celebració de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de govern de l’Ajuntament de Cabrils i del seu Organisme Autònom Escola Bressol

En data 12 de maig de 2020, l’Il·lma. Sra. Alcaldessa ha dictat el Decret núm 382-2020, referent a l’aixecament de la suspensió de la celebració de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de govern de l’Ajuntament de Cabrils i del seu Organisme Autònom Escola Bressol, durant el període de durada de l’estat d’alarma, així com durant les seves possibles pròrrogues, resolta mitjançant decret d’Alcaldia número 222/2020, de 16 de març de 2020. Per la qual cosa s’aixeca la suspensió de les sessions ordinàries de ple, de les comissions informatives de preparació dels assumptes de ple, de la junta de govern local, dels òrgans complementaris previstos a la normativa local i de l’Organisme Autònom Escola Bressol.

Podeu consultar l’anunci complet en el següent enllaç.

Data última actualització: 15/05/2020 a les 10:00h

Anunci aprovació bases i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al sector comercial i de serveis afectat pel Covid-19

En data 4 de maig de 2020, l’alcaldia ha dictat el Decret núm 370-2020, d’aprovació inicial de les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al sector comercial i de serveis del Municipi de Cabrils, afectat pel COVID-19 i sotmetre’l a informació pública per un període de deu dies.

 • Bases i convocatòria

Podeu consultar les bases i convocatòria específica per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al sector comercial i de serveis de Cabrils, afectat pel COVID-19, en el següent enllaç.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de les bases es poden consultar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la pàgina web municipal, durant el termini de deu dies des de la data de publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de presentació d’al·legacions.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas que no es presenti cap reclamació ni suggeriment, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense tràmit ulterior.

Data última actualització: 06/05/2020 a les 10:15 h

Anunci aprovació bases pel concurs de la 12a Mostra Literària de Cabrils

En data 24 de febrer de 2020, l’Il·lma Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, ha dictat el Decret d’Alcaldia núm 163/2020, referent a l’aprovació de les bases pel concurs de la 12a Mostra Literària de Cabrils, alhora que la seva convocatòria, i sotmetre’l a informació pública per un període de vint dies.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del concurs de la 12a Mostra Literària de Cabrils, en el següent enllaç.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de les bases es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9:00 i les 14 hores, durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà a la web municipal i al tauler d’edictes de la corporació, als efectes de presentació d’al·legacions.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data última actualització:02/03/2020 a les 12:15 h

Concurs barra del bar de la Festa Cap d’Any 2020

L’objecte d’aquest concurs és la gestió de la barra de bar a instal·lar al Centre Cívic La Fàbrica durant la festa de cap d’any organitzada per l’Ajuntament de Cabrils, regidoria de festes, els dies 31 de desembre de 2019 i 1 de gener de 2020 (Horari de barra del bar des de les 23:30 fins a les 03:30h).

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del concurs i requisits per adjudicar la barra del bar de la Festa Cap d’Any 2020, en el següent enllaç.

El termini per presentar les sol·licituds de participació és del 12 al 19 de desembre (inclòs).

Data última actualització:11/12/2019 a les 11:30 h

Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de gestió de residus de construcció i demolició de Cabrils

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 26 de setembre de 2019, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de gestió de residus de construcció i demolició de Cabrils.

D’acord amb el que estableixen l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 60 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, l’acord d’aprovació inicial i el text de l’ordenança se sotmeten a informació pública, durant un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà del dia de publicació de l’anunci al BOPB.

L’ordenança es considerarà definitivament aprovada si en el termini d’informació pública esmentat no es presenta cap al·legació o reclamació.

Podeu consultar l’anunci, en el següent enllaç, i l’aprovació inicial de l’ordenança, en aquest altre.

Data última actualització: 07/10/2019 a les 10:00 h

Moció per instal·lar pantalles acústiques a la C32 al seu pas per Cabrils

El passat Ple de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió ordinària de data 26 de setembre de 2019, va apropar per majoria dels assistents, la moció presentada pel PSC-CP amb l’objectiu d’instal·lar pantalles acústiques a la C32 al seu pas per Cabrils durant l’any 2020.

