PRESSUPOST AJUNTAMENT

El pressupost és l’eina de treball en què es recullen, de manera quantificada, conjunta i sistemàtica, les obligacions (o despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions dels drets (o ingressos) que es liquidaran durant el corresponent exercici (o any). El pressupost de la Corporació inclou el pressupost de l’Ajuntament i també el de l’Escola Bressol.

ADOAC: PRESSUPOSTOS MUNICIPALS ADOAC: MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES ADOAC: EXECUCIÓ TRIMESTRAL DELS PRESSUPOSTOS ADOAC: COMPTE GENERAL, NIVELL D’ENDEUTAMENT I ALTRES

Podeu consultar més informació sobre el Pressupost Municipal en el següent enllaç.

La comptabilitat, si no ets un professional, es fa molt feixuga i alhora gairebé incomprensible i poc transparent.

Per això,  la Regidoria de Participació i Regeneració institucional genera aquest informe que posem al vostre abast per tal que els Pressupostos Municipals de l’Ajuntament de Cabrils siguin fàcils de llegir i comprendre.

Descarrega’t els informes