Dijous 30 de març, sessió plenària ordinària a l'Ajuntament de Cabrils

L'Ajuntament de Cabrils celebrarà aquest dijous 30 de març de 2017 una sessió plenària ordinària a les 20 h a la Sala de Plens de la Casa de la Vila per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de gener de 2017

I.- Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació de la reformulació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2015

3.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials

4.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de les llicències d’accés de vehicles a locals, recintes o habitatges a través de les voreres, vorades o altre espai de domini públic

5.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació núm. 1/2017 de la Relació de Llocs de Treball

6.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de CIU i ERC, en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

7.- Dictamen, a proposta del grup municipal de CIU, relatiu a la plaga del “Tomicus” i per una explotació sostenible dels boscos del Maresme

8.- Donar compte de l’informe de la Tresoreria Municipal sobre el compliment de la Llei de Morositat a l’Ajuntament de Cabrils corresponent al 4t trimestre de l’any 2016

II. Part no resolutiva de la sessió

9.- Mocions

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió plenària ordinària

11.- Precs i preguntes

El ple, que és obert al públic, es registrarà i serà retransmès pel canal de televisió MarTV.

COMPARTIR A
Share Button