pla-ordenacio-urbanistica-municipal

POUM Cabrils - Primera Aprovació Inicial

1. Memòria de la Informació.
2. Informe de Sostenibilitat econòmica.
3. Memòria Social.
4. Informe de Sostenibilitat ambiental.
5. Estudi d’Avaluació de la mobilitat generada.
6. Memòria de l’Ordenació. Agenda i avaluació econòmico - financera.
7. Normes Urbanístiques.
8. Normes Urbanístiques. Annex I. Fitxes Normatives dels Polígons d'actuació urbanística i Sectors de planejament derivat.
9. Normes Urbanístiques. Annex II. Catàleg de béns protegits i Catàleg de Masies i Cases rurals.


Plànols d’informació:

I.1. Situació
I.2a. Pla territorial metropolità: estratègies urbanes
I.2b Pla territorial metropolità: infraestructures de mobilitat. Xarxes viària i ferroviària
I.2c. Pla territorial metropolità: espais oberts
I.3. Context territorial
I.4. Topogràfic. Clinomètric
I.5a. Usos i estructura del territori municipal
I.5b. Cobertes del sòl i vegetació. Catàleg d’arbres a protegir
I.6. Estructura de la propietat. Cadastral
I.7. Equipaments i espais lliures existents
I.8a. Planejament urbanístic vigent: règim del sòl
I.8b. Planejament urbanístic vigent: sectors
I.8c. Planejament urbanístic vigent: qualificacions urbanístiques
I.8d. Planejament urbanístic vigent: potencials romanents
I.9a. Xarxes de serveis: xarxa de clavegueram i pluvials
I.9b. Xarxes de serveis: xarxa de distribució d’aigua de gestió municipal
I.10. Nucli urbà
I.11. Catàlegs de Béns inventariats i precatalogats
I.12. Criteris i objectius del Pla. Territori municipal


Plànols d’ordenació urbanística:

O1. Estructura general i orgànica del territori
O2. Classificació del sòl
O3. Qualificacions urbanístiques: sòl no urbanitzable amb superfícies
O3. Qualificacions urbanístiques: sòl no urbanitzable sense superfícies
O4a. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable
O4b. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable
O4c. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable
O4d. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable
O4e. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable
O4f. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable
O4g. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable. Nucli urbà
O4h. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable
O5. Catàleg de béns protegits. Catàleg de masies i cases rurals
O6a Serveis urbans. Clavegueram
O6b. Serveis urbans. Aigua potable
O6c. Serveis urbans. Enllumenat públic
O7. Avaluació econòmica i agenda