L'Ajuntament... al teu servei

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ 2016

Processos tancats

Provisió d’una plaça de Caporal de la Policia Local de l’Ajuntament de Cabrils

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de juliol de 2016, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió, mitjançant concurs oposició per promoció interna, d’una plaça de Caporal, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, subgrup de classificació C2, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2016.

  • Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar a l’ADOAC.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

 

Data última actualització: 05/12/2016 a les 12:27h

Borsa de treball: dissenyador/a gràfic/a (Ref 63/13)

L’Ajuntament de Cabrils cerca, a través de programa de Garantia Juvenil, un/a dissenyador/a gràfica.

Durada del contracte: 6 mesos a partir del dia 15 de novembre del 2016.

Titulacions exigides: CFGM o CFGS en arts gràfiques.

Requisits:

1) Estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Els requisits d’accés al Programa són els següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

b) Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

c) No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

d) No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

e) No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

f) Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

2) Estar en situació d’atur i figurar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) abans de finalitzar el període de presentació d’instàncies.

3) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

4) No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

5) Acreditar disposar de la titulació de formació professional en arts gràfiques de grau mitjà (CFGM) o grau superior (CFGS).

6) Coneixement de la llengua catalana: Nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

7) Complir els requisits exigits per a la celebració d’un contracte en pràctiques segons la normativa vigent.

Tots els requisits i les condicions previstes en aquestes bases s’han de complir i acreditar en la data de presentació de la instància de participació en el procés selectiu i s’hauran de mantenir en la data immediatament anterior a l’inici del contracte.

  • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 11 de novembre de 2016 a les 14:00h.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

 

Data última actualització: 09/11/2016 a les 14:33h

Provisió d’una plaça d’agent interí de la Policia Local de l’Ajuntament de Cabrils

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 26 d’abril de 2016, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça d’agent interí de la policia local, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup de classificació C, subgrup C2, i per la creació d’una borsa d’agents interins de la policia local.

  • Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar a l’ADOAC.

  • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 13 de juliol de 2016 a les 14:00h al Registre d’entrada de l’Ajuntament.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

 

Data última actualització: 27/09/2016 a les 13:48h

Pla local d’ocupació 2016 – 2ª convocatòria

Els Plans Locals d’Ocupació són programes que l’Ajuntament de Cabrils destina a la promoció de la contractació laboral de persones que es troben a l’atur per a la realització de treballs en l’àmbit de l’administració local.

L’Ajuntament de Cabrils, mitjançant el Decret d’alcaldia número 410/2016, de data 5 de maig de 2016, ha aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral temporal de persones aturades mitjançant el Pla Local d’Ocupació per a l’any 2016. Aquest pla es realitza gràcies a l’aportació que la Diputació de Barcelona destina als municipis de la província mitjançant el “Programa complementari de foment a l’ocupació i suport a la integració social” que forma part del pla de la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

El lloc de treball regulas en aquesta convocatòia del Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils 2016 és d’un/a auxiliar administratiu/iva.

  • Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar a l’ADOAC.

  • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 13 de maig de 2016 a les 14:00h al Registre d’entrada de l’Ajuntament.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

 

Data última actualització: 27/05/2016 a les 10:00h

Pla local d’ocupació 2016 – 1ª convocatòria

L’Ajuntament de Cabrils, mitjançant el Decret d’alcaldia número 282/2016, de data 5 d’abril de 2016, ha aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral temporal mitjançant el Pla Local d’Ocupació per a l’any 2016. Aquest pla es realitza gràcies a l’aportació que la Diputació de Barcelona destina als municipis de la província mitjançant el “Programa complementari de foment a l’ocupació i suport a la integració social” que forma part del pla de la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Els llocs de treball regulats en aquesta convocatòia del Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils 2016 són: 3 auxiliars administratius/ives, 2 peons i 1 tècnic en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

  • Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar a l’ADOAC.

  • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 15 d’abril de 2016 a les 14:00h.

ADOAC HISTÒRIC: DOCUMENTACIÓ PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

 

Data última actualització: 06/05/2016 a les 09:54h