Dijous 24 de novembre, sessió plenària ordinària a l'Ajuntament de Cabrils

L'Ajuntament de Cabrils celebrarà aquest dijous 24 de novembre una sessió plenària a les 20 h a la Sala de Plens de la Casa de la Vila per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar  l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 29 de setembre de 2016 i de la sessió plenària extraordinària de data 27 d’octubre de 2016.

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació provisional del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cabrils.

3.- Dictamen d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l’any 2017 i Bases d’Execució del mateix, que conté el propi de l’Ajuntament, el de l’Organisme Autònom Escola Bressol, el de l’Organisme Autònom Local Museu-Col·lecció Municipal de Cabrils i els estats de previsions de despeses i d’ingressos de la societat mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, S.A.

4.- Dictamen d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 45 del Pressupost Municipal 2016.

5.- Dictamen d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 46 del Pressupost Municipal 2016.

6.- Dictamen d’aprovació de la cessió a Càritas del 0,7% dels ingressos de la Mostra Gastronòmica 2016.

7.- Dictamen relatiu al Pla de Mobilitat del Maresme.

8.- Donar compte de l’informe de tresoreria municipal sobre el compliment de la llei de morositat corresponent al tercer trimestre de 2016.

9.- Ratificar la incorporació al present Ordre del Dia de la proposta de resolució per instar al Govern de la Generalitat de Catalunya per

10.- Ratificar la incorporació al present Ordre del Dia de la proposta de resolució de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania, i la seva deliberació i aprovació posterior, si escau.

II. Part no resolutiva de la sessió

11.- Mocions.

12.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària.

13.- Precs i preguntes.

El ple, que és obert al públic, es registrarà i serà retransmès pel canal de televisió MarTV.

COMPARTIR A
Share Button