GARANTIA JUVENIL, UNA INICIATIVA A NIVELL EUROPEU PER REDUIR L´ATUR JUVENIL

Si es compleixen els requisitas, en un termini de quatre mesos, la Generalitat oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

S'estableixen els següents requisits d'accés al Sistema de Garantía Juvenil:

- Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circularicó i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

- Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

- Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

- No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

- No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

- No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

- Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Us deixem l'enllaç de la web on trobareu tota la informació sobre què és i com registrar-se: http://garantiajuvenil.gencat.cat/index.html.

COMPARTIR A
Share Button