Dijous 26 de maig, sessió plenària ordinària

L'Ajuntament de Cabrils celebrarà una sessió ordinària del Ple aquest dijous 26 de maig de 2016 a les 20 hores, a la Sala de sessions de la Casa Consistorial. El ple, que és obert al públic, es registrarà i serà retransmès pel canal de televisió MarTV.

La sessió ordinària del Ple municipal se celebrarà sota el següent ordre del dia:

1.- Aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de data 31 de març de 2016

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació núm. 2-2016 de la Plantilla de personal de l'exercici 2016.

3.- Dictamen d’aprovació de la Taxa per la prestació de serveis al Complex Esportiu Municipal (Ordenança fiscal núm. 32).

4.- Donar compte del Decret d'Alcaldia 424/2016, de 9 de maig, pel qual es resolen les al·legacions presentades per l'Institut Català de Finances i pel Banco Sabadell, contra l'acord de Ple de data 31 de març de 2016, pel qual s'aprovà la liquidació econòmica del contracte amb l'empresa Areva Trading S.L per liquidació concursal.

5.- Donar compte del Decret d'Alcaldia 425/2016, de 9 de maig, pel qual es resolen les al·legacions presentades per Pluta Abogados y Administradores Concursales SLP, contra l'acord de Ple de data 31 de març de 2016, pel qual s'aprovà la liquidació econòmica del contracte amb l'empresa Areva Trading S.L per liquidació concursal.

6.- Donar compte del Decret d'Alcaldia 426/2016, de 9 de maig, pel qual es resolen les al·legacions presentades per Areva Trading SLU, contra l'acord de Ple de data 31 de març de 2016, pel qual s'aprovà la liquidació econòmica del contracte amb l'empresa Areva Trading S.L per liquidació concursal.

7.- Donar compte del Decret d'Alcaldia 395/2016, de 29 d'abril, sobre el nomenament de personal eventual.

8.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de CIU, MUC i ERC, contra l'acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia.

9.- Donar compte dels informes trimestrals de tresoreria municipal sobre el compliment de la Llei de morositat de l'Ajuntament de Cabrils, relatius al primer trimestre de l'exercici 2016.

II. Part no resolutiva de la sessió

10.- Mocions

11.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària

12.- Precs i preguntes

COMPARTIR A
Share Button