L'Ajuntament... al teu servei

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2017

Processos tancats

Provisió d’un lloc de treball de responsable de magatzem de la brigada municipal (promoció interna)

 • Resultats de les proves

Podeu consultar els resultats definitius del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de responsable de magatzem de la brigada municipal mitjançant concurs intern, en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 25/09/2017 a les 11:10 h

Provisió d’un lloc de treball de responsable de bidells i conserges (promoció interna)

 • Resultats de les proves

Podeu consultar els resultats definitius del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de responsable de bidells i conserges mitjançant concurs intern, en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 25/09/2017 a les 11:17 h

Provisió d’una plaça d’oficial de primera de serveis municipals de l’Ajuntament de Cabrils (promoció interna)

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 7 de febrer de 2017, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició per promoció interna, d’una plaça d’Oficial Primera de la Brigada de Serveis Municpals, pertanyent al subgrup assimilat de classificació C2, plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016.

 • Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar a l’ADOAC.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 27 de març de 2017.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos, i horaris de les proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’oficial de primera de Serveis Municipals, personal laboral fix, de la Brigada Municipal, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna, així com els horaris per a les proves corresponents, en el següent enllaç.

 • Modificació de la composició del tribunal qualificador

El document de modificació del tribunal el podeu trobar a l’ADOAC.

 • Resultats definitius del procés de selecció:

Podeu consultar els resultats definitius del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’oficial de primera de Serveis Municipals, personal laboral fix, de la Brigada Municipal, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna, en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 05/07/2017 a les 11:46 h

Provisió d’una plaça de peó de la brigada de parcs i jardins
Vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils

Mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local, de data 7 de febrer de 2017, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la privisió, mitjançant concurs d’oposició lliure, d’una plaça de Peó a la Brigada de Parcs i Jardins, pertanyent al grup assimilat de classificació Agrupació Professionals, plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016.

 • Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar a l’ADOAC o fent clic en aquest enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 27 de març de 2017.

 • Llista d’admesos i exclosos i horaris de les proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, així com els horaris de les proves corresponents en el següent enllaç.

 • Resultat de les proves de català del nivell A 2:

Podeu consultat els resultats de la prova de llengua catalana del nivell A 2 bàsic, en el següent enllaç.

 • Resultat de les proves teòriques:

Podeu consultar els resultats de la prova teòrica corresponent al procés de selecció per a la provisió d’una plaça de peó de la brigada de parcs i jardins, en el següent enllaç.

 • Resultats definitius del procés de selecció:

Podeu consultar els resultats definitius del procés de selecció per concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça de peó de la brigada de parcs i jardins, en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 22/06/2017 a les 11:11 h

Creació d’una borsa de treball per cobrir places vacants del Complex Esportiu Municipal de Cabrils (CEM)

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, de les persones que han de formar part de la llista d’aspirants per cobrir places vacants o per necessitats del servei, o substituir empleats/ades, monitor/a d’esports o altres activitats i/o projectes esportius.

 • Identificació dels perfils professionals de la borsa de treball del CEM

Recepcionista, socorrista i monitor esportiu.

 • Bases que han de regir la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball del CEM

El document de les bases reguladores, juntament amb la identificació dels perfils professionals de la borsa, el sistema selectiu pel qual es regiran els corresponents procediments de selecció i els requisits de participació a la convocatòria el podeu trobar a l’ADOAC.

 • Presentació de sol·licituds

Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar una sol·licitud al registre general de l’ajuntament.
El termini de presentació de les sol·licituds acaba el dimarts 18 d’abril de 2017.

 • Llista d’admesos i exclosos

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a la contractació d’un/a recepcionista, socorrista i monitor esportiu en el següent enllaç.

 • Llista definitiva d’admesos i horaris de les proves i entrevistes

Podeu consultar la llista definitiva d’admesos, juntament amb els horaris de les proves i entrevistes, en el següent enllaç.

 • Resultats de les proves de recepcionista, socorrista i monitor:

Podeu consultar els resultats de la prova d’informàtica del lloc de treball de recepcionista juntament amb els horaris de l’entrevista, així com els resultats del procés selectiu de socorrista i monitor esportiu, en el següent enllaç

 • Aprovació de la borsa de personal per cobrir places vacants al CEM i cobertura de les necessitats del servei:

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió de 27 de juny de 2017 ha resolt aprovar la borsa de personal per cobrir places vacants i la cobertura de necessitats del servei, o substitucions d’empleats, monitors esportius o altres activitats i/o projectes esportius, d’acord amb les següents relacions ordenades de forma decreixent per ordre de puntuació per a cada categoria professional. Podeu consultar els resultats en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 28/06/2017 a les 09:22 h

Creació d’una borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions de tècnics d’educació infantil de l’escola bressol

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició, de les persones que han de formar part de la llista d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions, en règim de personal laboral temporal, d’Educadors/es infantils, subgrup assimilat de classificació C1 de l’Escola Bressol municipal de Cabrils, per als cursos acadèmics 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

A continuació trobareu tota la informació relativa a aquest procés selectiu.

 • Bases reguladores

Podeu consultar el document de les bases reguladores amb tota la informació referent al procés selectiu al següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el diijous 27 d’abril de 2017.

 • Llista d’admesos i exclosos, i horari de les proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, així com els horaris de les proves corresponents en el següent enllaç.

