Dijous 26 de gener, sessió plenària ordinària a l'Ajuntament de Cabrils

L'Ajuntament de Cabrils celebrarà aquest dijous 26 de gener de 2017 una sessió plenària ordinària a les 20 h a la Sala de Plens de la Casa de la Vila per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 24 de novembre de 2016

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació del reglament del servei públic del complex esportiu municipal de l’Ajuntament de Cabrils

3.- Dictamen d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2017

4.- Dictamen d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost 1/2017 del pressupost municipal de l’exercici 2017

5.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol

6.- Dictamen per l’adhesió de l’Ajuntament de Cabrils a la futura associació “Xarxa de municipis per l’economia social i solidària”

7.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de CIU i MUC, de suport al Pacte Nacional per una societat digital a Catalunya

8.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de CIU, ERC i MUC, per l’adhesió de l’Ajuntament de Cabrils a la campanya “Casa Nostra és Casa Vostra”

II. Part no resolutiva de la sessió

9.- Mocions

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària

11.- Precs i preguntes

El ple, que és obert al públic, es registrarà i serà retransmès pel canal de televisió MarTV.

COMPARTIR A
Share Button