CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL MITJANÇANT EL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CABRILS 2017-2018 [PROCÉS OBERT]

L'objecte d'aquesta convocatòria és la contractació de persones aturades mitjançant els Plans d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils per als anys 2017-2018, en el marc del “Programa Complementari de Foment de l’Ocupació Local 2017-2018” en el seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

A continuació trobareu tota la informació relativa a aquest procés selectiu.

 • Definició dels perfils profesionals

Els llocs de treball són els següents:

1 Auxiliar Administratiu/iva (37,5 hores setmanals)

2 Auxiliar Administratiu/iva (20 hores setmanals)

1 Auxiliar de gestió en TIC (37,5 hores setmanals)

1 Peó (37,5 hores setmanals)

1 Peó (20 hores setmanals)

Podeu consultar els llocs de treball en més detall així com els requisits necessaris i les condicions de treball, amb caràcter general en el següent document.

 • Bases reguladres

El document de les bases que han de regir el procés selectiu per a la contractació de persones aturades mitjançant els plans docupació de l'Ajuntament de Cabrils per als anys 2017-2018, el trobareu en el següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 24 d’abril de 2017.

Data d'actualització: 12/04/2017 a les 13:47 h


CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR PLACES VACANTS O SUBSTITUCIONS DE TÈCNICS D'EDUCACIÓ INFANTIL DE L'ESCOLA BRESSOL  [PROCÉS OBERT]

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició, de les persones que han de formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions, en règim de personal laboral temporal, d'Educadors/es infantils, subgrup assimilat de classificació C1 de l'Escola Bressol municipal de Cabrils, per als cursos acadèmics 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

A continuació trobareu tota la informació relativa a aquest procés selectiu.

 • Bases reguladres

Podeu consultar el document de les bases reguladores amb tota la informació referent al procés selectiu al següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el diijous 27 d'abril de 2017.

Data d'actualització: 07/04/2017 a les 12:03 h


CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR PLACES VACANTS DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DE CABRILS (CEM)  [PROCÉS OBERT]

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, de les persones que han de formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o per necessitats del servei, o substituir empleats/ades, monitor/a d'esports o altres activitats i/o projectes esportius.

A continuació trobareu tota la informació relativa a aquest procés selectiu.

 • Identificació dels perfils professionals de la borsa de treball del CEM

Recepcionista, socorrista i monitor esportiu.

 • Bases que han de regir la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball del CEM

El document de les bases reguladores, juntament amb la identificació dels perfils professionals de la borsa, el sistema selectiu pel qual es regiran els corresponents procediments de selecció i els requisits de participació a la convocatòria el podeu trobar al següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar una  sol·licitud al registre general de l’ajuntament.

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el dimarts 18 d'abril de 2017.

Data d'actualització: 05/04/2017 a les 09:44 h


PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'OFICIAL DE PRIMERA DE SERVEIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CABRILS (PROMOCIÓ INTERNA)  [PROCÉS OBERT]

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 7 de febrer de 2017, s'han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició per promoció interna, d'una plaça d'Oficial Primera de la Brigada de Serveis Municpals, pertanyent al subgrup assimilat de classificació C2, plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Cabrils i inclosa a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2016.

A continuació trobareu tota la informació relativa a aquest procés selectiu.

 • Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar al següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 27 de març de 2017.

Data d'actualització: 07/03/2017 a les 09:43h


PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE CABRILS [PROCÉS OBERT]

Mitjançant l'acord de la Junta de Govern Loca, de data 7 de febrer de 2017, s'han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça de Peó de la Brigada de Serveis Municipals, pertanyent al grup assimilat de classificació Agrupació Professionals, plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Cabrils i inclosa a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2016.

A continuació trobareu tota la informació relativa a aquest procés selectiu.

 • Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar al següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 27 de març de 2017.

Data d'actualització: 07/03/2017 a les 09:35 h


PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE PEÓ DE LA BRIGADA DE PARCS I JARDINS, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CABRILS [PROCÉS OBERT]

Mitjançant l'acord de la Junta de Govern Loca, de data 7 de febrer de 2017, s'han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la privisió, mitjançant concurs d'oposició lliure, d'una plaça de Peó a la Brigada de Parcs i Jardins, pertanyent al grup assimilat de classificació Agrupació Professionals, plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Cabrils i inclosa a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2016.

A continuació trobareu tota la informació relativa a aquest procés selectiu.

 • Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar al següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 27 de març de 2017.

Data d'actualització: 07/03/2017 a les 09:27 h


PROVISIÓ TEMPORAL, MITJANÇANT CONTRACTACIÓ LABORAL INTERINA, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR D'INFORMÀTICA [PROCÉS TANCAT]

L'Ajuntament de Cabrils, mitjançant l'acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2016, va aprovar les bases reguladores i la corresponent convocatòria del concurs per proveir una plaça de personal laboral temporal de tènic/a auxiliar d'informàtica.

A continuació trobareu tota la informació relativa a aquest procés selectiu.

 • Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar al següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 25 de gener de 2017 a les 14:00 hores.

