Ple Ordinari del 27 de Març - Ordre del dia

Poso en el vostre coneixement que el proper dijous dia 27 DE MARÇ DE 2014, ales 20:30 hores, al Saló de Plens d’aquest Ajuntament, es realitzarà PLE ORDINARI amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 de gener de 2014 i l’acta de la sessió extraordinària i urgent de data 24 de febrer de 2014

I. Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva del conveni urbanístic promogut entre l’Ajuntament de Cabrils i els promotors senyors Badia

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial, per segona vegada, del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Cabrils

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’adequació retributiva del personal tècnic auxiliar de la biblioteca municipal

5.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal de sorolls de l’Ajuntament de Cabrils

6.- Dictamen, a proposta del grup municipal de Convergència i Unió, sobre l’ús de dades del padró municipal per a la celebració d’una consulta sobre el futur de Catalunya

7.- Dictamen, a proposta del grup municipal d’ICV-EUiA, en defensa del dret a una maternitat lliurement decidida

8.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

II. Part no resolutiva de la sessió

9.- Mocions

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

11.- Precs i preguntes

 

L’alcaldessa

Avelina Morales Serra

 

Cabrils, 25 de març de 2014

COMPARTIR A
Share Button