PLE DE L'AJUNTAMENT - 26 DE MARÇ DEL 2015 A LES 20:30

Es posa en el vostre coneixement que el proper dijous dia 26 DE MARÇ DE 2015, a les 20:30 hores, al Saló de Plens d’aquest Ajuntament, es realitzarà PLE ORDINARI amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 29 de gener de 2015.

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Cabrils, el qual formarà part com Annex de l’Ordenança Municipal de Sorolls.

3.- Dictamen d’aprovació definitiva i resolució d’al·legacions de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals.

4.- Dictamen d’aprovació inicial del Conveni amb l’Arquebisbat de Barcelona i la Parròquia Santa Creu de Cabrils per promoure la reconstrucció i rehabilitació de l’orgue.

5.- Dictamen de nomenament del Jutge de Pau titular de Cabrils.

6.- Dictamen d’aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Cabrils.

7.- Dictamen d’aprovació de la modificació de Crèdits per Finançar Despeses Corrents amb Càrrec a Operacions de Crèdit, Modalitat de Crèdit Extraordinari, de Conformitat amb l'Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'Aprova l'Estructura dels Pressupostos Locals.

8.- Dictamen per la concessió de drets funeraris del cementiri municipal de Cabrils.

9.- Dictamen en suport a l’esport català.

II. Part no resolutiva de la sessió

10.- Mocions.

11.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

12.- Precs i preguntes

COMPARTIR A
Share Button