Dijous 31 de gener, l’Ajuntament de Cabrils celebra un ple ordinari

Dijous 31 de gener, l’Ajuntament de Cabrils celebra un ple ordinari

Publicat el 29 de Gener de 2019

Aquest dijous 31 de gener, a les 20:00h del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Cabrils, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 29 de novembre de 2018 i aprovar l’acta de la sessió extraordinària i urgent de data 24 de desembre de 2018.

Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen de l’aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’ Ajuntament 1/2019 (Exp. 172/2019)

3.- Dictamen de l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2019 (Exp. 154/2019)

4.- Dictamen de l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 1 del Pressupost Municipal de 2019 per crèdit extraordinari (Exp. 135/2019).

5.-  Dictamen de l’aprovació de la derogació de l’Ordenança municipal reguladora de residus, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 18 de data 21 de gener de 2003, i aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de Cabrils (exp. 3291/2018).

6.- Dictamen de l’aprovació inicial del protocol de protecció als/les treballadors/es dels serveis socials bàsics davant possibles agressions de persones usuàries (Exp. 1351/2017)

7.- Dictamen de l’aprovació de la rectificació de l’error material, incloent la redacció inicial de la Disposició Transitòria 7a de les Normes Urbanístiques del POUM de Cabrils (exp. 145/2010).

8.- Dictamen de l’aprovació inicial de la dissolució de l’Organisme Autònom Local “Museu-Col·lecció Municipal de Cabrils (Exp. 39/2019).

9.- Dictamen de la ratificació l’acord de la Junta de Govern Local del passat 15 d’octubre de 2018 per la qual s’aprova autoritzar al Consell Comarcal del Maresme per realitzar les actuacions previstes en el Projecte singular sobre l’edifici municipal destinat a museu, anomenat “Can Ventura del Vi”, situat al carrer de la Santa Creu, núm. 5 de Cabrils, previstos en el Projecte d’eix 6 del FEDER 2014 – 2020 objecte de la sol·licitud de cofinançament, a efectes de l’execució de dites actuacions, així com garantir-li el lliure accés durant tot el període de vigència del FEDER. (Exp. 2730/2018).

10.- Ratificar la incorporació al present Ordre del Dia de la proposta de resolució de l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic del municipi de Cabrils, i la seva deliberació i aprovació posterior, si escau (Exp. 93/2019).

11.- Ratificar la incorporació al present Ordre del Dia de la proposta de resolució de l’aixecament de la suspensió potestativa en el terme municipal de Cabrils de l’atorgament de les llicències, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial destinades a habitatges d’ús turístic i la seva deliberació i aprovació posterior, si escau (Exp.1957/2018).

Part no resolutiva de la sessió

12.- Donar compte dels informes de morositat relatius al tercer i quart trimestre de l’exercici 2018.

Mocions.-

13.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària.-

14.- Precs i preguntes.-

Aquest Ple ordinari serà retransmès en streaming pel canal de Youtube de l’ajuntament, Cabrils_ajuntament i pel canal de televisió MarTV.

2019-01-29T12:55:35+00:00