pla-ordenacio-urbanistica-municipal

El POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) és l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori i li correspon:

  • Classificar el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable, en funció dels objectius de desenvolupament.
  • Definir un model d'implantació urbanística (necessitats de creixement, tipologies d'edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, amb models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori, afavoreixin la cohesió social i atenguin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicional.
  • Definir l'estructura general per a l'ordenació urbanística i establir les pautes per fer-ne el seu desenvolupament amb una utilització racional del territori i el medi ambient, equilibrant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.

La cronologia del Pla d'Ordenació Urbanísitica Municipal és la següent:

  • Aprovació inicial de l'avanç del POUM: en data 21 de juny de 2010, pel Ple de l'Ajuntament
  • Primera aprovació inicial del POUM: en data 18 d'abril de 2013, pel Ple de l'Ajuntament
  • Segona aprovació inicial del POUM: en data 27 de març de 2014, pel Ple de l'Ajuntament
  • Aprovació provisional del POUM: en data 24 de novembre de 2016, pel Ple de l'Ajuntament

 

Documentació aprovació provisional - novembre 2016

1. Memòria de la informació.
2. Memòria social.
3. Informe de sostenibilitat econòmica.
4. Informe de sostenibilitat ambiental.
5. Estudi d’Avaluació de la mobilitat generada.
6. Memòria de l’Ordenació. Agenda i avaluació econòmico-financera.
7. Normes urbanístiques.
8. Normes urbanístiques. Annex I. Fitxes Normatives dels polígons d’actuació urbanística i sectors de planejament derivats.
9. Normes urbanístiques. Annex II. Catàleg de Béns protegits i Catàleg de Construccions en sòl no urbanitzable.
10. Informe de les al·legacions presentades en el període d'informació pública de la segona aprovació inicial del POUM.

 

Plànols d’informació:

I.1. Situació (E 1:50.000)
I.2a. Pla territorial metropolità: estratègies urbanes (E 1:25.000)
I.2b Pla territorial metropolità: infraestructures de mobilitat. Xarxes viària i ferroviària (E 1:75.000)
I.2c. Pla territorial metropolità: espais oberts (E 1:20.000)
I.3. Context territorial (E 1:10.000)
I.4. Topogràfic. Clinomètric (E 1:5.000)
I.5a. Usos i estructura del territori municipal (E 1:6.000)
I.5b. Cobertes del sòl i vegetació. Catàleg d’arbres a protegir (E 1:6.000 i E 1:12.000)
I.6. Estructura de la propietat. Cadastral (E 1:6.000)
I.7. Equipaments i espais lliures existents (E 1:6.000 i E 1:2.000)
I.8a. Planejament urbanístic vigent: règim del sòl (E 1:7.500)
I.8b. Planejament urbanístic vigent: sectors (E 1:5.000)
I.8c. Planejament urbanístic vigent: qualificacions urbanístiques (E 1:6.000 i E 1:12.000)
I.8d. Planejament urbanístic vigent: potencials romanents (E 1:5.000)
I.9a. Xarxes de serveis: xarxa de clavegueram i pluvials (E 1:5.000)
I.9b. Xarxes de serveis: xarxa de distribució d’aigua de gestió municipal (E 1:5.000)
I.10. Nucli urbà (E 1:1.000)
I.11. Catàlegs de Béns inventariats i precatalogats (E 1:5.000)
I.12. Criteris i objectius del Pla. Territori municipal (E 1:5.000)


Plànols d’ordenació urbanística:

O1. Estructura general i orgànica del territori (E 1:6.000 i E 1:12.000)
O2. Classificació del sòl (E 1:6.000 i E 1:12.000)
O3. Qualificacions urbanístiques: sòl no urbanitzable (E 1:6.000 i E 1:12.000)
O4a. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable (E 1:2.000 i E 1:4.000)
O4b. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable (E 1:2.000 i E 1:4.000)
O4c. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable (E 1:2.000 i E 1:4.000)
O4d. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable (E 1:2.000 i E 1:4.000)
O4e. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable (E 1:2.000 i E 1:4.000)
O4f. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable (E 1:2.000 i E 1:4.000)
O4g. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable. Nucli urbà. (E 1:1.000 i E 1:2.000)
O4h. Qualificacions urbanístiques: sòl urbà i urbanitzable (E 1:2.000 i E 1:4.000)
O5. Catàleg de béns protegits. Catàleg de masies i cases rurals (E 1:6.000 i E 1:12.000)
O6a Serveis urbans. Clavegueram (E 1:6.000 i E 1:12.000)
O6b. Serveis urbans. Aigua potable (E 1:6.000 i E 1:12.000)
O6c. Serveis urbans. Enllumenat públic (E 1:6.000 i E 1:12.000)
O7. Programa d’actuació urbanística (E 1:6.000 i E 1:12.000)

 

Documentació d'aprovacions anteriors