PLE DE L'AJUNTAMENT - 25 DE SETEMBRE DEL 2014

Per decret d'alcaldia de data 22 de setembre, ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament el dijous 22 de Setembre del 2014, a les 20:30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de data 31 de juliol del 2014.
 

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Proposta d'aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives generals.

3.- Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Cabrils.

4.- Proposta d'aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci DO Alella.

5.- Proposta d'aprovació definitiva del Compte General 2013.
 

II. Part no resolutiva de la sessió

6.- Moció presentada pels Grups CIU-ICV-ERC. Consens per Cabrils AM de suport a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre del 2014.

7.- Mocions per urgència.

8.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

9.- Precs i preguntes.

COMPARTIR A
Share Button