Resum del Ple municipal ordinari del 29 de març de 2018

Resum del Ple municipal ordinari del 29 de març de 2018

Publicat el 3 d'abril de 2018

Aquest dijous 29 de març s’ha celebrat el ple ordinari del mes de març a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cabrils, amb un total de vint punts a l’ordre del dia i amb la presència dels regidors de PDiU (6), ERC (4) i MUC (1), i l’absència dels regidors del PSC (1) i el PP (1).

La sessió va començar  amb l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 de gener de 2018, amb els vots a favor de PDiU (6) i MUC (1) i les abstencions d’ERC (4).

Tot seguit, es va passar a debatre la resta de punts de l’ordre del dia:

2.- Aprovar la modificació de l’Acord de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Cabrils, Escola Bressol i SEIPRO.

El Ple va aprovar per unanimitat la modificació de l’Acord de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament, Escola Bressol i SEIPRO.

3.- Aprovar inicialment la modificació de pressupost número 1/2018 mitjançant crèdit extraordinari.

Aprovada per unanimitat la modificació de pressupost número 1/2018 mitjançant crèdit extraordinari.

4.- Aprovar inicialment la modificació de la Base d’execució del pressupost 31 relativa a la contractació menor.

El Ple va aprovar per unanimitat la modificació de  la Base d’execució del pressupost 31 relativa a la contractació menor.

5.- Aprovar de l’expedient de reconeixement de crèdits extrajudicials de l’exercici 2017.

Es va aprovar per unanimitat l’expedient de reconeixement de crèdits extrajudicials de l’exercici 2017.

6.- Aprovar de l’atorgament de noves concessions del Cementiri municipal.

El Ple va aprovar per unanimitat l’atorgament de noves concessions del Cementiri Municipal.

7.- Aprovar la derogació del Plec de Clàusules Administratives Generals.

El Ple va aprovar la derogació del Plec de Clàusules Administratives Generals.

8.- Aprovar inicialment el Pla de Verificació d’Activitats Comunicades a Cabrils per als anys 2018-2021.

El Ple va aprovar el Pla de Verificació d’Activitats Comunicades a Cabrils per als anys 2018-2021 amb els vots a favor de PDiU (6) i MUC (1) i les abstencions d’ERC (4).

9.- Aprovar el nomenament de representant substitut de la Corporació al Consorci Promoció Turística Costa del Maresme.

El Punt 9, referent al nomenament de representant substitut de la Corporació al Consorci Promoció Turística Costa del Maresme, va ser aprovat amb els vots a favor de PDiU (6) i les abstencions d’ERC (4).

10.- Aprovar el text refós del Pla d’ordenació urbana municipal de Cabrils (POUM), incorporant les prescripcions de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 27 d’abril de 2017.

El Ple va aprovar el text refós del POUM incorporant les prescripcions de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 27 d’abril de 2017 amb els vots a favor de PDiU (6) i MUC (1) i els vots en contra d’ERC (4).

11.- Aprovar el conveni interadministratiu amb el Servei català de Trànsit en matèria de seguretat viària.

El punt 11, referent al conveni interadministratiu amb el Servei català de Trànsit en matèria de seguretat viària, va ser aprovat per unanimitat.

12.- Aprovar el Codi Ètic de l’Ajuntament de Cabrils.

El Ple va aprovar per unanimitat el Codi Ètic de l’Ajuntament de Cabrils.

13.- Aprovar la modificació Ordenança Fiscal núm. 18 – Taxa prestació servei Escola Bressol, Modificació, Ordenança Fiscal.

El Ple va aprovar per unanimitat la modificació de l’OF18.

14.- Aprovar la moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions presentada pels Grups Municipals d’ERC, PDiU i MUC.

Aprovat per unanimitat el punt 14, referent a la moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions presentada pels Grups Municipals d’ERC, PDiU i MUC.

15.- Aprovar la moció per a revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics presentada pels Grups Municipals d’ERC, PDIU i MUC.

Aprovada per unanimitat la moció per a revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics presentada pels Grups Municipals d’ERC, PDiU i MUC.

16.- Donar compte al Ple de la revocació de la delegació de la competència en matèria d’Esports a la Regidora Mª Isabel Tamboleo Villalobos, la qual serà assumida per l’Alcaldessa.

17.- Donar compte al Ple dels informes trimestrals de morositat corresponent al quart trimestre de l’exercici 2017.

18.- Mocions

PDiU, ERC i MUC van presentar una moció d’urgència per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.

La moció es va aprovar amb 10 vots a favor i contempla vuit acords, entre ells exigir la llibertat immediata dels presos polítics, el retorn dels polítics exiliats i la declaració de la vulneració de les llibertats de les persones i dels drets polítics i humans i el dret a decidir.

19.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària.

20.- Precs i preguntes.

Després del torn de prec i preguntes, sense cap intervenció, es va donar per finalitzada la sessió ordinària del mes de març després d’1.20h de sessió.

2018-09-19T10:31:47+00:00