Transparència... Sol·licitud d'accés a la informació pública

Abans que res…
Sapigueu que:

 1. en aquest portal de l’Ajuntament de Cabrils www.cabrils.cat disposeu principalment de les seccions:
  – l’ ADOAC (Arxiu Documental Online de l’Ajuntament de Cabrils)
  – ‘ Cabrils, govern obert
  – ‘ Saps què costa?
  – ‘ Participació activa(Grups de treball, Taula d’entitats, Consell del poble)
  – ‘ Ajuntament(Composició consistori, Resultats electorals, Estructura política, Estructura administrativa, Informació pressupostària, Calendari i ordenances fiscals…).
 2. El portal ofert per la Generalitat de Catalunya, el qual ofereix la plataforma i el Servei Tècnic i administrat per: principalment pel Servei Tècnic de la GenCAT en les funcions automàtiques (informació enllaçable a altres administracions, ex: informació econòmica i pressupostària, fonts del: CIDO, Ministerio de Hacienda y Administración Pública, DIBA, entre d’altres), i les manuals que et permeten, per l’Ajuntament de Cabrils (ex: Relació de llocs de treball, Alts càrrecs i càrrec eventuals, entre d’altres):
  Portal de la transparència (menú superior de color verd clar; enllaç extern)
  …podreu trobar molta informació que segurament voldreu conèixer i és un servei que s’ofereix totalment anònim (ja que l’Ajuntament de Cabrils no diposa ni te interès en cercar mitjançant l’ús d’eines informàtiques, qui accedeix en aquests portals).

Què és?
El dret d’accés a la informació pública és el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).
Mitjançant aquest tràmit podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014 reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, no condicionat a un interès personal ni subjecte a motivació ni invocació de cap norma.

En què consisteix una sol·licitud a l’Ajuntament de Cabrils?
Es una petició per poder obtenir una informació pública, arxiu o registre obrant en l’Ajuntament i/o en els seus Ens vinculats instrumentals (Museu-Col·lecció Municipal, Patronat Municipal Escola Bressol), que no estigui publicada en la web, la Seu o en el Portal de Transparència (Govern Obert) i que no siguin qüestions que afectin a la seguretat pública i similars.

Qui ho pot tramitar?
La pot realitzar qualsevol ciutadà o ciutadana, major de 16 anys, interessat/da en conèixer la informació o disposar d’una documentació.

Com es pot tramitar?
La petició s’ha de formular per escrit, fent constar el més detallat possible el que es demana a través de la presentació d’una instància genèrica que es pot tramitar:
a) davant del Registre d’Entrada de l’Ajuntament, qualsevol dia laborable, en horari d’atenció ciutadana
b) o a través del servei ‘Tràmits online e-Tram‘ el qual ho permet fer les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, si es disposa de signatura digital.

Documentació necessària en el cas que es presenti físicament
En el cas de persones físiques: DNI.

En el cas de persones jurídiques o similars, la relació amb l’Administració ha de ser electrònica, per tant, a través de ‘Tràmits online e-Tram‘.

Quin cost té?
Gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si les dades existeixen en format electrònic.
L’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original estan subjectes a una contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l’operació.

Normativa
 • Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

PUNT D’INFORMACIÓ

OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC)

Telèfon:
93 753 96 60 – ext. 6

Direcció:
Ajuntament de Cabrils
C/ Domènec Carles, 1 – Planta Baixa
08348 Cabrils

Horari:
de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

Seu-Electrònica
(tràmits per Internet 24h els 365 dies de l’any)

Seu Electrònica