 • Llista provisional d'admesos i exclosos

Anunci de l'aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés de selecció. Accediu al document en el següent enllaç.

 • Llista definitiva d'admesos i exclosos

Podeu consultar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a la provisió temporal d'un lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica així com els horaris per a la realització de les proves corresponents en el següent enllaç.

 • Resultat de les proves finals

Podeu consultar els resultats de les proves del procés selectiu per a la provisió temporal d'una plaça de Tècnic Auxiliar d'Informàtica, en el següent enllaç.

Data d'actualització: 01/03/2017 a les 11:07h


CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL D'UN AUXILIAR ADMINISTRATIU/TIVA DE SUPORT AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS [PROCÉS TANCAT]

L'Ajuntament de Cabrils ha obert la convocatòria per a la contractació d'un auxiliar administratiu/tiva de suport al Departament de Serveis Socials en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, amb contracte per obra o servei determinat (des de la data de nomenament fins al 30 de juny de 2017).

A continuació trobareu tota la informació relativa a aquest procés selectiu.

 • Bases reguladores

El document de les bases per a la convocatòria les podeu trobar al següent enllaç.

 • Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és el 24 de gener de 2017 a les 14:00 hores.

 • Llista provisional d'admesos i exclosos

Podeu consultar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’auxiliar administratiu/iva juntament amb els horaris per a la realització d'una entrevista personal i/o prova pràctica, en el següent enllaç.

 • Resultats del procés de selecció i valoració final:

S'ha detectat un error durant el procés de valoració corresponent al procés de selecció per a la provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva i pròximament es podran consultar els resultats de les proves i la puntuació obtinguda.

 • Avís als aspirants presentats a la convocatòria d'auxiliar administratiu/tiva efectuada dilluns 6 de febrer de 2017:

Atès que, revisada l'acta del Tribunal, s'ha constatat que els punts valorats en el cas pràctic i en l'entrevista personal de la convocatòria de referència no s'ajusten a les bases de la convocatòria, s'informa els candidats que el tribunal ha acordat convocar novament els aspirants presentats per un nou procés de selecció el proper divendres 24 de febrer a les 8:30 h, al Centre Cívic La Fàbrica (c/ Domènec Carles, 21) per a realitzar una nova prova pràctica i l'entrevista personal.

Podeu llegir el document complet en el següent enllaç.

 • Resultats de la convocatòria d'auxiliar administratiu/tiva de serveis socials:

Podeu consultar la puntuació obtinguda en el procés de selecció per ordre de prelació en el següent enllaç.

Data d'actualització: 28/02/2017 a les 09:35 h


 

PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CABRILS [PROCÉS TANCAT]

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de juliol de 2016, s’han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió, mitjançant concurs oposició per promoció interna, d’una plaça de Caporal, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, subgrup de classificació C2, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2016.

- Admesos i exclosos

Podeu veure el document en el següent enllaç.

- Acta del procés de qualificació

Informe intern - no disponible d'acord amb la normativa de la LOPD 15/1999.

- Convocatòria per a entrevista personal

Podeu consultar els detalls en el següent enllaç.

- Acta del procés de qualificació: valoració final del procés

Podeu consultar els detalls en el següent enllaç.

Data d'actualització: 05/12/2016 a les 12:27h


 

BORSA DE TREBALL: DISSENYADOR/A GRÀFICA (Ref 63/13) [PROCÉS TANCAT]

L'Ajuntament de Cabrils cerca, a través de programa de Garantia Juvenil, un/a dissenyador/a gràfica.

Durada del contracte: 6 mesos a partir del dia 15 de novembre del 2016.

Titulacions exigides: CFGM o CFGS en arts gràfiques.

Requisits:

1) Estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Els requisits d’accés al Programa són els següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

b) Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

c) No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

d) No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

e) No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

f) Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

2) Estar en situació d'atur i figurar inscrit en el Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) abans de finalitzar el període de presentació d'instàncies.

3) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

4) No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

5) Acreditar disposar de la titulació de formació professional en arts gràfiques de grau mitjà (CFGM) o grau superior (CFGS).

6) Coneixement de la llengua catalana: Nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

7) Complir els requisits exigits per a la celebració d’un contracte en pràctiques segons la normativa vigent.

Tots els requisits i les condicions previstes en aquestes bases s’han de complir i acreditar en la data de presentació de la instància de participació en el procés selectiu i s’hauran de mantenir en la data immediatament anterior a l’inici del contracte.

El termini de presentació de sol·licituds per participar a la convocatòria serà fins el dia 11 de novembre de 2016 a les 14:00  hores.

Per consultar les bases de la convocatòria cal consultar el següent enllaç.

Data d'actualització: 09/11/2016 a les 14:33h

 


 

PROVISÓ D'UNA PLAÇA D'AGENT INTERÍ DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CABRILS  [PROCÉS TANCAT]

- Provisió d'una plaça d'agent interí de la policia local de l'Ajuntament de Cabrils 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 26 d'abril de 2016, s'han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d'agent interí de la policia local, escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup de classificació C, subgrup C2, i per la creació d'una borsa d'agents interins de la policia local.

- Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar al següent enllaç

- Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és el 13 de juliol a les 14:00 hores al Registre d'Entrada de l'Ajuntament.

- Admesos i exclosos

Anunci de l'aprovació de la llista d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'agent interí de la policia local de l'Ajuntament de Cabrils. Accediu al document al següent enllaç.

- Resultats prova física i teòrico-pràctica

Informe intern - no disponible d'acord amb la normativa de la LOPD 15/1999.

- Convocatòria proves psicotècniques

Anunci de la convocatòria per a la realització de les proves psicotècniques del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'agent interí de la policia local de Cabrils. Accediu al document al següent enllaç.

- Resultats proves psicotècniques i convocatòria per a la realització de l’entrevista

Resultats de les proves psicotècniques del procés selectiu de la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'agent interí de la policia local de Cabrils i convocatòria per a la realització de l’entrevista. Informe intern - no disponible d'acord amb la normativa de la LOPD 15/1999.

- Resultats finals

Resultats del procés selectiu de la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'agent interí de la policia local de Cabrils i convocatòria per a la realització de l’entrevista. Accediu al document al següent enllaç.

Data d'actualització: 27/09/2016 a les 13:48h

 


 

PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2016 [PROCÉS TANCAT]

Els Plans Locals d'Ocupació són programes que l'Ajuntament de Cabrils destina a la promoció de la contractació laboral de persones que es troben a l'atur per a la realització de treballs en l'àmbit de l'administració local.

Segona convocatòria

L'Ajuntament de Cabrils, mitjançant el Decret d'alcaldia número 410/2016, de data 5 de maig de 2016, ha aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral temporal de persones aturades mitjançant el Pla Local d'Ocupació per a l'any 2016. Aquest pla es realitza gràcies a l'aportació que la Diputació de Barcelona destina als municipis de la província mitjançant el "Programa complementari de foment a l'ocupació i suport a la integració social" que forma part del pla de la "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

El lloc de treball regulas en aquesta convocatòia del Pla d'Ocupació de l'Ajuntament de Cabrils 2016 és d'un/a auxiliar administratiu/iva.

A continuació trobareu tota la informació relativa al Pla d'Ocupació de l'Ajuntament de Cabrils 2016.

- Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar al següent enllaç.

- Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds per participar a la convocatòria és el divendres 13 de maig de 2016 a les 14:00 hores. (EL PROCÉS DE LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS ESTÀ TANCAT)

- Admesos i exclosos

Anunci de l'aprovació de la llista d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la contractació laboral temporal d'1 lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva TIC. Accediu al document al següent enllaç.

- Resultats prova pràctica

Resultats de la prova pràctica del procés selectiu de la convocatòria per a la contractació laboral temporal d'1 lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva TIC. Accediu al document al següent enllaç.

- Resultats finals

Resultats del procés selectiu de la convocatòria per a la contractació laboral temporal d'1 lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva TIC. Accediu al document al següent enllaç.

 

Data d'actualització: 27/05/2016 a les 10:00

 

Primera convocatòria

L'Ajuntament de Cabrils, mitjançant el Decret d'alcaldia número 282/2016, de data 5 d'abril de 2016, ha aprovat les bases reguladores i  la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral temporal mitjançant el Pla Local d'Ocupació per a l'any 2016. Aquest pla es realitza gràcies a l'aportació que la Diputació de Barcelona destina als municipis de la província mitjançant el "Programa complementari de foment a l'ocupació i suport a la integració social" que forma part del pla de la "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

Els llocs de treball regulats en aquesta convocatòia del Pla d'Ocupació de l'Ajuntament de Cabrils 2016 són: 3 auxiliars administratius/ives, 2 peons i 1 tècnic en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

A continuació trobareu tota la informació relativa al Pla d'Ocupació de l'Ajuntament de Cabrils 2016.

- Bases reguladores

El document de les bases reguladores el podeu trobar al següent enllaç.

- Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds per participar a la convocatòria és el 15 d'abril de 2016 a les 14:00 hores. (EL PROCÉS DE LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS ESTÀ TANCAT).

- Admesos i exclosos

Anunci de l'aprovació de la llista d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la contractació laboral temporal de 3 llocs de treball d'Auxiliar administratiu/iva. Accediu al document al següent enllaç.

Anunci de l'aprovació de la llista d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la contractació laboral temporal d'1 lloc de treball de Tècnic/a en TIC. Accediu al document al següent enllaç.

Anunci de l'aprovació de la llista d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la contractació laboral temporal de 2 llocs de treball de Peó. Accediu al document al següent enllaç.

- Resultats finals

Resultats del procés selectiu de la convocatòria per a la contractació laboral temporal de 3 llocs de treball d'Auxiliar administratiu/iva. Accediu al document al següent enllaç.

Resultats del procés selectiu de la convocatòria per a la contractació laboral temporal de 2 llocs de treball de Peó. Accediu al document al següent al següent enllaç.

Resultats del procés selectiu de la convocatòria per a la contractació laboral temporal d'1 lloc de treball de Tècnic/a en TIC. Accediu al document al següent al següent enllaç.

 

Data d'actualització: 06/05/2016 a les 09:54