Dijous 28 de juliol, sessió plenària ordinària

L'Ajuntament de Cabrils celebrarà una sessió ordinària del Ple aquest dijous 28 de juliol de 2016 a les 20 hores, a la Sala de sessions. El ple, que és obert al públic, es registrarà i serà retransmès pel canal de televisió MarTV.

La sessió ordinària del Ple municipal se celebrarà sota el següent ordre del dia:

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26 de maig de 2016 i l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de data 30 de maig de 2016.

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació de l’adhesió al conveni signat entre l’Agència Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació tributària a les entitats locals.

3.- Dictamen d’aprovació de les dues festes locals de l’any 2017.

4.- Dictamen d’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2016.

5.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost 22/2016, per transferència entre partides relatives al centre esportiu municipal.

6.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost 23/2016, per utilització del superàvit de l’exercici 2015 per a actuacions de millora i rehabilitació de la pavimentació de diverses zones del municipi, com a inversió financerament sostenible.

7.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost 24/2016, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançada amb romanent de tresoreria de l’exercici 2015, per a la participació municipal en la reconstrucció de l’orgue de la Parròquia de la Sta. Creu, any 2016.

8.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost 25/2016, per habilitació de crèdit per fer front al pagament de la resta de la paga extraordinària de desembre de 2012 del personal funcionari i laboral de la corporació.

9.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost 26/2016, per utilització del superàvit de l’exercici 2015 per a actuacions de rehabilitació de diversos trams de col·lectors de pluvials i residuals a la U.A. núm. 9 Montcabrer, com a inversió financerament sostenible.

10.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost 27/2016, per utilització del superàvit de l’exercici 2015 per a actuacions de renovació de l’enllumenat públic del municipi de Cabrils.

11.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost 28/2016, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançada amb romanent de tresoreria de l’exercici 2015, per la rehabilitació de l’edifici del Mas Maria.

12.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de pressupost 29/2016, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançada amb romanent de tresoreria de l’exercici 2015, per cobrir les despeses programades per la Festa Major de Santa Helena.

13.- Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 631/2016, de 27 de juny, pel qual es desestima el recurs de reposició presentat per ICF i Banc Sabadell, en relació a la liquidació econòmica del contracte amb l’empresa Areva Trading, S.L., per liquidació concursal.

14.- Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 632/2016, de 27 de juny, pel qual es desestima el recurs de reposició presentat per l’administrador concursal, en relació a la liquidació econòmica del contracte amb l’empresa Areva Trading, S.L., per liquidació concursal.

15.- Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 570/2016, de 9 de juny, d’aprovació inicial de la modificació de la base 9 Ampliació de crèdits de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2016.

16.- Donar compte dels decrets d’alcaldia núm. 651, 652 i 653, d’1 de juliol, d’aprovació de liquidació de pressupostos corresponents a l’exercici 2015.

II. Part no resolutiva de la sessió

17.- Mocions

18.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària

19.- Precs i preguntes

COMPARTIR A
Share Button