 • Avís: modificació de la composició del tribunal qualificador

Mitjançant la Resolució núm. 26/2017 de la Presidenta de l’Organisme Autònom Escola Bressol de Cabrils, de data 25 de maig de 2017, s’ha resolt modificar la composició del tribunal qualificador (base 9a), a conseqüència de la impossibilitat d’assistir com a vocal la persona representant de l’Escola d’Administració Pública, tant la designada com a titular com la designada com a suplent.

Podeu consultar tots els detalls en el següent document.

 • Resultats de les proves de coneixements específics

A continuació podeu consultar els resultats de les diferents proves de coneixements específics del procés selectiu per cobrir places vacants o substitucions a l’escola bressol.

 • Prova teòrica de coneixements específics

Podeu consultar els resultats de la prova de coneixements específics en el següent enllaç.

 • Prova pràctica de coneixements específics

Podeu consultar els resultats de la prova pràctica de coneixements específics, en el següent enllaç.

 • Horari de les entrevistes

Podeu consultar la convocatòria per a les entrevistes personals, en el següent enllaç.

 • Resultat del concurs oposició

Podeu consultar el resultat del concurs oposició per cobrir places vacants o substitucions de tècnics d’educació infantil de l’escola bressol, en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 13/06/2017 a les 10:21 h

Provisió d’una plaça de peó de la brigada municipal
Vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils

Mitjançant l’acord de la Junta de Govern Loca, de data 7 de febrer de 2017, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de Peó de la Brigada de Serveis Municipals, pertanyent al grup assimilat de classificació Agrupació Professionals, plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016.

 • Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar a l’ADOAC o fent clic en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 27 de març de 2017.

 • Llista d’admesos i exclosos, i horari de les proves

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, així com els horaris de les proves corresponents en el següent enllaç.

 • Resultats de les proves teòriques

Podeu consultar els resultats de la prova teòrica per a la plaça de peó d’obra pública, en el següent enllaç.

 • Puntuació definitiva

Podeu consultar la puntuació definitiva del procés selectiu per a la plaça de peó d’obra pública, en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 06/06/2017 a les 10:50 h

Contractació de personal laboral temporal mitjançant el “Pla local d’ocupació de l’Ajuntament de Cabrils 2017-2018”

L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació de persones aturades mitjançant els Plans d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils per als anys 2017-2018, en el marc del “Programa Complementari de Foment de l’Ocupació Local 2017-2018” en el seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

 • Definició dels perfils profesionals

1 Auxiliar Administratiu/iva (37,5 hores setmanals)

2 Auxiliar Administratiu/iva (20 hores setmanals)

1 Auxiliar de gestió en TIC (37,5 hores setmanals)

1 Peó (37,5 hores setmanals)

1 Peó (20 hores setmanals)

 • Bases reguladores

El document de les bases que han de regir el procés selectiu per a la contractació de persones aturades mitjançant els plans docupació de l’Ajuntament de Cabrils per als anys 2017-2018, el trobareu a l’ADOAC o en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 24 d’abril de 2017.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 01/03/2017 a les 11:07h

Provisió temporal, mitjançant contractació laboral interna, d’una plaça de tècnic/a auxiliar d’informàtica

L’Ajuntament de Cabrils, mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2016, va aprovar les bases reguladores i la corresponent convocatòria del concurs per proveir una plaça de personal laboral temporal de tènic/a auxiliar d’informàtica.

 • Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar a l’ADOAC o en aquest enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 25 de gener de 2017 a les 14:00 h.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos

Podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a la provisió temporal d’un lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar d’Informàtica així com els horaris per a la realització de les proves corresponents en el següent enllaç.

 • Resultat de les proves finals

Podeu consultar els resultats de les proves del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic Auxiliar d’Informàtica, en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 01/03/2017 a les 11:07h

Convocatòria per a la contractació laboral d’un auxiliar administratiu/tiva de suport al departament de serveis socials

L’Ajuntament de Cabrils ha obert la convocatòria per a la contractació d’un auxiliar administratiu/tiva de suport al Departament de Serveis Socials en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, amb contracte per obra o servei determinat (des de la data de nomenament fins al 30 de juny de 2017).

 • Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar a l’ADOAC.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 24 de gener de 2017 a les 14:00 h.

 • Llista provisional d’admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’auxiliar administratiu/iva juntament amb els horaris per a la realització d’una entrevista personal i/o prova pràctica, en el següent enllaç.

 • Resultats del procés de selecció i valoració final:

S’ha detectat un error durant el procés de valoració corresponent al procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’auxiliar administratiu/iva i pròximament es podran consultar els resultats de les proves i la puntuació obtinguda.

 • Avís als aspirants presentats a la convocatòria d’auxiliar administratiu/tiva efectuada dilluns 6 de febrer de 2017:

Atès que, revisada l’acta del Tribunal, s’ha constatat que els punts valorats en el cas pràctic i en l’entrevista personal de la convocatòria de referència no s’ajusten a les bases de la convocatòria, s’informa els candidats que el tribunal ha acordat convocar novament els aspirants presentats per un nou procés de selecció el proper divendres 24 de febrer a les 8:30 h, al Centre Cívic La Fàbrica (c/ Domènec Carles, 21) per a realitzar una nova prova pràctica i l’entrevista personal.

Podeu llegir el document complet en el següent enllaç.

 • Resultats de la convocatòria d’auxiliar administratiu/tiva de serveis socials:

Podeu consultar la puntuació obtinguda en el procés de selecció per ordre de prelació en el següent enllaç.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Data última actualització: 28/02/2017 a les 09:35 h