pla-ordenacio-urbanistica-municipal

POUM Cabrils - Segona aprovació inicial - documentació març 2014

1. Memòria de la Informació.
2. Informe de Sostenibilitat econòmica.
3. Memòria Social.
4. Informe de Sostenibilitat ambiental.
5. Estudi d’Avaluació de la mobilitat generada.
6. Memòria de l’Ordenació. Agenda i avaluació econòmico - financera.
7. Normes Urbanístiques.
8. Normes Urbanístiques. Annex I. Fitxes Normatives dels polígons d’actuació urbanística i sectors de planejament derivats.
9. Normes Urbanístiques. Annex II. Catàleg de Bens protegits i Catàleg de Construccions en sòl no urbanitzable.


Plànols d’informació:

I.1. Situació (E 1:50.000)
I.2a. Pla territorial metropolità: estratègies urbanes (E 1:25.000)
I.2b Pla territorial metropolità: infraestructures de mobilitat. Xarxes viària i ferroviària (E 1:75.000)
I.2c. Pla territorial metropolità: espais oberts (E 1:20.000)
I.3. Context territorial (E 1:10.000)
I.4. Topogràfic. Clinomètric (E 1:5.000)
I.5a. Usos i estructura del territori municipal (E 1:6.000)
I.5b. Cobertes del sòl i vegetació. Catàleg d’arbres a protegir (E 1:6.000)
I.6. Estructura de la propietat. Cadastral (E 1:6.000)
I.7. Equipaments i espais lliures existents (E 1:6.000 i E 1:2.000)
I.8a. Planejament urbanístic vigent: règim del sòl (E 1:7.500)
I.8b. Planejament urbanístic vigent: sectors (E 1:5.000)
I.8c. Planejament urbanístic vigent: qualificacions urbanístiques (E 1:6.000 i E 1:2.000)
I.8d. Planejament urbanístic vigent: potencials romanents (E 1:5.000)
I.9a. Xarxes de serveis: xarxa de clavegueram i pluvials (E 1:5.000)
I.9b. Xarxes de serveis: xarxa de distribució d’aigua de gestió municipal (E 1:5.000)
I.10. Nucli urbà (E 1:1.000)
I.11. Catàlegs de Béns inventariats i precatalogats (E 1:5.000)
I.12. Criteris i objectius del Pla. Territori municipal (E 1:5.000)


Plànols d’ordenació urbanística:

O1. Estructura general i orgànica del territori (E 1:6.000)
O2. Classificació del sòl (E 1:6.000)
O3. Qualificacions urbanístiques: sòl no urbanitzable (E 1:6.000)
O4a. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable (E 1:2.000)
O4b. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable (E 1:2.000)
O4c. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable (E 1:2.000)
O4d. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable (E 1:2.000)
O4e. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable (E 1:2.000)
O4f. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable (E 1:2.000)
O4g. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable. Nucli urbà. (E 1:1.000)
O4h. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable (E 1:2.000)
O5. Catàleg de béns protegits. Catàleg de masies i cases rurals (E 1:6.000)
O6a Serveis urbans. Clavegueram (E 1:6.000)
O6b. Serveis urbans. Aigua potable (E 1:6.000)
O6c. Serveis urbans. Enllumenat públic (E 1:6.000)
O7. Programa d’actuació urbanística (E 1:6.000)