Anunci de consulta pública prèvia per la nova elaboració d’una ordenança municipal

Anunci de consulta pública prèvia per la nova elaboració d’una ordenança municipal

Publicat el 10 de gener de 2019

Es tracta de l’ordenança municipal reguladora dels habitatges d’ús turístic del municipi de Cabrils.

EN APLICACIÓ DEL QUE DISPOSA L’ARTICLE 133.1 DE LA LLEI 39/2015, D’1 D’OCTUBRE, DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, ES FA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE LA NOVA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE CABRILS:

L’Ajuntament de Cabrils té previst aprovar una Ordenança municipal reguladora dels habitatges d’ús turístic del municipi de Cabrils, per regular les obligacions dels propietaris i les empreses gestores d’aquest tipus d’habitatges, tant pel que fa a la formalització de la comunicació prèvia de l’activitat, com pel que fa al compliment de les obligacions que aquestes persones han d’assumir, als efectes de prestar un servei de qualitat. Les obligacions previstes a l’ordenança es fixaran en desenvolupament del que ja regula la normativa aplicable a Catalunya, és a dir, la Llei 13/2002, de turisme, i el Decret 159/2012, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

En aquest sentit, els subjectes i les organitzacions que es considerin afectats per la futura norma, podran donar opinió sobre els següents extrems:


a)Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b)La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c)Els objectius de la norma
d)Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

El termini durant el qual es podrà donar opinió és de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci a la web municipal.

Es pot consultar l’anunci oficial a través del següent enllaç.

2019-01-11T11:02:02+00:00