Comunicat de l'Ajuntament de Cabrils en resposta a un escrit sobre l'accés a la informació pública

Els darrers dies ha circulat per les xarxes virtuals un escrit sobre el dret a l’accés a la informació pública a Cabrils que fa una relació de fets que en la seva imprecisió pot projectar una imatge del Govern municipal així com del conjunt de l’Ajuntament de Cabrils que no es correspon de forma exacta amb la realitat.

L’objectiu del present comunicat és oferir una precisa exposició dels fets que permeti als veïns i veïnes de Cabrils tenir un coneixement exacte dels fets descrits, del funcionament dels mecanismes i institucions que treballen per garantir el seu dret d’accés a la informació pública així com del treball que des del conjunt l’Ajuntament de Cabrils s’està desenvolupant en matèria de Transparència. En cap cas amb aquest comunicat es vol entrar a valorar qüestions com el to, l’oportunitat o les interpretacions de l’escrit publicat el 25 d’agost per ERC-AM, que semblen aliens a l’interès general que és al que es deu al conjunt de l’Ajuntament.

Primer de tot, volem començar per reconèixer que tot i el camí recorregut en matèria de Transparència, encara ens queda camí per recórrer com sempre hem reconegut i al que esperem sumar a tothom que vulgui treballar a assolir aquest objectiu. Un cop d’ull al Portal de la Transparència de Cabrils permet comprovar la feina feta, la que s’està fent i la que encara resta pendent en relació a l’aplicació de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i el bon govern. De la mateixa manera que es pot observar a l’informe sobre Transparència del Síndic de Greuges o a l’Infoparticipa d’enguany i dels anys anteriors. No hi ha res a amagar, Cabrils està en procés d’implementació d’una llei necessària i desitjada alhora que complexa i que suposa canvis profunds en l’administració, amb uns recursos materials i humans limitats com molts d’altres municipis petits i mitjans com recullen l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya o el mateix Síndic.

En aquest sentit, volem destacar que les Lleis 19/2013 i 19/2014 posen l’èmfasi en el dret a l’accés a la informació pública de la ciutadania i el deure de les administracions a garantir aquest dret de forma activa, accessible, comprensible, en definitiva, de forma transparent. Per això, a més del propi Portal, l’Ajuntament posa a disposició dels veïns i veïnes la sol·licitud d‘accés a la informació pública. A més, la mateixa Llei 19/2014 ha creat la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), definida com s’indica:

“és l’òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar si una administració catalana (Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, sector públic i organismes vinculats a qualsevol d’aquestes administracions, Parlament de Catalunya, universitats, administracions independents, cambres i col·legis professionals) li ha denegat, totalment o parcialment, l’accés a la informació que havia sol·licitat o si no l’hi ha lliurada.”

Precisament, la GAIP apareix com a protagonista involuntària en aquest escrit i resulta necessari en aquest punt complementar la informació reflectida.

  • Primer, apuntar que a la GAIP es trameten reclamacions i no pas denúncies com es recull a l’escrit, tot i que les resolucions d’aquest organisme tinguin caràcter preceptiu.
  • Segon, el procés de reclamació i mediació –ja que així ho va sol·licitar aquest grup- està en la seva fase inicial i en cap cas resolt, malgrat que a l‘escrit així es vol fer entendre, en fer servir expressions com “la Generalitat força a entregar”.
  • Tercer, l’Ajuntament és profundament respectuós amb aquest organisme i amb  els mecanismes i processos per analitzar les reclamacions i exercir de mediadora; com també ho és de la figura de la mediació en si mateixa. En tractar-se d’un procés iniciat i no pas resolt, l’Ajuntament no farà cap esment al procés de reclamació i mediació com indica el Manual de Mediació de la GAIP en el seu punt 2 i només farà referència al contingut que ja ha revelat el grup d’ERC-AM en l’escrit del 25 d’agost. Tanmateix, l’Ajuntament publicarà tota la documentació quan el procés es resolgui com també farà la mateixa GAIP.
  • Quart, l’Ajuntament a dia d’avui només ha rebut de la GAIP una petició d’informació en data 12 d’agost  en relació a la reclamació d’aquest grup. En cap moment ha rebut cap resolució, manament o similar, com no podia ser d’una altra manera en no haver-se completat el procés iniciat per la GAIP i que es troba detallat en el Manual de Reclamació davant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP).

