Nou nomenament del sargent de la policia local

El Sr. Daniel Sanabria Fernández ha estat nomenat, per Decret de l’Alcaldia i amb efectes des del dia 24 de març de 2014, sergent de la Policia Local de l’Ajuntament de Cabrils i, per raons de major graduació, ostenta el càrrec de Cap de la Policia Local, com a resultat del procés selectiu convocat pel procediment de promoció interna per cobrir una plaça vacant de la plantilla de personal funcionari, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria sergent, subgrup de classificació C1.

 

La qual cosa es fa saber per al coneixement general

 

Cabrils, 27 de març de 2014

Avelina Morales Serra

COMPARTIR A
Share Button