Podeu consultar la moció, en el següent enllaç.

Data última actualització: 03/10/2019 a les 12:00 h

Concurs barra del bar de la Festa Major de Santa Helena 2019

L’objecte d’aquest concurs és la gestió de la barra de bar a instal·lar a la pista de dalt de l’Escola L’Olivera durant els concerts i ball de la Festa Major de Santa Helena 2019 dels dies 16, 17, 18 i 19 d’agost de 2019 (Horari de la barra del bar des de les 23:30 fins a les 03:30h).

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del concurs i requisits per adjudicar la barra del bar de la Festa Major de Santa Helena 2019 “Concerts de nit Festa Major”, en el següent enllaç.

Data última actualització: 23/07/2019 a les 09:40 h

Anunci aprovació inicial bases reguladores del concurs de Música Jove 2019

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió de data 12 de juny de 2019, va adoptar l’acord de deixar sense efectes les Bases del Concurs de Música Jove 2019, publicades en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 23 de maig de 2019 i aprovar les noves bases reguladores del concurs de Música Jove 2019, alhora que la seva convocatòria, i sotmetre’l a informació pública per un període de vint dies.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci d’aprovació de les bases reguladores del concurs de Música Jove 2019 i la seva convocatòria, en el següent enllaç.

 • Presentació al·legacions o reclamacions

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de les bases es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9:00 i les 14:00 hores, durant el termini de vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública.

Data última actualització: 19/06/2019 a les 09:40 h

Anunci aprovació inicial bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions

En data 26 d’abril de 2019, l’alcaldia ha dictat el Decret núm. 516-2019, d’aprovació inicial de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions per activitats educatives, culturals i juvenils, de promoció econòmica, comerç, turisme, joventut, cooperació i solidaritat i esports de Cabrils per l’exercici 2019.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci d’aprovació inicial de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions per activitats educatives, culturals i juvenils, de promoció econòmica, comerç, turisme, joventut, cooperació i solidaritat i esports, en el següent enllaç.

 • Presentació al·legacions o reclamacions

L’acord d’aprovació inicial de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions es sotmet a informació pública, durant un període de 20 dies naturals des de la data de publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Data última actualització: 26/04/2019 a les 13:30 h

Anunci aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de Cabrils.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de data 28 de març de 2019, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de Cabrils.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de Cabrils, en el següent enllaç.

 • Presentació al·legacions o reclamacions

L’acord d’aprovació inicial i la modificació de l’Ordenança es sotmeten a informació pública, durant un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà del dia de publicació de l’anunci al BOPB.

Data última actualització: 08/04/2019 a les 09:30 h

Anunci derogació i aprovació inicial de l’Ordenança municipal i reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de data 28 de març de 2019, va aprovar la derogació de l’Ordenança municipal reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia, publicada al BOP número 142 de data 14 de juny de 2004 i l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci de derogació i aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia, en el següent enllaç.

 • Presentació al·legacions o reclamacions

L’acord d’aprovació inicial i la modificació de l’Ordenança es sotmeten a informació pública durant un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.

Data última actualització: 08/04/2019 a les 09:10 h

Anunci consulta pública sobre el procediment d’elaboració de la nova Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica

En aplicació del que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques, es fa consulta pública prèvia sobre el procediment d’elaboració de la nova ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci de consulta pública sobre el procediment d’elaboració de la nova Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini durant el qual es podrà donar opinió és de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci a la web municipal.

Data última actualització: 01/03/2019 a les 13:10 h

Anunci consulta pública sobre el procediment d’elaboració del protocol d’emergències socials 2019-2022

En aplicació del que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques, es fa consulta pública prèvia sobre el procediment d’elaboració del protocol d’emergències socials 2019-2022.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci de consulta pública sobre el procediment d’elaboració del protocol d’emergències socials 2019-2022, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini durant el qual es podrà donar opinió és de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci a la web municipal.

Data última actualització: 01/03/2019 a les 13:10 h