PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del Termini mitjà de pagament a proveïdors.

Les dades del Termini mitjà de pagament a proveïdors parteixen de les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda basades en el Període Mitjà de Pagament (en endavant PMP), tot i que són sensiblement diferents.

En aquest sentit si el PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte el període legal de pagament establert en la normativa en matèria de contractació que és de 30 dies en termes general. El concepte de Termini mitjà de Pagament a proveïdors, incorpora en origen els 30 dies legals per aproximar-se al termini real de pagament trimestral mig de les factures.

PMP 1r Trimestre 2019

PMP 2n Trimestre 2019

PMP 3r Trimestre 2019

PMP 4t Trimestre 2019