Dijous 25 de novembre, sessió ordinària del Ple Cabrils

Publicat el 23 de novembre de 2021

El Ple de l’Ajuntament de Cabrils recupera el seu format presencial

Aquest dijous dia 25 de novembre de 2021, a les 20:00 hores, la Sala de plens de la Casa de la Vila acollirà la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Cabrils, per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

Part resolutiva de la sessió

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30.09.21, extraordinària de 28.10.21 i extraordinària i urgent de 28.10.21.

2. Presa possessió del càrrec de regidor del senyor Pere Cos Carreras.

3. Dictamen relatiu a la desestimació de les al·legacions presentades mitjançant RGE 4386/2019 i aprovació definitiva del Pla Especial urbanístic per la modificació dels usos de l’equipament municipal ubicat carrer Emília Carles 1 “Escoles Tolrà”.

4. Dictamen relatiu a l’acord de promoure la declaració del municipi de Cabrils, municipi amb mercat d’habitatge tens segons els criteris de la Llei 11/2020, de 18 de setembre.

5. Dictamen relatiu a l’acord d’aprovació de la 3a addenda de pròrroga i del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a la delegació de la competència del servei de recollida i transport de residuS.

6. Dictamen relatiu a l’acord de delegació parcial de la competència municipal de gestió administrativa en matèria d’Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística al Consell Comarcal del Maresme.

7. Dictamen relatiu a l’acord d’aprovació de les modificacions de les fitxes presentades en data 9 de novembre de 2021 pel Consell Comarcal del Maresme en el marc del Conveni de col·laboració en matèria dels serveis socials per l’exercici 2021.

8. Dictamen relatiu a l’acord d’aprovacio del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar social i atenció a les persones 2022-2024.

9. Dictamen relatiu a l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost número 31/2021 de transferencia de crèdit, finançat amb la minoració de crèdits no compromesos del Pressupost municipal.

10. Dictamen relatiu a l’acord d’aprovació inicial del canvi de destí de les inversions previstes inicialment en el Pressupost 2021 i aprovació de la Modificació de crèdit 33/2021 mitjançant transferència de crèdit.

11. Dictamen relatiu a l’acord d’aprovació definitiva de l’establiment del servei públic local de Mercat Municipal de venda no sedentària de Cabrils.

12. Dictamen relatiu a l’aprovació de la concessió de drets funeraris del Cementiri Municipal de Cabrils.

13. Dictamen relatiu a l’acord d’autorització a la Sra. J.G.A de la compatibilitat amb l’activitat de “Professora col·laboradora” a la UOC per un període de 6 mesos.

14. Dictamen relatiu a la Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 0696/2021 de 2.08.21 relatiu a la revocació de l’aprovació de la imposició de la sanció en matèria d’animals potencialment perillosos acordada per Decret d’Alcaldia núm. 2021-0283.

15. Donar compte dels Decrets d’alcaldia 875/2021 955/2021 956/2021 i 969/2021 relatius a competències organitzatives de l’alcaldia.

16. Donar compte de la comunicació efectuada pel Grup Municipal d’ERC AM Cabrils de data 8.11.21 relatiu al canvi de portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a la Sra. Sílvia Vallbona Blanch i suplents el Sr. Jordi Campos Guitart i la Sra. Mònica Casco Estévez en el marc de les comissions informatives.

17. Donar compte dels informes de la tresoreria municipal sobre el compliment de la llei de morositat de l’Ajuntament de Cabrils corresponent al 1r, 2n i 3r trimestre.

18. URGÈNCIES

Part deliberant i de control de la sessió

19. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària.

Precs i preguntes

El Ple serà retransmès en directe pel canal de Youtube de l’Ajuntament, Cabrils_ajuntament i estarà disponible pròximament al servei de vídeo-acta.

Comparteix aquesta notícia a la teva xarxa social