El Ple de l'Ajuntament acorda l'aprovació provisional del nou POUM

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 24 de novembre de 2016 va adoptar l’acord d’aprovació provisional del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cabrils amb set vots a favor (CiU i MUC), quatre vots en contra (ERC i PSC) i una abstenció (PP).

En la sessió plenària, la regidoria d’Urbanisme i Habitatge, Marta Gómez, va exposar els antecedents del Pla, que es remunten al 27 d’octubre de 2009, data en què es va formalitzar el contracte de servei de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del POUM al despatx d’arquitectura AFAC. Posteriorment, el 21 de juny de 2010 es va aprovar l’avanç de Pla, que es va sotmetre a informació pública durant un mes.

El 18 d’abril de 2013 es va adoptar l’acord d’aprovació inicial del POUM i es va sotmetre a informació pública durant tres mesos, un termini superior als 45 dies establerts per normativa. Paral·lelament es van dur a terme sessions de participació amb veïns, regidors i el Consell del poble. Durant el període d’informació pública es van rebre 264 al·legacions, la resolució de les quals va comportar la introducció de canvis substancials, fet que va obligar a proposar un nou acord d’aprovació inicial.

El 27 de març de 2014 es va adoptar l’acord de la segona aprovació inicial, que es va sotmetre a informació pública durant 45 dies, i es van realitzar noves sessions participatives amb regidors, veïns i el Consell del poble. Durant el període d’informació pública es van rebre 34 al·legacions en el període establert per la normativa i 15 al·legacions fora del termini d’informació pública.

L’any 2015 es va trametre el POUM que es preveia sotmetre a aprovació provisional a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) i a l’Oficina Territorial d’Avaluació i Acció Ambiental de Barcelona (OTAAAB), ambdós organismes dependents de la Generalitat de Catalunya, per tal que emetessin l’Informe urbanístic i de territori i la Memòria Ambiental, respectivament.

El 22 de juliol de 2015 la CTUB va emetre l’Informe urbanístic i territorial corresponent, amb 39 observacions a considerar a l’acord d’aprovació provisional i l’Informe annex de normativa, amb 59 observacions. El 24 de juliol de 2015 l’OTAAAB va emetre la seva resolució en la que donava conformitat a la proposta de Memòria Ambiental, condicionada a introduir 8 esmenes.

Novetats de l’aprovació provisional

Durant la sessió plenària, la regidoria Marta Gómez també va introduir les novetats que incloïa la documentació que es va sotmetre a l’aprovació provisional. Aquestes novetats corresponien a la incorporació de les esmenes i correccions de la Generalitat de Catalunya, així com a 13 de les 34 al·legacions presentades en el terminis establert, l’estimació de 5 de les 15 al·legacions que es van presentar fora de termini i algunes correccions a instàncies dels serveis tècnics municipals.

Els canvis del POUM aprovat provisionalment respecte al document de la segona aprovació inicial no són considerats substancials segons la legislació vigent, malgrat alguns d’ells resulten rellevants pel municipi i els seus veïns. Aquests canvis han estat el resultat d’un treball intens de l’equip redactor del POUM i els serveis tècnics municipals, amb algunes de les administracions implicades i incorporen el resultat consensuat del Grup de Treball del POUM plantejat enguany i integrat pels grups municipals de les diferents forces polítiques del Consistori.

COMPARTIR A
Share Button