S’amplia el termini de pagament dels tributs municipals

Publicat el 23 de març de 2020

D’acord amb l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat, i en aplicació de les mesures excepcionals que ha adoptat la Diputació de Barcelona, davant la situació generada per l’evolució del coronavirus COVID-19, i amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la malaltia, les instal·lacions de l’Organisme de Gestió Tributària estan tancades des del dia 16 de març de 2020.

 

No obstant, l’activitat de l’Organisme respecte a l’exercici de les funcions delegades de gestió, inspecció i recaptació es continua desenvolupant amb normalitat.

 

Amb la voluntat de mantenir-vos informats de l’estat de la gestió que està desenvolupant l’Organisme, respecte de la recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a continuació s’indica l’operativa que s’està seguint, a la vista de les mesures de caràcter tributari contingudes al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19:

 

Recaptació voluntària:

 

  • Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins al 30 d’abril de 2020.

 

  • Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins al 20 de maig de 2020.

 

  • Padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus públics que actualment es troben en període voluntari de pagament es prorrogaran (fins al 20 de maig o al 2 de juny de 2020 per al cas de les taxes i preus públics, segons quan finalitzés el seu període de pagament en voluntària; i fins al 2 de juny de 2020 per a l’impost de vehicles).

 

  • D’aquesta manera, es demorarà el càrrec en compte per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el seu pagament, i es facilitarà el compliment de l’obligació de pagament als que no hagin domiciliat.

 

Fraccionaments, ajornaments

 

El termini de pagament de les fraccions o ajornaments també s’ha vist ampliat, d’acord amb el següent detall:

 

  • Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà el 30 d’abril de 2020.

 

  • Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020.

 

Atenció als contribuents

 

L’atenció al contribuent, es continua prestant a través dels següents canals:

 

 

 

  • Per telèfon, trucant al número 932 029 802.