L’Ajuntament de Cabrils posa a concurs l’adjudicació de la barra del bar de la Festa Major de Sant Helena 2018

L’Ajuntament de Cabrils posa a concurs l’adjudicació de la barra del bar de la Festa Major de Sant Helena 2018

Publicat el 26 de Juliol de 2018

El consorci publica les bases reguladores i requisits del concurs.

L’Ajuntament de Cabrils ha posat a concurs la barra de bar a instal·lar a la pista de dalt de l’Escola Olivera durant els concerts i ball de la Festa Major Santa Helena 2018 dels dies 17,18,19 i 20 d’agost de 2018 (Horari de la barra del bar des de les 23:30 fins a les 03:30h).

Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.

Podran optar al concurs objecte d’aquesta convocatòria les entitats i associacions de Cabrils que tinguin per objecte desenvolupar finalitats socials, culturals o esportives en l’àmbit del municipi, que no tinguin ànim de lucre, que puguin acreditar una participació activa en la programació sociocultural i/o esportiva anual del municipi i que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin sotmeses a cap de les prohibicions que s’estableix en la Llei de contractes del sector públic, ni a les de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 26 de juliol al 6 d’agost de 2018 (ambdós inclosos).

La concessió de les Llicències per la utilització privativa del domini públic es farà per Decret d’Alcaldia i es notificarà a les persones interessades en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas que, un cop oberts els sobres, es detectés l’existència d’algun defecte esmenable en la documentació aportada, es requerirà a l’entitat perquè, en el termini de 3 dies, ho esmeni.

Podeu consultar les bases reguladores i requisits del concurs en el següent enllaç.

2018-09-18T11:46:43+01:00