Dijous 29 de setembre, sessió plenària ordirària

L'Ajuntament de Cabrils celebrarà una sessió ordinària del Ple aquest dijous 29 de juliol de 2016 a les 20 hores, a la Sala de sessions. El ple, que és obert al públic, es registrarà i serà retransmès pel canal de televisió MarTV.

La sessió ordinària del Ple municipal se celebrarà sota el següent ordre del dia:

1.- Aprovar  l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de juliol de 2016.

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació del nomenament del senyor Julián Gómez Coll com a Jutge de Pau substitut de Cabrils.

3.- Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 27, que regula la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals.

4.- Dictamen d’aprovació definitiva del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2015.

5.- Dictamen d’aprovació del reconeixement de crèdits per al pagament de la part proporcional de la paga extraordinària corresponent a l’exercici de 2012.

6.- Dictamen d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost número 41 del Pressupost Municipal de 2016.

7.- Dictamen d’aprovació de concessió de drets funeraris al cementiri municipal de Cabrils.

8.- Donar compte de l’informe de tresoreria municipal sobre el compliment de la llei de morositat corresponent al segon trimestre de 2016.

II. Part no resolutiva de la sessió

9.- Mocions.

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària.

11.- Precs i preguntes.

COMPARTIR A
Share Button