Regidoria d'educació

CABRILS EDUCADOR

Cabrils és un municipi educador que treballa amb l’objectiu de desenvolupar projectes i activitats per millorar la qualitat de vida de les persones amb la visió que l’educació és cosa de tots.

Projecte Educatiu de Cabrils

El Projecte Educatiu de Cabrils és l’instrument de cohesió i vertebració de l’acció educativa local amb el qual es vol apropar la participació de tots els veïns i veïnes, des de l’escola fins a altres agents educatius del poble, per tal de donar resposta a les necessitats educatives que es plantegen. Aquest projecte promou iniciatives i activitats de diversa índole que abasten els camps de l’educació formal, l’educació no formal i l’educació informal.

Cabrils com a municipi educador busca el compromís de les persones amb l’educació i cerca la participació dels veïns i veïnes a formar part de la comunitat educativa de Cabrils.

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

La regidoria d’Educació gestiona tot allò relacionat amb l’educació al municipi.

A partir de la normativa existent, són competència d’aquesta regidoria la participació en la programació de l’ensenyament i la cooperació amb l’Administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents (consells escolars), i la participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.

Les competències municipals són les atribucions designades per llei. Tanmateix, per corresponsabilitat els municipis desenvolupen accions encaminades a promoure les polítiques educatives al veïnat. En aquest sentit, les funcions municipals en matèria d’educació són:

 • La gestió de les competències i responsabilitats en matèria educativa.
 • La gestió de les actuacions complementàries a les del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per reforçar la qualitat de l’educació.
 • La promoció de les polítiques educatives necessàries per a la formació de la ciutadania.

Els objectius que deriven de les funcions educatives són:

 • Gestionar la reparació, la neteja, el manteniment i la vigilància dels centres públic de nivells obligatoris de l’educació primària i dels centres propis del municipi.
 • Preveure la disponibilitat del sòl.
 • Gestionar les cessions del sòl a l’Administració educativa.
 • Gestionar la desafectació d’edificis per ús docent.
 • Donar suport tècnic i administratiu al Consell Escolar Municipal.
 • Nomenar els representants municipals als consells escolars de centre i donar-los suport tècnic i administratiu.
 • Gestionar la creació, la promoció, el desenvolupament, el control i el seguiment de les llars d’infants municipals.
 • Col·laborar amb el Departament d’Ensenyament en el control de la correcta escolarització de la població escolar en edat obligatòria.
 • Gestionar les actuacions en formació ocupacional i plans d’inserció laboral que es promoguin des de l’Ajuntament d’acord amb l’àrea que tingui competències en promoció econòmica.

Els objectius en relació a la corresponsabilitat i les polítiques educatives són:

 • Impulsar la creació de centres de gestió municipal.
 • Impulsar la creació de centres derivats de la cooperació municipal via conveni amb el Departament d’Ensenyament.
 • Dissenyar, programar i gestionar programes educatius de suport als centres educatius.
 • Facilitar als joves i a les famílies la informació i l’assessorament sobre temes educatius, laborals i d’oci.
 • Fomentar entre els joves i les famílies les activitats associatives i de compromís amb la societat.
 • Col·laborar amb totes les àrees de l’Ajuntament a fi de coordinar les actuacions.
 • Participar en el procés d’escolarització i l’organització d’activitats pedagògiques d’àmplia varietat, amb el suport d’altres regidories.

A Cabrils, la Regidoria d’Educació gestiona els projectes dels diferents centres educatius municipals de Cabrils com són l’escola bressol, l’escola de música i l’aula municipal d’adults.

També fa el seguiment i col·labora amb les necessitats dels centres públics com l’escola Mas Maria, l’escola L’Olivera i l’institut de Cabrils. Tanmateix, dóna suport a les AMPA i als diferents agents educatius, entitats del poble i particulars.

Cabrils, com a municipi educador, disposa del Projecte Educatiu de Cabrils com a instrument de cohesió. Aquest projecte promou iniciatives i activitats de diversa índole que abasten els camps de l’educació formal, l’educació no formal i l’educació informal i convida participar als veïns i veïnes a formar part de la comunitat educativa de Cabrils.

ACTIVITATS

Preinscripció i matriculació escolar

Els infants que durant el 2019 compleixen 3 anys es poden matricular en els centres educatius. A Cabrils existeixen dues escoles públiques: l’escola L’Olivera i l’escola Mas Maria. Es poden visitar els centres durant la jornada de portes obertes (enllaç a l’apartat) o bé concertant visita al centre.

La preinscripció i la matriculació escolar és única per a tots els centres educatius, públics o concertats. Per a més informació, consulteu la pàgina web de preinscripció de la Generalitat de Catalunya: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio

Jornada de portes obertes

L’escola bressol, les escoles d’educació infantil i primària, els instituts d’educació secundària, l’escola de música i l’aula municipal d’adults organitzen jornades de portes obertes per donar a conèixer el centre a les famílies i persones interessades en la preinscripció per al proper curs.

COMUNITAT EDUCATIVA

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal és l’òrgan de participació i consulta de la comunitat educativa del municipi en temes d’ensenyament i d’educació.

ADOAC: ACTES CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Famílies

Les famílies són els agents fonamentals de l’educació dels seus fills i filles. En aquest sentit, l’Ajuntament destina recursos econòmics a organitzar accions formatives, activitats, xerrades i tallers per a pares i mares per tal de donar suport a la funció educadora de les famílies.

D’altra banda, la implicació en l’educació és un dels objectius del Cabrils Educador. La participació de les famílies als centres educatius afavoreix una millor relació entre les famílies i les escoles amb l’objectiu de seguir millorant l’educació dels fills i filles. Actualment, les formes de participació més comunes dins d’un centre educatiu són: delegat/da de curs, membre de l’AMPA, membre de la junta de l’AMPA o representant al Consell Escolar del centre.

Educació en el lleure

L’educació en el lleure és el conjunt d’iniciatives que es realitzen en el temps lliure d’infants i joves amb una vocació pedagògica fora del currículum escolar i de l’àmbit familiar.

L’Ajuntament promou l’educació en el lleure en espais municipals a partir de la programació d’activitats de diverses regidories, sigui de forma directa o indirecta, i cedint l’ús d’equipaments A tercers. Un dels grans sectors que organitzen activitats de lleure és l’associacionisme educatiu que aglutina esplais i agrupaments escoltes i entitats i associacions en àmbits tan diversos com el social o l’esportiu.

Entitats i associacions educatives

Accés al llistat d’entitats educatives

LA REGIDORIA INFORMA

CONTACTE

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

Regidora:
Maite Viñals Clemente – Alcaldessa

Tècnica:
Victòria García Bautista

Correu-e:
garciabvc@cabrils.cat

Telèfon:
93 753 01 57

Adreça:
Centre Cívic La Fàbrica
C/ Domènec Carles 21 – 08343 Cabrils (Barcelona)

CENTRES MUNICIPALS

CENTRES D’ENSENYAMENT

EDUCAENTORN

QUÈ ÉS?

Educaentorn és una eina que permet recollir i gestionar l’oferta de serveis, activitats i recursos existents a cada municipi de la província de Barcelona i que la Diputació de Barcelona posa a l’abast de tots els ens locals de la demarcació.
Aquesta instrument vol aportar un valor afegir a l’experiència educativa i vital dels estudiants i dels veïns en general.

Enllaç: http://educaentorn.diba.cat/