Dijous 28, ple ordinari del mes de novembre

Publicat el 26 de Novembre de 2019

El proper dijous 28 de novembre, a les 20.00 hores, tindrà lloc una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Cabrils a la Sala de plens de la Casa de la Vila, per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:

1.- Aprovar els esborranys de les actes de la sessió plenària ordinària de data 26 de setembre de 2019, de la sessió plenària extraordinària de data 16 d’octubre de 2019, de la sessió plenària extraordinària i urgent de data 16 d’octubre de 2019 i de la sessió plenària extraordinària de data 23 d’octubre de 2019.

Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació inicial del pressupost general de la Corporació 2020, bases d’execució i plantilla del mateix.

3.- Dictamen d’aprovació del Pla de prevenció d’incendis forestals de les urbanitzacions (PPU).

4.- Dictamen d’aprovació inicial de modificació puntual núm 1. Del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

5.- Dictamen d’aprovació de la xifra oficial de població a Cabrils en data 1 de gener de 2019.

6.- Dictamen de deixar sense efectes l’acord del Ple de data 30 de novembre de 2017, relatiu a la desafectació del domini públic de diverses finques, per a la cessió gratuïta del domini al Servei Català de la Salut, així com la cessió gratuïta del domini a favor del Servei Català de la Salut, destinada a la construcció i ús de Centre d’atenció primària.

7.- Dictamen de desistiment de l’acord de Junta de Govern Local del 15 d’octubre de 2018 i aprovació del conveni de cooperació interadministrativa amb el Consell Comarcal per a l’execució del projecte “L’Herència del Maresme. Rutes Turístiques pel Patrimoni Cultural de la Comarca”.

8.-Dictamen de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

9.- Dictamen de cessió del 0,7% dels ingressos provinents de la venda dels tiquets de tast i beguda de la Mostra Gastronòmica del 2019.

10.- Dictamen d’atorgament de noves concessions de nínxols del cementiri municipal de Cabrils.

11.- Dictamen del grup municipal de C’s per a la implantació d’una aplicació (APP) bidireccional per millorar la comunicació entre la Policia Local i els veïns de Cabrils.

Part no resolutiva de la sessió

12.- Donar compte del decret 1348-2019 de delegació d’alcaldia des de les 15:00 hores del dia 31 d’octubre de 2019 fins a les 20:00 hores del dia 4 de novembre de 2019.

13.- Donar compte de la resolució del Patronat Municipal Escola Bressol 48-2019 de l’aprovació de la modificació de pressupost número 2/2019 de l’OOAA Escola Bressol per suplement de crèdits del capítol 1 del Pressupost de Despeses de personal de l’exercici 2019.

Mocions

14.- Ratificar la incorporació al present Ordre del Dia i aprovació posterior si s’escau de la proposta d’acord presentada pels grups municipals de JxCat Cabrils, ERC i UxC en suport al Molt Honorable President de la Generalitat i recolzar la seva defensa de la llibertat d’expressió i el seu reclam de llibertat pels presos polítics.

15.- Ratificar la incorporació al present Ordre del Dia i aprovació posterior si s’escau de la proposta d’acord presentada pels grups municipal d’ERC, JxCat Cabrils i UxC en suport a la defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya.

16.-Mocions d’urgència.-

17.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària.-

18.- Precs i preguntes.-

Recordem que el Ple serà retransmès en streaming pel canal de Youtube de l’Ajuntament, Cabrils_ajuntament i estarà disponible pròximament al servei de vídeo-acta.