LLISTA D´ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS DE LES PROVES DE SELECCIÓ DE 2 PLACES D´AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

Mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 112/2015 s’han aprovat les bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a la contractació de personal per a cobrir 2 places d’auxiliar administratiu/iva, en el marc del Programa Complementari de Suport a l’Economia Productiva Local finançat per la Diputació de Barcelona.

Vistes les sol·licituds presentades durant el termini preceptiu per a prendre part en la convocatòria de contractació laboral temporal en el marc del programa complementari de suport a l’economia productiva local, línia de suport “finançament de plans locals d’ocupació” de la Diputació de Barcelona a l’empara del Pla Xarxa de Governs Locals.

Les bases han estat publicades íntegrament al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, indicant com a data màxima per a la presentació de sol·licituds el dia 12 de febrer de 2015 a les 14:00 hores.

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’ha procedit a comprovar la documentació presentada i els requisits exigits als aspirants, així com a la confecció de la llista d’aspirants admesos i exclosos:

Descarregar llista

 

COMPARTIR A
Share Button