Dijous 31 de març, sessió plenària ordinària

Aquest dijous s'ha convocat la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Cabrils a les 20 hores, a la sala de Plens de l'Ajuntament de Cabrils. El ple, que és obert al públic, es registrarà i serà retransmès pel canal de televisió MarTV els propers diumenge 3 d'abril a les 4 de la tarda i dilluns 4 d'abril a les 5 de la tarda.

L'ordre del dia de la sessió és el següent:

1.- Aprovar l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 28 de gener de 2016 i de la sessió extraordinària de data 18 febrer de 2016.

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen d’aprovació de la liquidació econòmica arran de la resolució del contracte de concessió administrativa per l’execució de les obres i explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta

3.- Dictamen d’aprovació per determinar el personal eventual del present mandat, les seves característiques i retribució

4.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball

5.- Dictamen d’aprovació inicial de la modificació núm. 1-2016 de la plantilla de personal de l’exercici 2016

6.- Dictamen d’aprovació de les especificacions que corresponen als llocs de treball de Secretaria i d’Intervenció

7.- Dictamen d’aprovació de la sol·licitud per instar davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la modificació del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria – Sant Mateu – Cèllecs

8.- Dictamen d’aprovació del plànol de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat a les urbanitzacions

9.- Dictamen de ratificació del Decret d’alcaldia núm. 112/2016, de 15 de febrer, sobre rectificació d’errada material

10.- Dictamen d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits

11.- Dictamen de modificació de pressupost 4/2016, exercici 2016

12.- Dictamen d’aprovació per l’atorgament de concessions de drets funeraris de les sepultures del cementiri municipal

13.- Dictamen, a proposta del grup municipal del PP, en defensa de las diputaciones, cabildos y consells insulars y en contra de su desaparición

14.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de CIU i ERC, d’homenatge a la Sra. Muriel Casals

15.- Dictamen, a proposta dels grups municipals de CIU i MUC, “Cap a una xarxa de municipis per l’economia social i solidària”

16.- Donar compte dels informes trimestrals de tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils, relatius al quart trimestre de l’exercici 2015

II. Part no resolutiva de la sessió

17.- Mocions

18.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària

19.- Precs i preguntes

COMPARTIR A
Share Button