PLE DE L'AJUNTAMENT - 31 DE JULIOL DEL 2014

Per decret d'alcaldia de data 28 de juliol, ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament el dijous 31 de Juliol del 2014, a les 20:30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següent ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de a sessió plenària ordinària de data 29 de maig de 2014.

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen que proposa l'aprovació de la xifra oficial de població a data 1 de gener de 2014.

3.- Dictamen que proposa l'aplanament en els recursos contenciosos interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general.

4.- Dictamen que proposa la declaració de les obres d'instal·lació d'un mòdul prefabricat al recinte de l'Institut de Cabrils, situat al carrer Mas Maria, promogudes pel Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, com a obres d'especial interès municipal.

5.- Dictamen que proposa la rectificació de l'inventari general debéns municipals de la Corporació actualitzat a 31.12.2013.

6.- Dictamen que proposa la rectificació de l'error material en relació a l'acord adoptat, en sessió plenària ordinària de data 29 de maig de 2014, sobre la concessió de drets funeraris del cementiri municipal de Cabrils.

7.- Dictamen que proposa l'aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l'any 2015.

8.- Donar compte dels informes de tresoraria i d'intervenció del primer i el segon trimestres del 2014, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol, per la qual s'estableixen mesures per lluitar contra la morositat de les operacions comercials.

II. Part no resolutiva de la sessió

9.- Mocions

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

11.- Precs i preguntes.

 

COMPARTIR A
Share Button