Resum sessió plenària ordinària del mes de maig de 2018

Resum sessió plenària del mes de maig 2018

Publicat el 1 de Juny de 2018

 Dijous 31 es va celebrar el ple ordinari del mes de maig

Ahir, dijous 31 de maig a les 20 h del vespre, l’Ajuntament de Cabrils va celebrar el ple ordinari del mes de maig a la Sala de Plens del consistori per tractar els diferents punts inclosos en l’ordre del dia amb la presència dels regidors del PDiU (6), MUC (1) i ERC (3) i amb les absències, per motius professionals, dels regidors d’ERC (1), PSC (1) i PP (1).

El ple va començar amb la lectura d’un manifest en contra de la sentència del cas de la Manada i contra la violència vers les dones.

Posteriorment, va començar la sessió amb l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del 29 de març de 2018 amb un total de 7 vots a favor (PDiU i MUC) i 3 en contra (ERC).

A continuació, es va passar a la part resolutiva de la sessió:

Punt 2: Es va aprovar per unanimitat el Reglament de control intern de l’Ajuntament de Cabrils i ens dependents, sota el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, adaptat al RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.

Punt 3: Es va aprovar per unanimitat la modificació de l’Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la taxa per la prestació d’ús de serveis al Complex Esportiu Municipal.

Punt 4: Es va aprovar amb 7 vots a favor (PDiU i MUC) i 3 abstencions (ERC) la modificació de l’Ordenança Fiscal número 32, reguladora de la taxa per la prestació de serveis al Complex Esportiu Municipal.

Punt 5: Es va aprovar per unanimitat la modificació del Reglament bàsic d’ús i de funcionament intern de l’Hotel d’Entitats.

Punt 6: Es va aprovar per unanimitat el conveni de delegació de competència a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la contractació de les obres de substitució del filat de la tanca perimetral de la deixalleria mancomunada.

Punt 7: Es va aprovar per unanimitat la proposta dels grups municipals de PDiU, ERC i MUC per la protecció del corall vermell al litoral català.

Punt 8: Es va aprovar per unanimitat la proposta dels grups municipals PDiU i ERC en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària.

Punt 9: No es van presentar mocions.

Punt 10: Es va donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al primer trimestre de 2018.

Punt 11: Es va donar compte dels decrets d’alcaldia núm. 1176, 1177 i 1178, d’aprovació de la liquidació dels pressupostos corresponents a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Cabrils, l’Organisme Autònom Museu – col·lecció Municipal i l’Organisme Autònom Escola Bressol.

Punt 12: Es va donar compte del decret d’alcaldia núm. 541 relatiu a la sol·licitud de suport tècnic a la Diputació de Barcelona per a la realització d’un Pla Econòmic Financer.

Punt 13: Es va donar compte del decret d’alcaldia núm.434 relatiu al nomenament de personal eventual, referent al nou director del CEM que ocupa el seu lloc des del passat 23 d’abril.

Punt 14: L’alcaldessa va donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària.

Posteriorment, va arribar l’hora de precs i preguntes dels regidors de l’oposició, que van estar interessats en tractar temes com els nous canvis del parc Anselm Clavé, el manteniment dels passos de zebra, les queixes de la pavimentació del torrent de Can Cama, les incidències amb el repartiment del programa de la festa major entre els veïns i el procés consultiu de la bandera del municipi.

A continuació, el regidor i portaveu del partit municipal d’ERC, Xavier Viudez, va anunciar que renunciava a la seva acta de regidor després de 7 anys i cedia el seu càrrec de portaveu a la regidora Maite Viñals.

Finalment, va arribar el torn de preguntes del públic assistent i es va donar per finalitzat el ple ordinari del mes de maig després de 3 hores i 5 minuts de sessió.

Com a novetat, en aquest ple es va inaugurar la retransmissió en streaming a través del canal de Youtube de l’Ajuntament i estarà disponible properament al servei de vídeo-acta a l’enllaç següent.

2018-09-19T09:51:10+01:00