Regidoria d'hisenda

LA REGIDORIA

La Regidoria d’Hisenda és l’encarregada de la gestió dels recursos econòmics de la Corporació, és a dir, de l’Ajuntament i dels ens dependents.

D’entre les seves funcions es troba:

  • La intervenció de la gestió econòmica.
  • La planificació i la gestió de la tresoreria.
  • L’elaboració, gestió i control d’execució del pressupost de la Corporació i de les bases d’execució.
  • L’elaboració de les ordenances fiscals.
  • La comptabilitat pressupostària i financera.
  • La gestió i recaptació tributària (impostos, taxes i preus públics). (*)
  • La recepció i tramitació de factures fins al seu pagament.
  • La gestió dels padrons fiscals i patrimonials

(*) La gestió i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Cabrils està delegada a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.

NORMATIVA FISCAL

La normativa fiscal és l’eina de treball a través de la qual es regula i s’executa la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de base tributària (impostos, taxes o contribucions especials) i no tributària (preus públics).

PRESSUPOST

El pressupost és l’eina de treball en què es recullen, de manera quantificada, conjunta i sistemàtica, les obligacions (o despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions dels drets (o ingressos) que es liquidaran durant el corresponent exercici (o any).

El pressupost de la Corporació inclou el pressupost de l’Ajuntament i també el dels organismes autònoms (escola bressol i museu) i el de la societat municipal (SEIPRO).

ORDENANCES FISCALS

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i contribucions especials. També hi ha altres ordenances no fiscals que regulen els preus públics. Podeu consultar cadascuna de les ordenances fiscals així com la tasca i impostos de cadascuna d’elles a l’ADOAC de l’Ajuntament de Cabrils:

ADOAC: DOCUMENTS PDF DE LES ORDENANCES

CALENDARI FISCAL

El calendari fiscal indica les dates en les quals els contribuents poden realitzar els pagaments dels tributs.

Consulteu aquí el calendari fiscal del 2020

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona que gestiona la recaptació dels ingressos de dret públic (tributs i multes) de les entitats locals i altres organismes dels diversos municipis de la província de Barcelona, entre els quals Cabrils.

Oficina gestora
Adreça:
Plaça Vicenç Casanovas, 11-15 local 1 – 08340 Vilassar de Mar
Telèfon:
93 472 91 06
Horari:
de dilluns a divendres de 8.30 a 14h
Correu-e:
orgt.vilassarm@diba.cat
Web:
http://orgt.diba.cat

LA REGIDORIA INFORMA

CONTACTE

REGIDORIA D’HISENDA

Regidor:
Pere Sáez Mora

Tècnic:
Jordi Piera
Interventor i cap de Serveis Econòmics

Telèfon:
93 753 96 60

Adreça:
Ajuntament – 1ª planta
C/ Domènec Carles, 1
08348 Cabrils (Barcelona)

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14h