Taulell d'anuncis

TAULELL D’ANUNCIS

Concurs barra del bar de la Festa Major de Santa Helena 2019

L’objecte d’aquest concurs és la gestió de la barra de bar a instal·lar a la pista de dalt de l’Escola L’Olivera durant els concerts i ball de la Festa Major de Santa Helena 2019 dels dies 16, 17, 18 i 19 d’agost de 2019 (Horari de la barra del bar des de les 23:30 fins a les 03:30h).

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del concurs i requisits per adjudicar la barra del bar de la Festa Major de Santa Helena 2019 “Concerts de nit Festa Major”, en el següent enllaç.

Data última actualització: 23/07/2019 a les 09:40 h

Anunci aprovació inicial bases reguladores del concurs de Música Jove 2019

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió de data 12 de juny de 2019, va adoptar l’acord de deixar sense efectes les Bases del Concurs de Música Jove 2019, publicades en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 23 de maig de 2019 i aprovar les noves bases reguladores del concurs de Música Jove 2019, alhora que la seva convocatòria, i sotmetre’l a informació pública per un període de vint dies.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci d’aprovació de les bases reguladores del concurs de Música Jove 2019 i la seva convocatòria, en el següent enllaç.

 • Presentació al·legacions o reclamacions

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de les bases es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9:00 i les 14:00 hores, durant el termini de vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública.

Data última actualització: 19/06/2019 a les 09:40 h

Anunci aprovació inicial bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions

En data 26 d’abril de 2019, l’alcaldia ha dictat el Decret núm. 516-2019, d’aprovació inicial de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions per activitats educatives, culturals i juvenils, de promoció econòmica, comerç, turisme, joventut, cooperació i solidaritat i esports de Cabrils per l’exercici 2019.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci d’aprovació inicial de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions per activitats educatives, culturals i juvenils, de promoció econòmica, comerç, turisme, joventut, cooperació i solidaritat i esports, en el següent enllaç.

 • Presentació al·legacions o reclamacions

L’acord d’aprovació inicial de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions es sotmet a informació pública, durant un període de 20 dies naturals des de la data de publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Data última actualització: 26/04/2019 a les 13:30 h

Anunci aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de Cabrils.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de data 28 de març de 2019, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de Cabrils.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de Cabrils, en el següent enllaç.

 • Presentació al·legacions o reclamacions

L’acord d’aprovació inicial i la modificació de l’Ordenança es sotmeten a informació pública, durant un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà del dia de publicació de l’anunci al BOPB.

Data última actualització: 08/04/2019 a les 09:30 h

Anunci derogació i aprovació inicial de l’Ordenança municipal i reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de data 28 de març de 2019, va aprovar la derogació de l’Ordenança municipal reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia, publicada al BOP número 142 de data 14 de juny de 2004 i l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci de derogació i aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia, en el següent enllaç.

 • Presentació al·legacions o reclamacions

L’acord d’aprovació inicial i la modificació de l’Ordenança es sotmeten a informació pública durant un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.

Data última actualització: 08/04/2019 a les 09:10 h

Anunci consulta pública sobre el procediment d’elaboració de la nova Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica

En aplicació del que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques, es fa consulta pública prèvia sobre el procediment d’elaboració de la nova ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci de consulta pública sobre el procediment d’elaboració de la nova Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini durant el qual es podrà donar opinió és de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci a la web municipal.

Data última actualització: 01/03/2019 a les 13:10 h

Anunci consulta pública sobre el procediment d’elaboració del protocol d’emergències socials 2019-2022

En aplicació del que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques, es fa consulta pública prèvia sobre el procediment d’elaboració del protocol d’emergències socials 2019-2022.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci de consulta pública sobre el procediment d’elaboració del protocol d’emergències socials 2019-2022, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini durant el qual es podrà donar opinió és de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci a la web municipal.

Data última actualització: 01/03/2019 a les 13:10 h