Més enllà de les referències a aquest organisme, des del Govern municipal també es vol oferir la relació completa de fets que, en tractar-se de relacions administratives, ha d’articular-se fonamentalment sobre la base dels documents formals.

El 23 de juny el portaveu d’ERC-AM –principal grup de l’oposició-  presenta una instància genèrica per E-TRAM (registre 2965) en què sol·licitava un “llistat digital en format excel o que es pugui carregar amb un full de càlcul de la relació de factures del 2015”.

Un cop estudiada la petició pel personal i responsables polítics implicats, atès:

  • no es disposa d’aquesta relació en format digital i obert, i la realització ad hoc d’aquesta relació suposaria un càrrega de feina afegida en un moment extraordinari de feina,
  • els 13 regidors i regidores de l’Ajuntament de Cabrils reben bimestralment de cara a la preparació de les sessions plenàries una relació de les factures en format digital (tot i que no en format obert) del període immediatament anterior,
  • es posa a la seva disposició el conjunt de les factures del 2015 de forma presencial així com del personal de serveis econòmics per qualsevol consulta que vulguin realitzar,

el 28 de juny l’alcaldessa dicta el Decret 636/2016 en què es comunica que aquesta relació no podrà ser lliurada tal i com se sol·licita i en aplicació dels articles 13 i 18 de la Llei 19/2013 i de l’article 41 del Reglament Orgànic Municipal (que no s’ha d’oblidar, fou aprovat en sessió plenària de 16 de juny de 2008 pel govern de PSC, ERC i ICV).

Amb posterioritat a aquesta data, hi hauria un parell d’ocasions en què informalment i de forma imprecisa s’hauria comentat a algun membre del personal de serveis econòmics i de l’equip de govern de que aquesta relació sí que es podia fer amb el programa de comptabilitat amb que treballa l’Ajuntament i que existiria una opció que permetria generar de manera gairebé automàtica aquesta relació de factures ja que així els haurien informat des d’altres institucions que fan servir el mateix programa. Ara bé, mai es va lliurar de forma precisa i formal aquesta informació. Val a dir que es tractava fins ara d’una funció innecessària de cara a la gestió interna de l’administració.

Finalment, el 12 d’agost vam rebre la petició d’informació de la GAIP abans esmentada acompanyada d’un seguit de documentació lliurada a aquest organisme. En examinar la petició així com la informació continguda en aquesta documentació vam trobar que el grup municipal sí que havia lliurat a la GAIP tot els passos necessaris a seguir per obtenir aquesta relació de factures de manera automàtica com es pot comprovar en la reproducció parcial del correu del regidor de Participació, Transparència i Regeneració Institucional que se cita en l’escrit del 25 d’agost. En aquest sentit, apuntar que des d’aquest grup en cap moment van posar-se en contacte directe o indirecte ni amb aquest regidor –tot i ser el responsable de l’àmbit de la transparència i l’accés a la informació- ni amb el personal vinculat a aquest àmbit.

Rebuda aquesta ruta a través de la GAIP, un cop comprovada la seva efectivitat, vam procedir a donar resposta a la seva sol·licitud tot informant de les raons per no haver lliurat la relació inicialment. També els vam informar que en disposar ara, gràcies a aquesta, del coneixement precís per procedir a fer aquest llistat de manera gairebé automàtica i per tant sense una sobrecàrrega de feina, procedíem a lliurar immediatament la relació de factures del 2015 en format digital i obert al grup d’ERC-AM en data de 17 d’agost.

Per finalitzar, volem agrair als cabrilencs i cabrilenques que visiteu el nostre Portal de la Transparència amb una mitjana de més de 500 visites mensuals i convidar-vos als que encara no ho heu fet a visitar tant aquest com el web de l’Ajuntament. També us demanem que feu les vostres aportacions per avançar conjuntament en el camí de la transparència, el bon govern i una implicació activa en la política del nostre municipi.

COMPARTIR A
Share Button