Convocatòria del procés de selecció per a la provisió de noves places

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 14 de setembre de 2015, s’han publicat íntegrament les Bases i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió temporal i urgent, mitjançant concursoposició per torn lliure, d’una plaça de Tècnic auxiliar de biblioteca (subgrup assimilat de classificació C1), amb un contracte laboral d’interinitat.

El termini de presentació de sol·licituds per participar a l’esmentada convocatòria és de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per altra banda, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 14 de setembre de 2015, s’han publicat íntegrament les Bases i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de bidell (grup assimilat de classificació AP), en règim de personal laboral indefinit, mitjançant oposició lliure, plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2014.

El termini de presentació de sol·licituds per participar a l’esmentada convocatòria és de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

- Auxiliar Biblioteca: presentació sol·licituds fins al dia 02/10/2015
- Bidell: presentació sol·licituds fins al 13/10/2015

Descarregar bases del BOPB per a la plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca

Descarregar bases del BOPB per a la plaça de Bidell

COMPARTIR A
Share Button