Resum ple extraordinari d’organització de l’Ajuntament de Cabrils

Publicat el 19 de Juliol de 2019

Ple extraordinari del mes de juliol de 2019.

DATA DEL PLE: 18/07/2019

HORA: 20h

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Cabrils

ORDRE DEL DIA I APROVACIONS DELS PUNTS:

  1. Proposta d’aprovació de la periodicitat de les sessions ordinària del Ple.

S’aprova amb els vots a favor d’ERC-AM (5), Units per Cabrils (2) i MUC (1), les abstencions de Junts per Catalunya Cabrils (3) i PSC-CP (1) i el vot en contra de Ciutadans (1).

  1. Proposta d’aprovació de la composició de comissions informatives de caràcter permanent.

El punt s’aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

  1. Proposta d’aprovació del règim de retribucions i indemnitzacions dels regidors de la corporació.

S’aprova amb els vots a favor d’ERC-AM (5), Junts per Catalunya Cabrils (3), Units per Cabrils (2), MUC (1) i PSC-CP (1) i el vot en contra de Ciutadans (1).

  1. Proposta de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats competència del Ple.

S’aproven els nomenaments per unanimitat de tots els grups municipals.

  1. Proposta de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats.

S’aproven els nomenaments per unanimitat de tots els grups municipals.

  1. Donar compte de la constitució dels grups municipals.
  2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 754/2019, 757/2019 i 797/2019, pels quals es designen els Tinents d’Alcalde, es constitueix la Junta de govern local i es nomenen regidors delegats, respectivament.
  3. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit 20/2019 mitjançant suplements de crèdits.

La modificació de crèdit s’aprova per unanimitat de tots els grups municipals.