PLE DE L'AJUNTAMENT - 29 DE MAIG

Ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament per al proper dijous 29 de maig de 2014 a les 20:30h a la Sala de Plens de la Casa Consistorial per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27 de març de 2014 i l’acta de la sessió extraordinària i urgent de data 28 d’abril de 2014.

 

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Protocol d’emergències socials per al període 2014-2018.

3.- Dictamen que proposa l’atorgament de concessions sobre drets funeraris de les sepultures del Cementiri municipal de Cabrils.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol municipal.

5.- Dictamen que proposa l’adhesió al conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO per al període 2013-2018.

6.- Dictamen, a proposta del grup municipal de Convergència i Unió, per l’adhesió a la commemoració de la Mancomunitat de Catalunya.

7.- Donar compte dels decrets d’alcaldia d’aprovació de liquidació de pressupostos corresponents a l’exercici 2013.

 

II. Part no resolutiva de la sessió

8.- Mocions.

9.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

10.- Precs i preguntes.

COMPARTIR A
Share Button