PLE DE L'AJUNTAMENT - 23 D´OCTUBRE DEL 2014

Per decret d'alcaldia de data 20 d'Octubre, ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament el dijous 23 d'Octubre del 2014, a les 20:30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA:

1.- Dictamen que proposa l'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per l'exercici 2015 i següents.

2.- Dictamen que proposa l'adequació del Consorci de la sala de teatre de La Concòrdia a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

3.- Dictamen que proposa l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost número 12 del pressupost municipal de 2014.

4.- Dictamen que proposa l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost número 13 del pressupost municipal de 2014.

COMPARTIR A
Share Button