Taulell d'anuncis

TAULELL D’ANUNCIS

Anunci aprovació bases pel concurs de la 12a Mostra Literària de Cabrils

En data 24 de febrer de 2020, l’Il·lma Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, ha dictat el Decret d’Alcaldia núm 163/2020, referent a l’aprovació de les bases pel concurs de la 12a Mostra Literària de Cabrils, alhora que la seva convocatòria, i sotmetre’l a informació pública per un període de vint dies.

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del concurs de la 12a Mostra Literària de Cabrils, en el següent enllaç.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de les bases es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9:00 i les 14 hores, durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà a la web municipal i al tauler d’edictes de la corporació, als efectes de presentació d’al·legacions.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data última actualització:02/03/2020 a les 12:15 h

Concurs barra del bar de la Festa Cap d’Any 2020

L’objecte d’aquest concurs és la gestió de la barra de bar a instal·lar al Centre Cívic La Fàbrica durant la festa de cap d’any organitzada per l’Ajuntament de Cabrils, regidoria de festes, els dies 31 de desembre de 2019 i 1 de gener de 2020 (Horari de barra del bar des de les 23:30 fins a les 03:30h).

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del concurs i requisits per adjudicar la barra del bar de la Festa Cap d’Any 2020, en el següent enllaç.

El termini per presentar les sol·licituds de participació és del 12 al 19 de desembre (inclòs).

Data última actualització:11/12/2019 a les 11:30 h

Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de gestió de residus de construcció i demolició de Cabrils

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 26 de setembre de 2019, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de gestió de residus de construcció i demolició de Cabrils.

D’acord amb el que estableixen l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 60 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, l’acord d’aprovació inicial i el text de l’ordenança se sotmeten a informació pública, durant un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà del dia de publicació de l’anunci al BOPB.

L’ordenança es considerarà definitivament aprovada si en el termini d’informació pública esmentat no es presenta cap al·legació o reclamació.

Podeu consultar l’anunci, en el següent enllaç, i l’aprovació inicial de l’ordenança, en aquest altre.

Data última actualització: 07/10/2019 a les 10:00 h

Moció per instal·lar pantalles acústiques a la C32 al seu pas per Cabrils

El passat Ple de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió ordinària de data 26 de setembre de 2019, va apropar per majoria dels assistents, la moció presentada pel PSC-CP amb l’objectiu d’instal·lar pantalles acústiques a la C32 al seu pas per Cabrils durant l’any 2020.

Podeu consultar la moció, en el següent enllaç.

Data última actualització: 03/10/2019 a les 12:00 h

Concurs barra del bar de la Festa Major de Santa Helena 2019

L’objecte d’aquest concurs és la gestió de la barra de bar a instal·lar a la pista de dalt de l’Escola L’Olivera durant els concerts i ball de la Festa Major de Santa Helena 2019 dels dies 16, 17, 18 i 19 d’agost de 2019 (Horari de la barra del bar des de les 23:30 fins a les 03:30h).

 • Bases reguladores

Podeu consultar les bases reguladores del concurs i requisits per adjudicar la barra del bar de la Festa Major de Santa Helena 2019 “Concerts de nit Festa Major”, en el següent enllaç.

Data última actualització: 23/07/2019 a les 09:40 h

Anunci aprovació inicial bases reguladores del concurs de Música Jove 2019

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió de data 12 de juny de 2019, va adoptar l’acord de deixar sense efectes les Bases del Concurs de Música Jove 2019, publicades en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 23 de maig de 2019 i aprovar les noves bases reguladores del concurs de Música Jove 2019, alhora que la seva convocatòria, i sotmetre’l a informació pública per un període de vint dies.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci d’aprovació de les bases reguladores del concurs de Música Jove 2019 i la seva convocatòria, en el següent enllaç.

 • Presentació al·legacions o reclamacions

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de les bases es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9:00 i les 14:00 hores, durant el termini de vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública.

Data última actualització: 19/06/2019 a les 09:40 h

Anunci aprovació inicial bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions

En data 26 d’abril de 2019, l’alcaldia ha dictat el Decret núm. 516-2019, d’aprovació inicial de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions per activitats educatives, culturals i juvenils, de promoció econòmica, comerç, turisme, joventut, cooperació i solidaritat i esports de Cabrils per l’exercici 2019.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci d’aprovació inicial de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions per activitats educatives, culturals i juvenils, de promoció econòmica, comerç, turisme, joventut, cooperació i solidaritat i esports, en el següent enllaç.

 • Presentació al·legacions o reclamacions

L’acord d’aprovació inicial de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions es sotmet a informació pública, durant un període de 20 dies naturals des de la data de publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Data última actualització: 26/04/2019 a les 13:30 h

Anunci aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de Cabrils.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de data 28 de març de 2019, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de Cabrils.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans de Cabrils, en el següent enllaç.

 • Presentació al·legacions o reclamacions

L’acord d’aprovació inicial i la modificació de l’Ordenança es sotmeten a informació pública, durant un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà del dia de publicació de l’anunci al BOPB.

Data última actualització: 08/04/2019 a les 09:30 h

Anunci derogació i aprovació inicial de l’Ordenança municipal i reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de data 28 de març de 2019, va aprovar la derogació de l’Ordenança municipal reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia, publicada al BOP número 142 de data 14 de juny de 2004 i l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci de derogació i aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia, en el següent enllaç.

 • Presentació al·legacions o reclamacions

L’acord d’aprovació inicial i la modificació de l’Ordenança es sotmeten a informació pública durant un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.

Data última actualització: 08/04/2019 a les 09:10 h

Anunci consulta pública sobre el procediment d’elaboració de la nova Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica

En aplicació del que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques, es fa consulta pública prèvia sobre el procediment d’elaboració de la nova ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci de consulta pública sobre el procediment d’elaboració de la nova Ordenança municipal reguladora de la Mostra Gastronòmica, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini durant el qual es podrà donar opinió és de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci a la web municipal.

Data última actualització: 01/03/2019 a les 13:10 h

Anunci consulta pública sobre el procediment d’elaboració del protocol d’emergències socials 2019-2022

En aplicació del que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques, es fa consulta pública prèvia sobre el procediment d’elaboració del protocol d’emergències socials 2019-2022.

 • Anunci

Podeu consultar l’anunci de consulta pública sobre el procediment d’elaboració del protocol d’emergències socials 2019-2022, en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini durant el qual es podrà donar opinió és de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci a la web municipal.

Data última actualització: 01/03/2019 a les 13:10 h