BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

L’Ajuntament de Cabrils desenvolupa en matèria de suport a les activitats ciutadanes accions entre les quals es troben les subvencions a entitats i associacions del municipi per al foment i millora dels interessos generals dels veïns i veïnes de Cabrils.

Seran d’aplicació a aquestes bases la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cabrils, així com les Bases d’execució del Pressupost 2014.

Podeu veure tota la informació descarregant aquest document

 

COMPARTIR A
Share Button